Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3679. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020, stran 10717.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 
Št. 410-130/2019
Koper, dne 20. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2020.
2. člen 
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2020 znašajo:
v EUR 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
71.371.036
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
54.648.386
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
42.340.456
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
27.871.456
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
12.918.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
1.551.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
12.307.930
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
8.235.530
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
55.000
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
275.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
201.050
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
3.541.350
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
9.706.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6.500.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
3.206.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
200.400
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
200.400
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
6.516.250
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.570.290
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
2.945.960
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
300.000
787
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
300.000
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
77.106.198
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
11.370.766
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.631.209
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
746.640
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
5.289.777
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
303.140
409
SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
400.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
32.713.861
410
SUBVENCIJE
1.949.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
13.492.952
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
3.068.410
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
14.203.499
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
29.946.555
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
29.946.555
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
3.075.016
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
1.239.196
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.835.820
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–5.735.162
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
5.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
SREDSTVA KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
5.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
600.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
600.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.494.608
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.494.608
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–7.624.770
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 
–1.894.608
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
5.735.162
 
XII.
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
10.079.874
3. člen 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, razčlenjeni po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Podrobnejša razčlenitev odhodkov proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in ukrepi državnih pomoči.
Celoten proračun se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva vnovčenih garancij.
Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so izvirni prihodki posamezne krajevne skupnosti, ki jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
Zbrana sredstva iz naslova vplačanih taks za obremenjevanje voda in za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (okoljske dajatve) se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma namene, za katere so opredeljeni.
5. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
8. člen 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna neposrednega proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk oziroma projektov, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so planirane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo strukturo v posebnem delu proračuna.
Ne glede na omejitve prerazporejanja sredstev opredeljene v četrtem odstavku tega člena lahko župan izjemoma prerazporedi sredstva za plačilo obveznosti pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb.
Prerazporeditve sredstev proračuna se vodijo kot veljavni proračun.
9. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
V tekočem letu se lahko za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu, pri čemer prevzeta obveznost ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov.
Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov, ki bodo zahtevale plačilo v letu 2021 ne smejo presegati 50 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2020.
Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih ne smejo presegati 25 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2020.
Za projekte, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunih naslednjih let iz drugega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijske dokumentacije, ki jo potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračune prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v potrjeni investicijski dokumentaciji, pod pogojem, da je projekt vključen v proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo presegati 15 % teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
– najem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– izdatke iz udeležbe občine pri izvajanju skupnih projektov, ki se sofinancirajo iz drugih virov,
– prevoze šoloobveznih otrok,
– štipendije,
– za izvedbo projektov, ki se financirajo iz sredstev EU, in sicer do višine vrednosti projekta,
– potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
10. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
11. člen 
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje in s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu proračuna in se oddajo s pogodbo.
12. člen 
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnih načrtov razvojnih programov. Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet ali če gre za plačilo obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Spremembe načrta razvojnih programov se vodijo kot veljavni načrt razvojnih programov. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
13. člen 
Sredstva od prodaje, najemnine in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja.
14. člen 
Župan lahko skladno z določbami 77. člena Zakona o javnih financah v letu 2020 odpiše plačilo dolga posameznemu dolžniku do višine 1.000 EUR, vendar največ do skupne višine 30.000 EUR letno.
Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 77. člena ZJF ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
Kadar skupni dolg posameznega dolžnika ne presega 25 EUR, se v poslovnih knjigah razknjiži in se ne šteje v kvoto iz prvega odstavka tega člena.
15. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o kratkoročni zadolžitvi največ do 5 % sprejetega proračuna v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov in
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom.
16. člen 
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo iz tekočih prihodkov polletno do višine določene s proračunom in se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 50.000 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
17. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2020 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
18. člen 
Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2020 pri državnem proračunu upoštevaje 10. člen Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1C (Uradni list RS, št. 71/17) znaša 600.000 EUR in se namenja za financiranje investicij, ki so predvidene v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020.
19. člen 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper se skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin v letu 2020 lahko zadolži do skupne višine 2.000.000,00 EUR.
20. člen 
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost in presegajo 42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
21. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-130/2019
Koper, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sul bilancio del Comune città di Capodistria per l'anno 2020 
N. 410-130/2019
Capodistria, 20 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – ret., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18) e l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del giorno 19 dicembre 2019 ha accolto il
D E C R E T O 
sul bilancio del Comune città di Capodistria per l'anno 2020 
Articolo 1 
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020.
Articolo 2 
I fondi del bilancio sono ripartiti in armonia con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2020 ammontano:
in EUR
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO
I
TOTALE ENTRATE I (70+71+72+73+74+78) 
71.371.036
ENTRATE CORRENTI (70+71) 
54.648.386
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
42.340.456
700
ENTRATE SUL REDDITO 
E SUGLI UTILI
27.871.456
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
12.918.000
704
IMPOSTE LOCALI SUI BENE E SERVIZI
1.551.000
706
ALTRE IMPOSTE
0
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
(710+711+712+713+714)
12.307.930
710
PARTECIPAZIONE 
AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
8.235.530
711
TASSE E CONTRIBUTI
55.000
712
CONTRAVVENZIONI 
E MULTE PECUNIARIE
275.000
713
ENTRATE PROVENIENTI 
DA VENDITA DI BENI 
E SERVIZI
201.050
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.541.350
72
ENTRATE PROVENIENTI 
DA CAPITALE (720+722) 
9.706.000
720
ENTRATE RIVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
6.500.000
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DI PATRIMONIO IMMATERIALE
3.206.000
73
DONAZIONI RICEVUTE (730) 
200.400
730
DONAZIONI RICEVUTE 
DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
200.400
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL'ESTERO
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
6.516.250
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
3.570.290
741
EU ENTRATE RICEVUTE 
DAI MEZZI DEL BILANCIO STATALE DA FONDI EU 
2.945.960
78
ENTRATE RICEVUTE DALL'UNIONE EUROPEA
300.000
787
ENTRATE RICEVUTE 
DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
300.000
 
II
TOTALES PESE (40+41+42+43) 
77.106.198
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409) 
11.370.766
400
SALARI ED ALRE EROGAZIONI 
AL PERSONALE
4.631.209
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI DATORI DI LAVORO
746.640
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
5.289.777
403
SPESE PER INTERESSI 
IN AMBITO NAZIONALE
303.140
409
FONDI ACCANTONATI 
PER LA RISERVA
400.000
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413) 
32.713.861
410
SOVVENZIONI
1.949.000
411
SOVVENZIONI A FAVORE 
DI SINGOLI E FAMIGLIE
13.492.952
412
TRASFERIMENTI DI FONDI 
A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI
3.068.410
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
14.203.499
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420) 
29.946.555
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
29.946.555
43
TRASFERIMENTI 
PER INVESTIMENTI
3.075.016
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 
E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI 
DEL BILANCIO
1.239.196
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL BILANCIO
1.835.820
 
III
AVANZO (DISAVANZO) (I – II)
–5.735.162
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV
RIMBORSO DI CREDITI 
ED ALIENAZIONE 
IN CAPITALE (751+752) 
5.000
751
VENDITA DI QUOTE 
IN CAPITALE
0
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
5.000
44
V
PRESTITI CONCESSI 
E AUMENTO DI QUOTE 
IN CAPITALE (440+441)
0
 
VI
PRESTITI CONTRATTI 
E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV – V)
5.000
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII
INDEBITAMENTO (500) 
600.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
600.000
55
VIII
RIMBORSI DEI DEBITI (550) 
2.494.608
550
RIMBORSI DEI DEBITI 
IN AMBITO NAZIONALE
2.494.608
 
IX
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA 
(I+IV+VII-II-V-VIII)**
–7.624.770
 
X
INDEBITAMENTO NETTO 
(VII.-VIII.) 
–1.894.608
 
XI
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
5.735.162
 
XII
STATO DEI FONDI IN DATA 
31 DICEMBRE DELL'ANNO PASSATO
10.079.874
Articolo 3 
Il bilancio è costituito dalla parte generale, dalla parte particolare e dal piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio è costituita dalle entrate e dalle spese, dal conto crediti e investimenti finanziari e dal conto finanziario, suddivisi in base alla classificazione economica fino al dettaglio del conto di spesa.
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi di bilancio, è oggetto di una parte separata, costituita dai piani finanziari dei fruitori diretti del bilancio. I detti piani finanziari sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, principali programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripartizione programmatica delle spese dei bilanci di previsione comunali. Il sotto-programma è suddiviso in capitolati di spesa, i quali, a loro volta, sono segmentati in conti di spesa, stabiliti dal piano di conti.
Il piano dei programmi di sviluppo comprende gli investimenti e le attività in ambito agli aiuti di stato.
Il bilancio viene pubblicato sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 4 
Si ritengono entrate finalizzate ai sensi del presente decreto le entrate dalla permuta del patrimonio materiale comunale, quelle ottenute dalla tassa sul rischio incendio, sull’inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti e fondi recepiti dalla riscossione delle garanzie.
Fanno parte delle entrate tutte le entrate delle comunità locali non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale ed inseriti nel piano finanziario della comunità locale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
I fondi raccolti tramite riscossione della quota afferente le opere d’urbanizzazione primaria sono destinati al finanziamento di tali opere.
I fondi raccolti dalla riscossione delle tasse di inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti (imposte ambientali) possono essere destinati:
– alla costruzione dell’infrastruttura finalizzata all’esercizio dei servizi pubblici obbligatori di protezione ambientale in conformità con i programmi operativi nazionali, adottati mediante le normative di protezione ambientale relative alla depurazione e scarico delle acque reflue, al trattamento dei rifiuti urbani e allo smaltimento dei medesimi, nonché
– all’assicurazione degli standard di approvvigionamento, come pure dei provvedimenti tecnici, organizzativi e di altra natura, prescritti per l’attuazione dei servizi pubblici obbligatori di protezione ambientale.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero progetti per i quali erano stati destinati.
Articolo 5 
I fondi di bilancio possono venir spesi solamente per le finalità definite dal bilancio.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i rispettivi fondi unicamente per le finalità definite nella parte separata del bilancio e del piano annuale dei programmi di sviluppo.
I singoli impegni di spesa in nome del comune non possono superare le effettive disponibilità del bilancio all’uopo stanziate.
Articolo 6 
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio è ammesso unicamente a condizione che siano adempiuti i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai fondi di bilancio, i fruitori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 7 
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può conferire rispettive deleghe anche ad altre persone.
Sul diritto di usufruire del piano finanziario delle comunità locali decide il Consiglio della Comunità locale o il presidente del medesimo consiglio, nel caso in cui egli venga delegato dal consiglio della comunità locale.
Articolo 8 
La decisione riguardo la ridistribuzione nello stanziamento per la singola voce della parte separata del bilancio figurante tra i conti del medesimo sotto il capitolo di spesa del singolo fruitore del bilancio – degli organi comunali e dell'amministrazione, spetta al Sindaco.
Il diritto di usufruire del piano finanziario delle comunità locali decide il consiglio della comunità locale o il presidente del consiglio se viene delegato dal consiglio della comunità locale.
Lo spostamento dei mezzi del bilancio ovvero delle singole voci del bilancio è possibile solamente con la diminuzione di altre voci del piano finanziario del fruitore diretto del bilancio o del progetto nel piano dei programmi di sviluppo.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente, non sono ammesse redistribuzioni che interessano gli stanziamenti per investimenti a favore di quelli destinati alle spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo capitolo ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito. Il nuovo capitolo si apre nell’ambito dello stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al singolo fruitore diretto del bilancio.
Nel caso in cui nell’attuazione del bilancio si accerti che le singole voci, contenute nella parte separata del bilancio ed inserite a livello di conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto capitolo anche altri conti, si procede, ai fini dello stanziamento dei fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli A, B e C in conformità del regolamento sul piano contabile unitario per il bilancio, i fruitori di bilancio ed altre persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle voci di bilancio in armonia con il bilancio di previsione e la rispettiva struttura, approvati nella parte specifica del medesimo.
A prescindere dalle limitazioni della redistribuzione dei mezzi definite al quarto comma del presente articolo, il sindaco può, eccezionalmente, ridistribuire i fondi per il pagamento degli obblighi delle sentenze esecutive.
La redistribuzione dei fondi della previsione di bilancio sono trattati come bilancio valido in vigore.
Articolo 9 
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione degli obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.
Nell'anno in corso, per un progetto incluso nel piano dei programmi di sviluppo, può venir pubblicato l’appalto pubblico per il valore totale dello stesso progetto, solamente nel caso in cui per lo stesso siano previsti i diritti di spesa nel bilancio di previsione approvato. In questo caso, gli impegni di spesa complessivi assunti non devono eccedere di 20 % del totale ammontare del valore dello stesso progetto, come definito nel piano dei programmi di sviluppo.
Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovranno essere assolti nell'anno 2021 a titolo di spesa d’investimento, non devono eccedere il 50 % dei diritti di spesa nel bilancio di previsione approvato dal fruitore diretto del bilancio nel 2020.
Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovranno essere assolti negli anni successivi a titolo di spesa d’investimento, non devono eccedere il 25 % degli impegni di spesa nel bilancio di previsione approvato del fruitore diretto del bilancio nel 2020.
In caso di progetti la cui attuazione superi l’impegno consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto all’anticipazione d’impegno nel bilancio degli anni successivi di cui al comma secondo del presente articolo, è ammessa la pubblicazione del bando pubblico entro i limiti del succitato programma d’investimento, approvato dal Consiglio comunale. Il fruitore di bilancio può pertanto impegnare il bilancio preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre a condizione che il detto investimento sia stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono eccedere il 15 % dello stanziamento previsto dalla singola voce riguardante il piano finanziario approvato del singolo fruitore diretto in ambito della determinata finalità.
Indipendentemente dalle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo, il fruitore diretto del bilancio può stipulare contratti pluriennali per:
– l’affitto degli immobili e delle attrezzature, l’erogazione dell’energia elettrica, fornitura del servizio telefonico, l’approvvigionamento d’acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, dei servizi informatici, e di altri servizi necessari all’attività operativa dei fruitori di bilancio;
– le uscite di partecipazione del comune nella realizzazione di progetti comuni che vengono cofinanziati da altre fonti;
– il trasporto di bambini con obbligo scolastico;
– borse di studio;
– per la realizzazione di progetti finanziati da fondi EU, ossia fino al massimale dei fondi finanziati;
– per la predisposizione dell’elaborazione del Piano regolatore comunale del Comune città di Capodistria.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti dell’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 10 
Nel caso in cui durante l’anno le attribuzioni o le competenze del singolo fruitore del bilancio subiscono notevoli cambiamenti, si procede all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente previsti, operando la necessaria redistribuzione in ambito del bilancio approvato, nonché alla rispettiva registrazione in armonia con la vigente normativa.
I fruitori diretti del bilancio possono accordarsi reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed amministrativi in ambito all’amministrazione comunale oppure con un altro fruitore diretto del bilancio, nel caso in cui tale soluzione contribuisca alla maggiore razionalizzazione dell’uso dei fondi di bilancio.
Articolo 11 
I singoli fruitori del bilancio attingono ai fondi in base ad un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro dei vari erogatori di servizi pubblici.
Sono altri fruitori dei fondi di bilancio le persone fisiche o giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto, delibera o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio ed il cofinanziamento dei vari fruitori riguardo al singolo compito non espressamente regolato da apposita normativa, avviene in seguito al bando pubblico ovvero secondo i criteri stabiliti dal sindaco.
Il sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori di pubblici servizi che non sono fruitori indiretti del bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo, assegnando tali programmi tramite apposito contratto.
Articolo 12 
La realizzazione degli investimenti, definiti nel piano finanziario del fruitore diretto, viene adeguata alle entrate disponibili e nel rispetto dei rispettivi stanziamenti finalizzati.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario del fruitore diretto – organi e amministrazione comunali, spetta al Sindaco, in ambito al piano annuale dei programmi di sviluppo. A tale riguardo, il Sindaco ha altresì la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni anche al piano annuale dei programmi di sviluppo e ciò riguardo ai progetti già inseriti nel medesimo. Il Sindaco può inserire un nuovo progetto nel programma annuale di sviluppo purché la rispettiva documentazione d’investimento sia approvata dal consiglio comunale, oppure nei casi in cui si tratti di onorare gli impegni contrattuali assunti negli anni passati che non sono stati previsti nel bilancio per l’anno corrente.
La decisione in materia di spese d’investimento, definite nel piano finanziario del diretto fruitore – comunità locale, spetta al consiglio della medesima ovvero al suo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Le modifiche al piano dei programmi di sviluppo vengono considerati quali piano dei programmi di sviluppo in corso di validità. Sono consentite le difformità tra il bilancio in corso di validità e il piano dei programmi di sviluppo valido solamente nelle parti finanziate da introiti finalizzati.
Articolo 13 
I fondi ricavati dalla vendita, dall'affitto o dalla permuta del patrimonio comunale immobile, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia del medesimo, sono spesi dai fruitori del bilancio esclusivamente per la manutenzione ovvero l’acquisizione di beni immobili del comune.
Articolo 14 
In conformità alle disposizioni dell’articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, per il 2020 il Sindaco può cancellare il debito del singolo debitore fino all’importo pari a Euro 1.000. Tuttavia, l'ammontare dei debiti cancellati non deve superare l’importo massimo totale di 30.000 Euro annuali.
In base al quarto paragrafo dell'articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, non sono considerati debiti nei confronti del comune quelli derivanti dalle imposte obbligatorie.
Quando il debito del singolo debitore non supera 25 EUR, si cancella dai libri contabili amministrativi e non viene incluso nel piano dei conti del primo paragrafo di questo articolo.
Articolo 15 
È competenza del Sindaco di decidere in merito alle seguenti questioni:
– in merito all’assunzione di prestiti a breve termine, al massimo fino al 5 % dell’intero ammontare del bilancio approvato in caso di introiti irregolari e
– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in armonia con i termini di legge.
Articolo 16 
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori dalle entrate correnti di bilancio avviene a cadenza semestrale, fino alla concorrenza stabilita nel medesimo, e va a costituire il fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva di bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di Euro 50.000, decide il Sindaco, dietro proposta dell’organo amministrativo comunale competente per le finanze. Il Consiglio comunale viene informato sulla spesa di tali fondi tramite relazioni scritte. Negli altri casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti l’ammontare di sopra riportato, decide il consiglio comunale tramite particolare decreto.
Articolo 17 
I fruitori indiretti del bilancio comunale hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 2020, oltre alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e sulle spese ripartite per finalità, realizzate nell’anno precedente in ottemperanza della classificazione economica dei flussi finanziari pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul bilancio di previsione, i fruitori indiretti del bilancio provvedono ad adeguare i propri piani finanziari al bilancio approvato.
I fruitori del bilancio indiretti hanno l’obbligo di fornire altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal Sindaco, dal comitato di controllo o dall’organo amministrativo comunale preposto alle finanze.
Articolo 18 
Nel 2020 si prevede un indebitamento del comune dell’ordine di 600.000 Euro dal bilancio statale in ottemperanza all’articolo 10 della Legge sulle modifiche alla Legge sul finanziamento dei comuni ZFO-1C, (Gazzetta ufficiale della RS, n. 71/17). I rispettivi fondi saranno destinati al finanziamento degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020.
Articolo 19 
In conformità all’articolo 10 della Legge sul finanziamento dei comuni, l’indebitamento massimo consentito per il Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria nell’anno 2020 è pari a 2.000.000,00 EUR.
Articolo 20 
Le transazioni giuridiche sottoscritte dalla singola comunità locale e che impegnano una spesa complessiva superiore a Euro 42.000, possono essere stipulate solamente con il benestare del sindaco, pena la loro nullità. Il Consenso del sindaco non si richiede per le transazioni giuridiche, alle quali il comune aderisce come co-finanziatore.
Articolo 21 
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi di bilancio assegnati al singolo fruitore ovvero beneficiario di tali fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico od associazione, oppure l’organo amministrativo del fruitore.
Articolo 22 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-130/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost