Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3663. Pravilnik o poročanju revizijskih družb, stran 10682.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P R A V I L N I K 
o poročanju revizijskih družb 
Uvodne določbe 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se ureja način rednega poročanja revizijskih družb Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija), kot ga določata prvi in drugi odstavek 77. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljevanju: ZRev-2), način obveščanja o spremembah, kot ga določa drugi odstavek 78. člena ZRev-2, ter način obveščanja o razrešitvi ali odstopu revizijske družbe od revidiranja računovodskih izkazov iz tretjega odstavka 78. člena ZRev-2. S tem pravilnikom se urejata tudi način in vsebina poročanja v skladu s 14. členom Uredbe 537/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (UL L št. 158 z dne 27. 5. 2014, str. 77; v nadaljevanju: Uredba).
(2) Določbe tega pravilnika o poročanju in obveščanju revizijskih družb se smiselno uporabljajo tudi za revizijska podjetja in revizijske subjekte tretjih držav, ki so vpisani v register pri Agenciji.
Namen poročanja 
2. člen 
Namen poročanja in obveščanja po tem pravilniku sta preverjanje spoštovanja in izpolnjevanja zahtev ZRev-2 ter nadziranje izvajanja dela revizijskih družb oziroma opravljanja nalog pooblaščenih revizorjev.
Mesečno poročanje 
3. člen 
(1) Revizijska družba vsak mesec do konca meseca za pretekli mesec v spletni aplikaciji poroča o podatkih o vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov in pogodbah o revidiranju za druge posle dajanja zagotovil ter poslov opravljanja dogovorjenih postopkov, ki so bile sklenjene v preteklem mesecu in pri večletnih pogodbah o revidiranju o vseh pogodbah, za katere se je v preteklem mesecu začelo naslednje pogodbeno leto, ter revizijskih poslih, ki so se zaključili v preteklem mesecu. Za vsako pogodbo oziroma zaključek posla morajo biti navedeni podatki o:
– naročniku,
– vsebini in določilih pogodbe,
– letu sklenitve pogodbe in zaporednem letu revidiranja,
– podpisnikih revizorjevega poročila,
– številu načrtovanih in porabljenih ur revizijske skupine, glede na izkušenost članov, upoštevajoč drugi odstavek 39. člena ZRev-2,
– pogodbeni in zaračunani ceni,
– ocenjevalcu kakovosti posla, ki je sodeloval pri posameznem poslu,
– veščakih, ki so sodelovali pri posameznem poslu,
– ostalih članih revizijske skupine, ki so sodelovali pri posameznem poslu in
– zaključku posla.
(2) Revizijska družba poroča vsak mesec do konca meseca za pretekli mesec v spletni aplikaciji o zaključkih poslov iz desete alineje prejšnjega odstavka o naslednjih podatkih:
– odstopu ali razrešitvi revizijske družbe od revidiranja računovodskih izkazov ali
– izdaji revizorjevega poročila oziroma zavrnitvi izdaje revizorjevega poročila ali
– prenosu revizijskega posla na drugo revizijsko družbo, s katero ima sklenjeno pogodbo, skladno s sedmim odstavkom 47. člena ZRev-2 ali
– odpoklicu ali spremembi revizorjevega poročila.
(3) Revizijska družba dopolnjuje podatke iz prvega odstavka tega člena do vpisa zaključka posla iz drugega odstavka tega člena, s čimer je posamezni vpis zaključen. Vsi vpisi revizijske družbe o zaključenih poslih v posameznem koledarskem letu predstavljajo letno poročilo o pogodbah o revidiranju.
Letno poročanje 
4. člen 
(1) Revizijska družba poroča Agenciji enkrat na leto do 31. januarja tekočega leta:
a. podatke o zaposlenih po stanju na dan 31. 12. preteklega leta, in sicer:
– število zaposlenih v revizijski družbi in
– število drugih zaposlenih na področju revidiranja, ki sodelujejo v revizijskih skupinah;
b. potrdi pravilnost podatkov, vpisanih v register, in sicer o:
– imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev,
– naložbah, na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
– spremembah statuta oziroma družbene pogodbe in vseh drugih aktov revizijske družbe,
– spremembah pogodbe o sodelovanju z drugo revizijsko družbo oziroma o podpisu nove pogodbe o sodelovanju z drugo revizijsko družbo,
– način izračuna zavarovalne vsote za zavarovanje revizorjeve odgovornosti po 67. členu ZRev-2 in načinu zavarovanja revizorjeve odgovornosti;
c. potrdi pravilnost letnega poročila o sklenjenih pogodbah o revidiranju iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika;
d. podatke o vseh v preteklem letu sklenjenih pogodbah o nerevizijskih storitvah, ki jih je sklenila revizijska družba ali družba, ki je v mreži z revizijsko družbo, z družbo, ki je v Republiki Sloveniji zavezana k obvezni reviziji in za katero je v preteklem letu revizijska družba izvajala ali izvaja revidiranje. Za vsako pogodbo morajo biti navedeni podatki o:
– naročniku,
– tem, ali je pogodbo sklenila revizijska družba ali družba, ki je z revizijsko družbo v mreži,
– vrsti nerevizijskega posla in
– pogodbeni in zaračunani ceni.
(2) Revizijska družba poroča Agenciji enkrat na leto do 30. aprila tekočega leta po stanju na dan 31. 12. preteklega leta o:
– prihodkih iz naslova revidiranja računovodskih izkazov;
– prihodkih iz naslova drugih poslov dajanja zagotovil;
– drugih prihodkih od prodaje;
– celotnih prihodkih od prodaje;
– prihodkih iz naslova revidiranja računovodskih izkazov subjektov javnega interesa;
– prihodkih v zvezi z ostalimi posli revidiranja subjektov javnega interesa (drugi posli dajanja zagotovil, dogovorjeni postopki …);
– celotnih prihodkih v zvezi z revidiranjem in ostalimi posli revidiranja subjektov javnega interesa.
(3) Revizijska družba, ki revidira subjekte javnega interesa, poroča Agenciji enkrat na leto do 30. aprila tekočega leta (po stanju na dan 31. 12. preteklega leta) v skladu s 14. členom Uredbe podatke o revidiranih subjektih javnega interesa glede na prihodek, ki ga je revizijska družba ustvarila, in ta prihodek razdeli v naslednje skupine:
– prihodek od obveznih revizij;
– prihodek od nerevizijskih storitev, ki niso storitve iz 5(1). člena Uredbe, ki se zahtevajo v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo;
– prihodek od nerevizijskih storitev, ki niso storitve iz 5(1). člena Uredbe, ki se ne zahtevajo v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo.
Obveščanje o spremembah 
5. člen 
(1) Revizijska družba sporoči Agenciji v 15 dneh od nastanka spremembe vseh dejstev in okoliščin, na podlagi katerih je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, oziroma podatkov, ki jih o njej vodi Agencija v registru.
(2) Vpis iz prejšnjega odstavka se opravi z vpisom podatkov v aplikacijo za vodenje registrov na način, ki ga določa pravilnik Agencije, ki ureja vodenje registrov.
Obveščanje o odstopih in razrešitvah 
6. člen 
(1) Revizijska družba s poročilom o razrešitvi ali odstopu pisno obvesti Agencijo o razlogih za razrešitev ali odstop revizijske družbe v obdobju, za katero je veljalo imenovanje, in o razrešitvi ustrezno poroča v mesečnem poročilu.
(2) Revizijska družba navede v poročilu iz prvega odstavka tega člena naslednje informacije:
– podatke o naročniku;
– podatke o vsebini in določilih pogodbe;
– datum prekinitve sklenjene pogodbe;
– razlog prekinitve pogodbe (razrešitev revizijske družbe ali odstop revizijske družbe);
– pri razrešitvi revizijske družbe le-ta navede razloge za razrešitev in novo imenovano revizijsko družbo, če jo pozna;
– pri odstopu revizijske družbe od pogodbe le-ta v poročilu natančno opiše razloge, zaradi katerih je prekinila pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov, in navede novo revizijsko družbo, ki je posel prevzela, če jo pozna.
(3) Revizijska družba posreduje Agenciji poročilo iz tega člena v 15 dneh po razrešitvi oziroma odstopu revizijske družbe od pogodbe.
Način poročanja in obveščanja 
7. člen 
Zavezanci za poročanje in obveščanje vpišejo poročila in obvestila v elektronski obliki v ustrezno aplikacijo skladno z navodili, ki so objavljena na spletni strani Agencije.
Prehodne in končna določba 
8. člen 
(1) Revizijska družba mora začeti poročati na način, ki je določen v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika, za prvi cel mesec po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Revizijska družba mora do 31. 10. 2020 v aplikacijo za poročanje vnesti podatke o vseh pogodbah o revidiranju, ki so bile sklenjene od vključno 1. 1. 2019, in za vse večletne pogodbe, na podlagi katerih je bilo revidiranje zaključeno po 1. 1. 2019 ter podatke o vseh pogodbah o nerevizijskih storitvah sklenjenih v letu 2019, skladno z določbo točke d. prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(3) Revizijska družba prvič potrdi pravilnost letnega poročila o sklenjenih pogodbah o revidiranju, kot to določa točka c. prvega odstavka 4. člena tega pravilnika do 31. 1. 2021, in sicer za pravilnost letnih poročil za leti 2019 in 2020.
(4) Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb (Uradni list RS, št. 80/09, 38/13 in 44/19) in Pravilnik o poročanju revizijskih družb (Uradni list RS, št. 72/10 in 98/13).
(5) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-111/2019-9
Ljubljana, dne 17. decembra 2019
EVA 2019-1611-0135
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost