Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3707. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice, stran 10770.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se določijo pogoji, merila in postopki za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov tistih društev, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Slovenske Konjice.
2. člen 
(1) Po tem pravilniku se sofinancira dejavnost registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Slovenske Konjice ne določajo in imajo sedež v Občini Slovenske Konjice in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Slovenske Konjice.
(2) Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
3. člen 
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Slovenske Konjice, ravnajo po pogojih in merilih, določenih v tem pravilniku.
4. člen 
Izvajalci dejavnosti, projektov in programov na področju društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da:
– imajo sedež v Občini Slovenske Konjice in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Slovenske Konjice,
– so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oziroma, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
– imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske in organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem področju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo vsebinsko in finančno poročilo o poteku in rezultatih aktivnosti, za katero je pridobil sredstva iz občinskega proračuna, ter obrazložitve skupaj z dokazili o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna,
– dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.
III. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV 
5. člen 
(1) Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog oziroma predlogov programov in projektov društev s predlogom izbora programov in projektov ter določitev predloga višine sofinanciranja teh dejavnosti, programov in projektov opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom in je sestavljena izmed zaposlenih v občinski upravi. Komisija se imenuje pred objavo javnega razpisa. Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.
(2) Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.
6. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov društev (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov programov in projektov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov programov in projektov,
– obravnava in potrditev predlogov programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci dejavnosti, projektov in programov društev,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev,
– ugotavljanje presežka priznanih namenskih sredstev in njihovo porabo.
7. člen 
(1) Za pripravo besedila javnega razpisa, razpisno dokumentacijo ter objavo javnega razpisa na spletni strani občine je odgovorna strokovna služba občinske uprave po potrditvi in sprejemu proračuna občine za tekoče leto. Javni razpis potrdi župan.
(2) Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice in na njeni spletni strani.
(3) Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
8. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitve obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave vlog,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
9. člen 
(1) Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
(2) Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje drugih društev – ne odpiraj« na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
(3) Po preteku roka za oddajo prijav bo občinska uprava obravnavala popolne in pravočasno prispele vloge.
(4) Odpiranje prijav vodi komisija. O odpiranju se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– kdo je vložil vlogo,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
10. člen 
(1) Prepozno prispele vloge se s sklepom občinske uprave zavržejo.
(2) Občinska uprava v roku osem dni od odpiranja vlog, pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih v roku osmih dni dopolnijo.
11. člen 
(1) Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov drugih društev.
(2) Občinska uprava s sklepom obvesti o izidu razpisa vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osmih dni od prejetja sklepa.
(3) Odločitev župana na ugovor je dokončna.
(4) Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredelijo izbrani program, višina in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.
(5) O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
(6) V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
(7) Izvajalci dejavnosti, programov in projektov društev morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
(8) V kolikor občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, se mu za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva po mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
(9) Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, naslednje leto na javnem razpisu ne more kandidirati za sofinanciranje dejavnosti in izvajanja programov in projektov društva.
12. člen 
(1) V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
(2) Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev je razviden v proračunu Občine Slovenske Konjice za tekoče leto.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV 
13. člen 
(1) Komisija pri dodeljevanju sredstev upošteva naslednja merila in kriterije:
zap. št.
kriterij
št. točk
1.
SREDSTVA ZA REDNO DEJAVNOST DRUŠTVA
– izvedba zastavljenega programa v preteklem letu
10 točk
– izdelan program aktivnosti za tekoče leto
10 točk
– Število članov:
do 20 članov iz Občine Slovenske Konjice
5 točk
nad 20 članov iz Občine Slovenske Konjice
10 točk
2.
DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo dejavnosti oziroma posameznih programov in projektov
30–50 % 
10 točk
51–70 % 
15 točk
več kot 70 %
20 točk
3.
DRUŠTVO IMA STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU
5 točk
4.
PRIREDITVE NA OBMOČJU OBČINE
– če je društvo organizator
30 točk
– soorganizator
10 točk
– sodelujoči
5 točk
5.
PREDSTAVITVENI MATERIAL DRUŠTVA
– predavanja, izobraževanja, delavnice
5–10 točk
– bilten, brošure, zloženke
5–10 točk
– spletna stran društva – urejena in ažurna
5 točk
6.
ŠPORTNE AKTIVNOSTI OZIROMA MOŽNOST REKREACIJE ZA ČLANE
10 točk
7.
VKLJUČENOST PROSTOVOLJCEV
– do 10 prostovoljcev
5 točk
– več kot 10 prostovoljcev
10 točk
8.
SPLOŠNA DRUŽBENA KORIST ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE
– projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa
5–10 točk
– projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za Občino Slovenske Konjice
5–20 točk
– projekti, ki predstavljajo aktivnosti društva in Občino Slovenske Konjice navzven
10 točk
Društvo lahko skupno doseže 
220 točk
(2) Programi izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
14. člen 
(1) Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.
(2) Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto posebej ter za vsako skupino posebej, glede na skupno razpoložljiva sredstva proračuna in število točk.
V. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 10/09).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2019(127)
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost