Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3680. Odlok o uresničevanju športa v Mestni občini Koper, stran 10724.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o uresničevanju športa v Mestni občini Koper 
Št. 671-97/2019
Koper, dne 20. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o uresničevanju športa v Mestni občini Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(javni interes v športu) 
S tem odlokom Mestna občina Koper (v nadaljevanju: občina) skrbi za uresničevanje javnega interesa lokalne skupnosti na področju športa kot interesne in prostovoljne oblike delovanja.
2. člen 
(obseg javnega interesa) 
Javni interes občine v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se kaže v delnih segmentih športa opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 (v nadaljevanju besedila: nacionalni program) ter v vseh segmentih športa opredeljenih v programih športa občine, zlasti na področju:
– ustvarjanja možnosti za skladen razvoj občanov in občank na področju športa, kakor tudi za razvoj posameznih športnih panog in društev;
– zagotavljanje pogojev za dostopnost športa vsem občanom;
– športne vzgoje otrok, mladine in študentov (interesna dejavnost otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko);
– športne rekreacije vseh občanov (dejavnost mladine ter odraslih vseh starosti);
– selektivnega športa otrok in mladine (v programe dejavnosti so vključeni posebej za šport nadarjeni otroci in mladina, ki imajo sposobnosti, lastnosti, interes, potrebno voljo ter zmožnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki);
– kakovostnega športa (programi športnikov, ki nastopajo v članskih kategorijah ter nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje);
– vrhunskega športa (programi športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda);
– športa invalidov (dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom);
– promocije občine s pomočjo športa.
3. člen 
(uresničevanje javnega interesa) 
Javni interes občine na področju športa se uresničuje:
– z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalno skupnost in za izvedbo letnega programa športa v občini, ki ga sprejme občinski svet;
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti;
– z načrtovanjem, gradnjo, vzdrževanjem in gospodarjenjem pomembnejših javnih športnih objektov;
– z merili in normativi za vrednotenje športnih programov v občini;
– z delovanjem javnih zavodov oziroma javnega podjetja na področju športa;
– z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja športne dejavnosti.
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni občine se zagotavljajo iz proračuna občine.
4. člen 
(naloge v športu) 
Za športne dejavnosti po tem odloku se štejejo vse dejavnosti, predvidene z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki imajo državno ali mednarodno priznan status v okviru državnih in mednarodnih zvez in so njihova združenja, društva, klubi in organizacije registrirane pri pristojnem državnem organu.
Športne dejavnosti po tem odloku in skladno z zakonodajo lahko opravljajo razen organizacij iz prvega odstavka tega člena vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost pod splošnimi pogoji, predpisanimi za dejavnost.
Pravne osebe iz drugega odstavka so vrtci, osnovne in srednje šole ter visokošolski zavodi s sedežem v Mestni občini Koper.
II. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER 
5. člen
(občinski program) 
Program športa v občini določa temelje športne politike v občini in opredeljuje obseg dejavnosti na področju športa, ki se sofinancira iz občinskega proračuna ter iz drugih javnih ali zasebnih financ.
6. člen 
(vsebina) 
Program športa občine določa zlasti:
– izhodišča, usmeritve ter cilje za razvoj športne dejavnosti;
– vsebino in obseg pojavnih delov dejavnosti v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev, kot so interesna športna vzgoja otrok in mladine ter študentov, športno rekreativna dejavnost, selektivni šport otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov;
– merila za oblikovanje mreže javnih objektov in pomembnejših investicijskih vlaganj na področju športa ter nabave in obnove športne opreme;
– ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj športnega prostora v občini;
– izhodišča za promocijo občine;
– usmeritve na področju urejanja oziroma varstva okolja in turizma z vidika športne dejavnosti.
III. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
7. člen
(letni program) 
Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom, ki ga sprejme občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna ali iz drugih javnih sredstev.
Postopek, pogoji in merila za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper se določijo s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper, ki ga sprejme občinski svet.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
– športni objekti in površine za šport v naravi;
– razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena Zakona o športu in strokovna podpora programom; 
– založništvo v športu; 
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu; 
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa; 
– organiziranost v športu;
– športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve; 
– javno obveščanje o športu; 
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu; 
– družbena in okoljska odgovornost v športu.
8. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– zasebni športni delavci,
ki se prijavijo na vsakoletni javni razpis in izpolnjujejo pogoje javnega razpisa občine za sofinanciranje športnih programov.
Izvajalci, opredeljeni v prvem odstavku tega člena, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa pred drugimi izvajalci športnih programov.
9. člen 
(normativi in standardi) 
Za izvajanje letnega programa športa, ki ga v skladu s prvim odstavkom 7. člena sprejme občinski svet, se upoštevajo merila in normativi za vrednotenje športnih programov.
Kriteriji za vrednotenje iz prejšnjega odstavka vsebujejo pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov oziroma razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje dejavnosti programov športa iz občinskih proračunskih ter drugih javnih sredstev.
10. člen 
(javni razpis) 
Razpoložljiva proračunska sredstva se vsako leto razdelijo med izvajalce letnega programa športa na podlagi javnega razpisa.
Komisija, ki jo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni imenuje Župan, pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev za športne programe Župan izda odločbo.
11. člen 
(pogodba) 
Mestna občina Koper sklene z izbranimi izvajalci športnih programov pogodbo, v kateri se določi:
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina sredstev za dogovorjene športne programe,
– rok izplačila sredstev,
– roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski porabi sredstev,
– ostale medsebojne pravice in obveznosti.
IV. ZDRUŽEVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
12. člen
(športne zveze) 
Športna društva se lahko združujejo v športne zveze in združenja zaradi uveljavljanja lastnih interesov. V te organizacije se prostovoljno vključujejo športna društva, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v posamezni zvezi in združenju.
Športne zveze in združenja deluje na podlagi ustrezne zakonodaje s področja prostovoljne organizacije in delovanja društev in lastnega statuta.
Športna društva Mestne občine Koper lahko preko športne zveze podajo svoja mnenja za šport pristojnemu organu v občinski upravi.
13. člen 
(financiranje zveze) 
Športne zveze in združenja se lahko financirajo iz:
– sredstev društev, ki so člani zveze,
– iz proračunskih virov in
– iz drugih virov.
14. člen 
(pristojnosti) 
Športna zveza je pristojna za dajanje mnenj k:
– letnemu programu športa,
– predlogom k predpisom, ki zadevajo področje športa,
– drugim strokovnim nalogam občinskega pomena.
Športna zveza posreduje mnenja in predloge iz prejšnjega odstavka pristojnemu organu za šport v občini in županu.
V. ŠPORTNI OBJEKTI 
15. člen
(športni objekti) 
Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
16. člen 
(javni športni objekti) 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti ali so kot taki opredeljeni v Sklepu o določitvi javnih športnih objektov v Mestni občini Koper.
17. člen 
(mreža javnih športnih objektov) 
Mreža javnih športnih objektov in površin za šport obsega obstoječe javne športne objekte, merila za načrtovanje novih in posodobitev obstoječih športnih objektov, kot tudi načrtovanje mreže objektov in zagotavljanje ustreznih športnih površin.
Mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na lokalni ravni določi lokalna skupnost.
18. člen 
(namembnost) 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi, opredeljeni v 16. členu tega odloka, se morajo uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni.
Če se javnim športnim objektom in površinam za šport v naravi, opredeljenim v 16. členu tega odloka namembnost spremeni, se mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt.
19. člen 
(prednost pri uporabi) 
Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih in površinah za šport ter na športnih objektih vzgojno izobraževalnih zavodov, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
Izvajalci letnega program športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter športnih objektov vzgojno izobraževalnih zavodov pred drugimi izvajalci.
VI. UPRAVLJANJE ŠPORTA
20. člen
(javni zavod ali javno podjetje) 
Za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v Mestni občini Koper lahko občina ustanovi javni zavod oziroma javno podjetje.
Upravljanje, vodenje in koordiniranje programa športa ter administrativna, strokovna, organizacijska, tehnična in druga dela na področju športa opravlja organ znotraj občinske uprave ali javni zavod oziroma javno podjetje v skladu z odlokom o ustanovitvi in zakonom o športu.
21. člen 
(pristojnost) 
Medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljico in javnim zavodom oziroma javnim podjetjem so določene v ustanovitvenih aktih.
VII. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV 
22. člen 
(zagotovitev zdravstvenega varstva) 
Izvajalci letnega programa športa morajo zagotoviti, da športno udejstvovanje ne škodi zdravju aktivnih udeležencev v športu.
23. člen 
(zdravstveni pregledi) 
Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
24. člen 
(boj proti dopingu) 
Športniki, organizatorji ali prireditelji tekmovanj, izvajalci letnega programa športa in pristojni zdravstveni delavci morajo spoštovati določila Evropske konvencije proti dopingu in določila Mednarodnega olimpijskega komiteja ter določila OKS-ZŠZ.
VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE 
25. člen 
(športne prireditve) 
Športne prireditve po tem odloku in v skladu z Zakonom o športu so organizirana športna srečanja in tekmovanja, organizirana skladno s pravili posameznih panožnih zvez ali v skladu z razpisi organizatorjev in izvajalcev.
Kandidati za organizatorje mednarodnih športnih prireditev morajo ravnati v skladu z Zakonom o športu in Sklepom o postopku za kandidiranje in organiziranje športnih prireditev v Republiki Sloveniji.
Mestna občina Koper lahko velike športne prireditve, pomembne za lokalno skupnost, opredeli v letnem programu športa.
IX. NADZOR IN INŠPEKCIJA V ŠPORTU 
26. člen 
(inšpekcija v športu) 
Inšpekcijo v športu ureja Zakon o športu in jo opravlja pristojni inšpektorat RS.
X. INFORMATIKA V ŠPORTU 
27. člen 
(razvid) 
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja v športu in njegovega razvoja ter za vodenje dolgoročne politike razvoja športa v občini, vodi pristojni organ Mestne občine Koper oziroma po pooblastilu Športna zveza Koper naslednje evidence (v nadaljnjem besedilu: razvid):
– razvid vrhunskih in drugih športnikov,
– razvid poklicnih športnikov,
– razvid zasebnih športnih delavcev,
– razvid strokovnih delavcev v športu,
– razvid izvajalcev letnega programa,
– razvid športnih objektov,
– razvid velikih mednarodnih športnih prireditev, velikih športnih prireditev v Sloveniji in na lokalni ravni,
– razvid javnih zavodov v športu.
Razvid vrhunskih in drugih športnikov vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo, stopnjo kategorizacije, športne rezultate dosežene na uradnih mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih. Te podatke na zahtevo pristojnega organa sporoča posamezno društvo.
Razvid poklicnih športnikov vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo.
Razvid zasebnih športnih delavcev vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, področje športne dejavnosti, strokovno izobrazbo ali usposobljenost.
Razvid strokovnih delavcev v športu vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno izobrazbo ali usposobljenost.
Razvid izvajalcev letnega programa vsebuje: ime, sedež, ime in priimek zastopnika, naziv športne panoge ali dejavnosti.
Podatke iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena na zahtevo pristojnega organa sporoča posamezno društvo.
Razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta, (lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih površin, velikost prostora za obiskovalce).
Razvid velikih mednarodnih športnih prireditev vsebuje: športno panogo, nivo, ime organizatorja, države udeleženke.
Razvid javnega zavoda za šport oziroma javnega podjetja vsebuje: ime in sedež, ime in priimek zastopnika.
28. člen
(ostali razvidi) 
Glede na dejavnost in razvoj športa se lahko uvedejo tudi drugi razvidi. Sklep o vodenju ostalih razvidov na predlog pristojnega občinskega organa za šport izda župan.
29. člen 
(uporaba razvidov) 
Osebni podatki iz 27. člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe analitike oziroma vodenja evidenc pristojnega organa s pisno privolitvijo športnikov skladno z zakonskimi določili, v drugih primerih pa le v skladu z zakonskimi predpisi.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta vrhunskih in drugih športnikov, poklicnih športnikov, zasebnih športnih delavcev in strokovnih delavcev v športu ni razvidna.
30. člen 
(shranjevanje razvidov) 
Razvidi iz 27. člena se trajno hranijo in arhivirajo pri pristojnem organu oziroma Športni zvezi Koper.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok uresničevanju športa v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 33/03).
32. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-97/2019
Koper, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sull'attuazione dello sport nel Comune città di Capodistria 
N. 671-97/2019
Capodistria, 20 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
In virtù dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), ai sensi della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale della RS, n. 29/17 e 21/18 – ZNOrg), della Risoluzione sul programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia per il periodo 2014–2023 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 26/14) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2019, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sull'attuazione dello sport nel Comune città di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(interesse pubblico per lo sport) 
Con il presente decreto il Comune città di Capodistria (di seguito: comune) si applica all'attuazione dell'interesse pubblico della comunità locale sul campo dello sport in quanto attività di interesse e di carattere volontario.
Articolo 2 
(ambiti di interesse pubblico) 
L'interesse pubblico del comune per lo sport comprende la realizzazione di compiti di rilevanza nazionale e locale, che si riflettono nei segmenti parziali dello sport definiti nella Risoluzione sul programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia per il periodo 2014–2023 (di seguito: programma nazionale) e in tutti i segmenti dello sport definiti nei programmi dello sport del comune, in particolare nei seguenti campi:
– creazione di opportunità per lo sviluppo armonioso dei cittadini nel settore dello sport, nonché per lo sviluppo delle singole discipline e delle società sportive;
– fornitura delle condizioni per l'accessibilità dello sport a tutti i cittadini;
– educazione sportiva per i bambini, i giovani e gli studenti (attività di interesse per bambini, giovani e studenti che praticano volontariamente lo sport di qualsiasi disciplina al di fuori di qualunque programma educativo);
– attività ricreative sportive per tutti i cittadini (attività per i giovani e gli adulti di tutte le età);
– sport selettivo per bambini e giovani (i programmi di attività sono rivolti bambini e giovani di talento che hanno le capacità, le qualità, l'interesse, la volontà e le capacità necessarie per diventare atleti di spicco);
– sport di qualità (programmi per gli atleti che gareggiano nelle categorie professionali e non hanno le possibilità oggettive, professionali, organizzative e materiali per partecipare al programma di sport di alto livello e il programma ricreativo sportivo non li soddisfa);
– sport di alto livello (programmi per gli atleti con status di sportivo di categoria internazionale, mondiale e olimpico);
– sport per disabili (attività per persone con disabilità di tutte le età che praticano sport volontariamente);
– promozione del comune attraverso lo sport.
Articolo 3 
(realizzazione dell'interesse pubblico) 
L'interesse pubblico del comune nel campo dello sport è realizzato come segue:
– assicurando i fondi per la realizzazione della parte del programma nazionale relativa alla comunità locale e per l'attuazione del programma annuale dello sport nel comune, adottato dal consiglio comunale;
– fornendo le condizioni per il perseguimento e lo sviluppo delle attività sportive;
– con la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle principali strutture sportive pubbliche;
– in base ai criteri e le norme per la valutazione dei programmi sportivi nel comune;
– attraverso l'operato degli enti pubblici ovvero dell'azienda pubblica nel settore dello sport;
– attraverso l'istituzione di fondi pubblici per specifici settori delle attività sportive.
I fondi per l'attuazione dell'interesse pubblico a livello comunale provengono dal bilancio comunale.
Articolo 4 
(competenze nello sport) 
Nelle attività sportive ai sensi del presente decreto rientrano tutte le attività previste dal programma sportivo nazionale nella Repubblica di Slovenia nonché tutte le attività che hanno lo status riconosciuto di attività sportiva a livello nazionale o internazionale all'interno di federazioni nazionali e internazionali, di cui le unioni, le associazioni, i club e le organizzazioni sono registrate presso l'autorità nazionale competente.
Le attività sportive ai sensi del presente decreto e conformemente alla legge possono essere svolte da qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità slovena o straniera, ad eccezione delle organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo, come attività lucrativa o senza fini di lucro alle condizioni generali prescritte per l'attività.
Le persone giuridiche di cui al secondo comma sono gli asili, le scuole elementari e quelle medie nonché gli istituti di istruzione superiore con sede nel Comune di Capodistria.
II IL PROGRAMMA DELLO SPORT NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Articolo 5 
(programma comunale) 
Il programma sportivo nel comune determina le basi della politica sportiva nel comune e definisce la portata delle attività nel campo dello sport, il quale è cofinanziato da fondi provenienti dal bilancio comunale e da altri finanziamenti pubblici e privati.
Articolo 6 
(contenuti) 
Il programma sportivo comunale specifica, in particolare:
– le premesse, gli orientamenti e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività sportive;
– i contenuti e la portata delle parti delle attività sportive che si finanziano o cofinanziano da fondi pubblici, come ad esempio l'educazione sportiva dei bambini, dei giovani e degli studenti, le attività ricreative sportive, lo sport selettivo per bambini e giovani, lo sport di qualità, lo sport di alto livello e lo sport per disabili;
– i criteri per la creazione di una rete di strutture pubbliche e di importanti investimenti nel settore dello sport e per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature sportive;
– le misure per la conservazione, l'integrazione e lo sviluppo dello sport nel comune;
– i punti di partenza per la promozione del comune;
– le linee di orientamento nel campo della gestione ovvero della tutela dell'ambiente e del turismo dal punto di vista delle attività sportive.
III PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT 
Articolo 7 
(programma annuale) 
L'attuazione del programma sportivo comunale è stabilita nel programma annuale adottato dal consiglio comunale previo parere della federazione sportiva comunale.
In deroga al paragrafo precedente, il consiglio comunale può adottare il programma annuale dello sport a livello locale senza il parere di cui al comma precedente, più precisamente nel caso in cui la federazione sportiva comunale non lo presenti entro un mese.
Il programma annuale definisce i programmi sportivi cofinanziati da fondi pubblici, la loro portata e il tipo di attività necessarie per la sua attuazione nonché l'ammontare dei finanziamenti stanziati dal bilancio comunale o da altri fondi pubblici.
La procedura, le condizioni e i criteri per la valutazione dei programmi e la distribuzione dei fondi destinati al cofinanziamento degli esecutori del programma annuale dello sport nel Comune città di Capodistria sono stabiliti nel Regolamento sul cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del programma annuale riferito alle attività sportive a livello locale nel Comune città di Capodistria, adottato dal consiglio comunale.
Al fine di realizzare l'interesse pubblico per lo sport definito dal programma annuale, vengono garantiti fondi pubblici per il cofinanziamento dei seguenti contenuti:
– educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani;
– educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani con disabilità;
– attività sportiva extracurricolare;
– educazione sportiva per bambini e giovani mirata allo sport di qualità e allo sport di alto livello;
– sport di qualità;
– sport di alto livello;
– sport per disabili;
– ricreazione sportiva;
– sport per la terza età;
– impianti sportivi e superfici per lo sport in natura;
– attività di sviluppo sul piano sportivo:
– istruzione, formazione e perfezionamento delle figure professionali nello sport; 
– diritti di status degli atleti, degli operatori sportivi come previsto dall'articolo 63 della Legge sullo sport e supporto professionale ai programmi; 
– editoria nello sport; 
– ricerca scientifica nello sport; 
– tecnologie IT nell'ambito dello sport; 
– forme di organizzazione nello sport;
– eventi sportivi e promozione dello sport:
– eventi sportivi; 
– promozione delle attività sportive; 
– patrimonio sportivo e attività museale nello sport; 
– responsabilità sociale e ambientale nello sport.
Articolo 8 
(esecutori del programma annuale dello sport) 
In base al presente decreto gli esecutori del programma annuale dello sport sono:
– le associazioni e le federazioni sportive, registrate nella Repubblica di Slovenia,
– le persone giuridiche registrate per lo svolgimento di attività sportive nella Repubblica di Slovenia,
– le istituzioni fondate a scopo generalmente utile in ambito sportivo, in conformità alla legge che disciplina le stesse,
– gli istituti di educazione e istruzione che attuano programmi ufficialmente accreditati,
– gli imprenditori autonomi, registrati in qualità di soggetti singoli per lo svolgimento di attività in ambito sportivo nella Repubblica di Slovenia,
– operatori sportivi privati,
che partecipano al bando annuale e possiedono i requisiti necessari per accedere ai fondi comunali destinati al cofinanziamento dei programmi sportivi.
Gli esecutori di cui al primo comma del presente articolo hanno, alle stesse condizioni, la priorità nell'attuazione del programma sportivo rispetto ad altri esecutori di programmi sportivi.
Articolo 9 
(norme e standard) 
Nell'attuazione del programma annuale dello sport che il consiglio comunale approva in base all'articolo 7, primo comma, del presente decreto, si considerano le misure e le norme per la valutazione dei programmi sportivi.
I criteri per la valutazione di cui al precedente comma contengono le condizioni, le misure e le norme per la valutazione dei programmi sportivi ovvero per l'erogazione dei fondi provenienti dal bilancio comunale e da altri fondi pubblici, destinati al cofinanziamento delle attività dei programmi sportivi.
Articolo 10 
(bando pubblico) 
I finanziamenti a disposizione vengono assegnati annualmente agli esecutori del programma annuale dello sport in base ad un bando pubblico.
La Commissione, che, sulla base del Regolamento sul cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del programma annuale riferito alle attività sportive a livello locale, è nominata dal sindaco, prepara una proposta per la selezione e il cofinanziamento dei programmi e delle aree del programma annuale dello sport.
Sulla proposta della commissione il sindaco emette una delibera sull'assegnazione di fondi per programmi sportivi.
Articolo 11 
(contratto) 
Il contratto che il Comune città di Capodistria stipula con gli esecutori contiene:
– i contenuti e l'ambito del programma,
– il periodo della realizzazione del programma,
– l'ammontare del finanziamento per i programmi sportivi stabiliti,
– il termine per il versamento del finanziamento,
– i termini e le modalità di presentazione delle relazioni e della documentazione che comprovi l'attuazione dei programmi e l'utilizzo giustificato del finanziamento,
– i rimanenti diritti e doveri reciproci.
IV ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO 
Articolo 12 
(federazioni sportive) 
Con lo scopo di far valere i propri interessi, le associazioni sportive possono aderire alle federazioni e alle unioni sportive. Ad esse possono aderire volontariamente le associazioni che adempiono alle condizioni delle singole federazioni e unioni.
Le federazioni e le unioni sportive operano in base alla legislazione pertinente nel campo dell'organizzazione e dell'operato delle associazioni e dei propri statuti.
Le associazioni sportive del Comune città di Capodistria possono esprimere, tramite la federazione sportiva, le proprie opinioni riguardo le attività sportive all'organismo competente dell'amministrazione comunale.
Articolo 13 
(finanziamento della federazione) 
Le federazioni e le unioni sportive si finanziano:
– con i fondi delle associazioni che ne fanno parte,
– da fonti di bilancio e
– da altre fonti.
Articolo 14 
(competenze) 
La federazione sportiva è competente per fornire pareri riguardo:
– il programma annuale dello sport,
– le proposte ai regolamenti in materia dello sport,
– ad altre mansioni professionali di importanza comunale.
La federazione sportiva trasmette i pareri e le proposte di cui al precedente comma all'autorità sportiva comunale competente e al sindaco.
V INFRASTRUTTURE SPORTIVE 
Articolo 15 
(infrastrutture sportive) 
Le infrastrutture sportive e le superfici per le attività sportive in natura comprendono: centri sportivi, edifici sportivi, spazi per le attività sportive, aree all'aperto per le attività sportive e le aree per le attività sportive in natura.
Articolo 16 
(strutture sportive pubbliche) 
Le strutture pubbliche sportive e le superfici per lo sport in natura sono strutture sportive e aree per lo sport in natura di proprietà delle comunità locali o sono come tali definiti nella Delibera sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria.
Articolo 17 
(rete delle strutture sportive pubbliche) 
La rete delle strutture sportive pubbliche e delle aree sportive comprende gli impianti sportivi pubblici esistenti, i criteri per la progettazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti, nonché la progettazione di una rete di impianti e la fornitura di adeguate strutture sportive.
La rete delle strutture sportive pubbliche e delle superfici sportive a livello locale viene stabilita dalla comunità locale.
Articolo 18 
(destinazione d'uso) 
Le strutture sportive pubbliche e le aree per sport in natura, definite nell'articolo 16 del presente decreto, devono essere utilizzate per il bene pubblico e allo scopo per il quale sono state costruite e sistemate.
Nel caso in cui la destinazione d'uso delle strutture sportive pubbliche e delle superfici sportive in natura definite nell'articolo 16 della presente ordinanza cambia, deve essere assicurata una struttura sportiva pubblica sostitutiva.
Articolo 19 
(priorità nell'uso) 
I programmi di educazione sportiva scolastica obbligatoria attuati nelle strutture sportive pubbliche e nelle aree sportive nonché nelle strutture sportive degli istituti scolastici hanno la priorità sugli esecutori del programma annuale dello sport e sugli altri utenti.
Gli esecutori del programma annuale dello sport devono, alle stesse condizioni, avere la priorità nell'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree sportive in natura nonché nell'uso delle strutture sportive degli istituti di istruzione rispetto ad altri esecutori.
VI GESTIONE DELLO SPORT
Articolo 20 
(ente pubblico o azienda pubblica) 
Per la gestione, la sistemazione e la manutenzione delle strutture sportive e delle superfici sportive nel Comune città di Capodistria, il comune può istituire un ente o una società pubblica.
L'amministrazione, la gestione e il coordinamento del programma sportivo e delle attività amministrative, professionali, organizzative, tecniche e di altro tipo nel settore dello sport sono svolte da un organo all'interno dell'amministrazione comunale o da un ente pubblico o da una società pubblica in conformità con il decreto sull'istituzione e la Legge sullo sport.
Articolo 21 
(competenze) 
I diritti e gli obblighi reciproci tra il fondatore e l'ente o l'azienda pubblica sono stabiliti negli atti istitutivi.
VII ASSISTENZA SANITARIA PER GLI SPORTIVI 
Articolo 22 
(assistenza sanitaria) 
Gli esecutori del programma annuale dello sport devono garantire che le attività sportive non ledono alla salute dei partecipanti attivi nelle attività sportive.
Articolo 23 
(visite mediche) 
Le visite mediche preventive e quelle periodiche finanziate dall'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia sono obbligatorie per gli atleti che partecipano alle competizioni ufficiali delle associazioni sportive nazionali.
Articolo 24 
(lotta contro il doping) 
Gli atleti, gli organizzatori o gli esecutori di competizioni, gli esecutori del programma annuale dello sport e gli operatori sanitari competenti devono attenersi alle disposizioni della Convenzione europea contro il doping e alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale nonché alle disposizioni del Comitato olimpico della Slovenia – Federazione delle unioni sportive.
VIII EVENTI SPORTIVI 
Articolo 25 
(eventi sportivi) 
Gli eventi sportivi ai sensi del presente decreto e in conformità alla Legge sullo sport sono incontri e competizioni sportive organizzate in conformità alle regole delle singole federazioni settoriali o conformemente ai bandi di gara degli organizzatori e degli esecutori.
I candidati per l'organizzazione degli eventi sportivi internazionali devono conformarsi alla Legge sullo sport e alla Delibera sulla procedura per la candidatura e l'organizzazione degli eventi sportivi nella Repubblica di Slovenia.
Il Comune città di Capodistria può stabilire i principali eventi sportivi rilevanti per la comunità locale nel programma annuale dello sport.
IX CONTROLLO E ISPEZIONE NELLO SPORT 
Articolo 26 
(ispezione sportiva) 
L'ispezione sportiva è regolata dalla Legge sullo sport ed è effettuata dall'ispettorato competente della Repubblica di Slovenia.
X L'INFORMATICA NELLO SPORT 
Articolo 27 
(registro) 
Per il monitoraggio organizzato e sistematico dello stato dello sport e del suo sviluppo nonché per la conduzione di una politica a lungo termine per lo sviluppo dello sport nel comune, l'autorità competente del Comune città di Capodistria ovvero, sotto l'autorizzazione, l'Unione sportiva Capodistria tiene i seguenti registri (di seguito: registro):
– il registro degli atleti di alto livello e degli altri atleti,
– il registro degli atleti professionisti,
– il registro degli operatori sportivi privati,
– il registro degli operatori professionisti nello sport,
– il registro degli esecutori del programma annuale,
– il registro delle strutture sportive,
– il registro dei principali eventi sportivi internazionali, dei maggiori eventi sportivi in Slovenia e a livello locale,
– il registro degli enti pubblici sportivi.
Il registro degli atleti di spicco e degli altri atleti contiene: nome e cognome, sesso, dati di nascita, residenza, disciplina sportiva, livello di categorizzazione, risultati sportivi ottenuti in competizioni internazionali ufficiali e ai campionati nazionali. Queste informazioni sono fornite dalla singola associazione su richiesta dell'autorità competente.
Il registro degli atleti professionisti contiene: nome e cognome, sesso, dati di nascita, residenza, disciplina sportiva.
Il registro degli operatori sportivi privati contiene: nome e cognome, sesso, dati di nascita, residenza, settore dell'attività sportiva, titolo di studio o qualifica.
Il registro degli operatori professionisti nello sport contiene: nome e cognome, sesso, dati di nascita, residenza, nome del datore di lavoro, titolo di studio o qualifica.
Il registro degli esecutori del programma annuale contiene: nome, sede, nome e cognome del rappresentante legale, disciplina o attività sportiva.
I dati di cui ai comma 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo vengono comunicati dalla singola associazione su richiesta dell'autorità competente.
Il registro delle strutture sportive e delle superfici sportive in natura contiene: l'estratto catastale, nome e indirizzo del proprietario, approvazione della struttura sportiva, certificazione con il nulla osta (posizione, informazioni sul proprietario, anno di costruzione, destinazione d'uso, dimensioni delle superfici di gara, dimensioni dello spazio per i visitatori).
Il registro dei principali eventi sportivi internazionali contiene: la disciplina sportiva, il livello, il nome dell'organizzatore, i paesi partecipanti.
Il registro dell'Ente pubblico per lo sport ovvero dell'Azienda pubblica contiene: nome e sede, nome e cognome del rappresentante legale.
Articolo 28 
(altri registri) 
A seconda dell'attività e dello sviluppo della disciplina sportiva, possono essere introdotti ulteriori registri. La delibera sulla tenuta dei registri viene emessa dal sindaco su proposta dell'autorità sportiva comunale competente.
Articolo 29 
(uso dei registri) 
I dati personali di cui all'articolo 27, sono raccolti, elaborati, archiviati e trasmessi per esigenze analitiche ovvero di tenuta dei registri dell'autorità competente con consenso scritto degli atleti, conformemente alle disposizioni di legge, mentre negli altri casi solo conformemente alle disposizioni di legge.
Nell'effettuare le analisi statistiche, i dati personali possono essere utilizzati e pubblicati in modo tale che l'identità degli atleti di spicco e degli altri atleti, degli atleti professionisti, degli operatori sportivi e quelli professionisti, non sia chiara.
Articolo 30 
(archiviazione dei registri) 
I registri di cui all'articolo 27 vengono conservati e archiviati in modo permanente presso l'organo competente ovvero presso l'Unione sportiva Capodistria.
XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 31 
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il Decreto sull'attuazione dello sport nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 33/03).
Articolo 32 
Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 671-97/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost