Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3713. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2020, stran 10775.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 94. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne 17. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 in 44/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
januar–marec 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
695.583
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
606.553
70
DAVČNI PRIHODKI
539.487
700 Davki na dohodek in dobiček
485.290
703 Davki na premoženje
37.550
704 Domači davki na blago in storitve
17.058
706 Drugi davki
–411
71
NEDAVČNI PRIHODKI
67.066
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
24.159
711 Takse in pristojbine
732
712 Denarne kazni
465
714 Drugi nedavčni prihodki
41.710
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
89.030
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
37.595
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
51.435
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
313.599
40
TEKOČI ODHODKI
126.925
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
50.776
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.425
402 Izdatki za blago in storitve
64.977
403 Plačila domačih obresti
1.747
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
171.753
410 Subvencije
5.400
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
87.386
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
8.858
413 Drugi tekoči domači transferi
70.109
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
14.921
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.921
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
381.984
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
0
55
ODPLAČILA DOLGA
24.253
550 Odplačila domačega dolga
24.253
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
357.731
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–14.253
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–381.984
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
6. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-0010/2019
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 17. decembra 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost