Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3662. Odredba o spremembah Odredbe o merskih enotah, stran 10682.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o merskih enotah 
1. člen 
V Odredbi o merskih enotah (Uradni list RS, št. 26/01 in 109/09) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta odredba določa uporabo mednarodnega sistema enot (Systeme International d'Unités) (v nadaljnjem besedilu: SI) v skladu z Direktivo Sveta z dne 20. decembra 1979 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote, in o razveljavitvi direktive 71/354/EGS (UL L št. 39 z dne 15. 2. 1980, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2019/1258 z dne 23. julija 2019 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 80/181/EGS v zvezi z opredelitvami osnovnih enot SI zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 196 z dne 24. 7. 2019, str. 6).«.
2. člen 
V Prilogi se točki 1.1. in 1.1.1. spremenita tako, da se glasita:
»1.1. Osnovne enote SI
Veličina
Enota
Ime
Simbol
čas 
sekunda
s
dolžina
meter
m
masa 
kilogram
kg
električni tok 
amper
A
termodinamična temperatura 
kelvin
K
množina snovi 
mol
mol
svetilnost
kandela
cd
Opredelitve osnovnih enot SI:
Enota za čas 
Sekunda, simbol s, je enota SI za čas. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost frekvence cezija ΔvCs, tj. frekvence prehoda med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133, ki je 9 192 631 770, izražena v enoti Hz, kar je enako s–1.
Enota za dolžino 
Meter, simbol m, je enota SI za dolžino. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost hitrosti svetlobe v vakuumu c, ki je 299 792 458, izražena v enoti m/s, pri čemer je sekunda opredeljena z ΔvCs.
Enota za maso 
Kilogram, simbol kg, je enota SI za maso. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost Planckove konstante h, ki je 6,626 070 15 × 10–34, izražena v enoti J s, kar je enako kg m2 s– 1, pri čemer sta meter in sekunda opredeljena s c in ΔνCs.
Enota za električni tok 
Amper, simbol A, je enota SI za električni tok. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost osnovnega naboja e, ki je 1,602 176 634 × 10–19, izražena v enoti C, kar je enako A s, pri čemer je sekunda opredeljena z ΔνCs.
Enota za termodinamično temperaturo 
Kelvin, simbol K, je enota SI za termodinamično temperaturo. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost Boltzmannove konstante k, ki je 1,380 649 × 10–23, izražena v enoti J K–1, kar je enako kg m2 s–2 K–1, pri čemer so kilogram, meter in sekunda opredeljeni s h, c in ΔνCs.
Enota za množino snovi 
Mol, simbol mol, je enota SI za množino snovi. En mol vsebuje natanko 6,022 140 76 × 1023 osnovnih delcev. Ta številka je nespremenljiva številčna vrednost Avogadrove konstante NA, izražena v enoti mol–1 in imenovana Avogadrovo število. Množina snovi, simbol n, sistema je meritev števila določenih osnovnih delcev. Osnovni delec je lahko atom, molekula, ion, elektron, kakršen koli drug delec ali določena skupina delcev.
Enota za svetilnost 
Kandela, simbol cd, je enota SI za svetilnost v določeni smeri. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost svetilne učinkovitosti monokromatskega sevanja s frekvenco 540 × 1012 Hz, Kcd, ki je 683, izražena v enoti lm W–1, kar je enako cd sr W–1 ali cd sr kg–1 m–2 s3, pri čemer so kilogram, meter in sekunda opredeljeni s h, c in ΔνCs.
1.1.1 Posebno ime in simbol izpeljane enote SI za temperaturo za izražanje temperature po Celziju
Veličina
Enota
Ime
Simbol
temperatura po Celziju
stopinja Celzija
°C
Temperatura po Celziju t je opredeljena kot razlika t = T – T0 med dvema termodinamičnima temperaturama T in T0, pri čemer je T0 = 273,15 K. Interval ali razliko v temperaturi je mogoče izraziti bodisi v kelvinih bodisi v stopinjah Celzija. Enota »stopinja Celzija« je enakovredna enoti »kelvin«.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odredba začne veljati 13. junija 2020.
Št. 007-231/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2130-0017
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost