Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Ob-3700/19, Stran 2729
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/19) in Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti Republike Slovenije za leto 2020 objavlja Svet romske skupnosti Republike Slovenije
javni razpis 
za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, JR-PRS2020
1. Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.
Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja romskih otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti;
b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. oblikovanje novih, inovativnih programov itd.) in promociji zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično razvoja skupnosti;
c) namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor, s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov;
d) namenjeni usposabljanju predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;
e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, namenjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, namenjenih vsem nevladnim organizacijam.
V razpisu bodo imeli prednost programi aktivnosti, ki:
– bodo dolgoročno naravnani,
– bodo usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,
– bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah v Sloveniji, kjer živijo Romi,
– bodo spodbujali medsebojno povezovanje in sodelovanje organizacij romske skupnosti, ki ne bodo podvajali aktivnosti, ki jih izvajata Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Center za socialno delo.
V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti univerz in visokih šol,
– mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti in je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev,
– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj dve leti,
– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je pravna oseba, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge,
– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US),
– prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja),
– prijavitelj, če je bil v pogodbenem razmerju s Svetom romske skupnosti Republike Slovenije, mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, kar dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo (resničnost izjave se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo hrani Svet romske skupnosti Republike Slovenije),
– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije,
– spoštujejo predpise s področja varstva osebnih podatkov,
– predložijo potrdilo o solventnosti,
– predložijo izjave najmanj 5 včlanjenih romskih društev.
Pogoji za prijavo na javni razpis so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki pogojev za prijavo na javni razpis ne izpolnjujejo, bodo zavržene.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja:
– kakovost programa aktivnosti – do 35 točk,
– ustreznost delovnega načrta programa aktivnosti in ustreznost finančne konstrukcije programa aktivnosti – do 30 točk,
– povezano delovanje organizacij romske skupnosti (romskih zvez) z romskimi društvi – 15 točk,
– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti – do 15 točk,
– reference preteklih uspešno izvedenih projektov v korist romske skupnosti – 5 točk.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Na ocenjevanje ne vpliva število prijavljenih aktivnosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 193.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2020 morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 24. 1. 2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 24. 1. 2020 oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno predložena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa, in da se z njo strinja.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-PRS2020«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih Sveta romske skupnosti Republike Slovenije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Svet romske skupnosti prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju programa ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske skupnosti lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju programa, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Zoper sklep o (ne)izboru lahko prijavitelj v osmih dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo. O pritožbi bo odločal Svet romske skupnosti Republike Slovenije.
Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 27. 12. 2019 dalje dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: www.svetromskeskupnosti.com.
Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije ipd.).
10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po telefonu na številko 02/526-13-04, od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost