Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 3301-007/2019 Ob-3710/19, Stran 2713
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 170/17 z dne 31. 3. 2017), Splošnih pogojev poslovanja z dne 8. 11. 2019 (v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 z dne 17. 7. 2018 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17), Koeficienta razvitosti občin za leto 2018 in 2019, Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme), objavlja
drugi javni razpis 
za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 2.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
2.000.000,00
2019
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
– premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec PF2,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev, vezanih na prijavljeni projekt.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj je upravičen do posojila, če je prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020 in je prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.
4. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2018, ki so objavljeni na Ebonitete.si.
5. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
7. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj na poziv dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne v Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi in jo priložiti vlogi.
9. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00 in za to predložiti ustrezna dokazila, kot so: Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), Izpis transakcijskega računa vlagatelja in članov kmetijskega gospodarstva, v kolikor njihove prihodke uveljavlja v okviru kreditne sposobnosti, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev od oddaje vloge, kopije morebitnih posojilnih pogodb in/ali amortizacijske načrte.
10. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
11. Vlagatelj mora imeti plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, ni upravičen do nove spodbude, če na dan odpiranja vloge izkazuje neporavnane obveznosti do Sklada nad 30 dni ali če je njegov dolg v višini enega obroka (glavnica + obresti ali obresti).
13. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po programu PF ne sme presegati 350.000,00 EUR.
14. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po podprogramu PF2.2 na tem javnem razpisu ne sme presegati 350.000,00 EUR.
15. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan 31. 12. 2018.
16. Vlagatelj ni dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Kmetijska uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil.
20. Vlagatelj ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
21. Vlagatelj, razen v kolikor je vlagatelj kmet, ne sme imeti negativni: skupni kapital, sklad, lastne vire ipd.
22. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.2 Pogoji po podprogramu PF2.2 – Projekti kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF2.2
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje, zadruga, evropska zadruga, zavod, skupnost zavodov, druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni/poslovni register),
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, 
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in sodni/poslovni register (pravne osebe in s.p.) pred 1. 1. 2019.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF2.2
– Mikro,
– mala,
– srednja,
– velika.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF2.2
Po tem podprogramu so upravičene naslednje dejavnosti projekta s področja kmetijstva in gozdarstva:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve:
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov,
– 02 Gozdarstvo:
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo,
– 10 Proizvodnja živil:
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 00.1 Dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj, ki se prijavlja kot kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, in prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo za izvajanje dopolnilne dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu PF2.2
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF2.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.6 Stroški po podprogramu PF2.2
1. Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana EU sredstva.
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF2.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 350.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF2.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
– Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
– Doba vračanja posojila je največ do 36 mesecev.
2.2.9 Cilji vlagatelja po podprogramu PF2.2
Cilji vlagatelja so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev:
– Izvedba projekta in prejem EU sredstev. 
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada oziroma izvajalca razpisa.
2. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
3. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja mora vlagatelj v primeru posojila nad 150.000,00 EUR izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju. Predlog zavarovanja je pogojen z višino zaprošenega posojila.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
5. Pri presoji ustreznosti predloga zavarovanja, Sklad izhaja iz bonitetne ocene iz sistema Ebonitete.si. Glede na oceno, Sklad od vlagatelja lahko zahteva dodatno zavarovanje.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
Oblika zavarovanja za zaprošeni znesek nad 150.000,00 EUR
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Znesek v EUR do
Boniteta
Minimalna kreditna sposobnost poroka fizične osebe oziroma boniteta za pravno osebo
Ročnost v mesecih
od
do
Menica (za vsa posojila)
5
10
Hipoteka z vpisom na 1. mesto
1,50
100
5
10
Hipoteka z vpisom na 2. mesto
3,00
100
5
10
Zastava premičnin kot osnovno zavarovanje
3,00
100
100.000,00
5
10
Zavarovanje pri zavarovalnici
1,00
100
5
10
Bančna garancija za posojilo s pripadki
1,00
100
5
10
Poroštvo – fizična oseba
1,00
30.000,00
5
10
K>1,00
Poroštvo – pravna oseba
1,00
50.000,00
5
10
7-10
Depozit
1,20
100
5
10
Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja.
– Formula za izračun zavarovanja s hipoteko z vpisom na 2. mesto: (Vrednost nepremičnine-Tekoče stanje predhodne obremenitve)/(Znesek dodeljene spodbude (znesek nad 150.000,00 EUR)) ≥ Faktor (najmanj 3)
– Delež – je maksimalni delež posameznega oblike zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila.
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila.
– Boniteta od do – je omejitev, vezana glede na bonitetno oceno vlagatelja.
– Kreditna sposobnost (K) – je razmerje med 1/3 letnih prihodkov poroka v zadnjem letu (prihodki, plače, nadomestila itd.) ali 1/3 letnih dohodkov (D) in letne višine že obstoječih posojilnih obveznosti poroka skupaj z letno obveznostjo iz glavnice pri posojilu Sklada (P) K=D/P.
– Ročnost v mesecih – omejitev, vezana na skupno dobo vračanja posojila.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis notarsko overjen.
3. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti;
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah (pri posojilih v vrednosti nad 150.000,00 EUR; zastavna pravica se vpiše na višino dodeljenega posojila);
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah (pri posojilih v vrednosti nad 150.000,00 EUR; zastavna pravica se vpiše na višino dodeljenega posojila).
4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Stroški razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
7. V kolikor je upravičenec zavezan pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, skladno z veljavno Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb in 87. člena Zakona o javnih financah, mora pred sklepanjem pogodbe posredovati pridobljeno soglasje.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
4. V kolikor mora upravičenec pridobiti soglasje k zadolžitvi, mora biti črpanje sredstev izvedeno v letu, za katerega je bilo dano soglasje.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi.
2. Za zaključek projekta se šteje vračilo premostitvenega posojila Skladu po tem javnem razpisu, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu posojilne pogodbe.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu posojilne pogodbe, Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Upravičenec mora dvakrat letno (po stanju 30. 6. in 31. 12.) poročati o doseženih ciljih (o prejemu EU sredstev), kar je podrobneje opredeljeno v posojilni pogodbi, ter v ta namen Skladu posredovati Poročilo o prejetih evropskih sredstvih.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vsebina vloge s prilogami
1. Izpolnjen prijavni obrazec PF2, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe, s podpisano Izjavo vlagatelja.
2. Podpisano pooblastilo, če vlogo podpiše pooblaščenec.
3. Dokazilo o odobrenih EU sredstvih:
– sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih evropskih sredstvih;
– pogodba o odobrenih evropskih sredstvih: vlagatelj priloži pogodbo, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka;
– drugo ustrezno dokazilo, v kolikor iz sklepa/odločbe oziroma pogodbe niso razvidni celotni upravičeni stroški vlagatelja in vsi viri financiranja projekta, ki se nanašajo na vlagatelja.
4. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge.
5. Dokazilo o poslovanju vlagatelja:
– finančni izkazi za vlagatelja za leto 2018 za pravne osebe in s.p.-je: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018, Izkaz poslovnega izida oziroma prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo javno dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni;
– v kolikor bonitetna ocena za pravne osebe, organizirane kot gospodarska družba, zadruga ali s.p. ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi;
– plan likvidnosti vlagateljev za naslednja 3 leta oziroma do končnega poplačila posojila po mesecih;
– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) za kmete: dokazilo o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v letu 2018, s priloženim izračunom;
– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma oddaje vloge;
– posojilna pogodba in amortizacijski načrti ali druga dokazila za kmete: vlagatelj, ki je kmet, priloži amortizacijske načrte ali druga dokazila iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov);
– izpis Sisbon, ki ga vlagatelj (fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, kmet) pridobi pri matični banki.
6. Pojasnilo in dokazilo z navedbo finančnega vira za pokritje stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila ter zagotovitve preostalih sredstev za izvedbo projekta.
7. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
8. Priloge glede na izbrano obliko zavarovanja. V primeru predloga zavarovanja posojila po Splošnih pogojih sklada (depozita, bančna garancija, hipoteka na nepremičnini, zastavna pravica na premičnini, zavarovanje pri zavarovalnici, porok) mora vlagatelj predložiti ustrezna dokazila za podani predlog zavarovanja posojila (npr. zavezujoča izjava/namera banke o izdaji bančne garancije, potrdilo zavarovalnice o sprejemu posojila v zavarovanje, dokazila o sredstvih za zavarovanje posojila z depozitom, cenitev nepremičnine ali premičnin, dokazila o kreditni sposobnosti poroka) glede na Navodila za vlagatelje o pogojih zavarovanja.
9. Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP za pridobitev točk pri ocenjevanju: kopija dokumenta, s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1).
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PF2«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
– Izpolnjen prijavni obrazec PF2 vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@regionalnisklad.si.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 31. 1. 2020,
2. rok do 28. 2. 2020,
3. rok do 31. 3. 2020,
4. rok do 30. 4. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih:
– Regionalni vidik (do 30 točk),
– Ocena projekta (do 10 točk) in
– Ocena vlagatelja (do 60 točk).
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s SPP.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana priporočeno ali osebno na Sklad.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec PF2 skupaj s podpisano Izjavo vlagatelja, sicer se zavrže kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost