Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3678. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020, stran 10715.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.233.716
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.611.673
70
DAVČNI PRIHODKI
4.994.116
700 Davki na dohodek in dobiček
4.150.996
703 Davki na premoženje
766.120
704 Domači davki na blago in storitve
77.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.617.557
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
925.557
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
4.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.000
714 Drugi nedavčni prihodki
640.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
18.615
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
18.615
73
PREJETE DONACIJE
3.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
600.428
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
519.715
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
80.713
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.807.732
40
TEKOČI ODHODKI
2.903.358
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
565.080
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
89.907
402 Izdatki za blago in storitev
2.248.336
403 Plačila domačih obresti 
35
41
TEKOČI TRANSFERI
3.207.881
410 Subvencije
359.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
725.099
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
524.476
413 Drugi tekoči domači transferi
1.599.306
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.635.579
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.635.579
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
60.914
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
49.606
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.308
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–574.016
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
611.879
50
ZADOLŽEVANJE
611.879
500 Domače zadolževanje
611.879
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
59.904
55
ODPLAČILO DOLGA
59.904
550 Odplačilo domačega dolga
59.904
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
551.975
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
574.016
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
50.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in v skladu z 80. členom ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– prihodki od najemnin.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi praviloma v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti.
Županja poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2020 v mesecu juliju in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere, ne sme presegati pravice obsega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2021 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50 % odloča županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posamezno nesrečo presežejo 50 % razpoložljivih sredstev, odloča o njihovi uporabi občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko županja dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 načrtuje zadolžiti do neto višine 551.975 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0010/2019-5
Kanal ob Soči, dne 19. decembra 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost