Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 410-209/2019-1 Ob-3678/19, Stran 2731
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 2019) objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020.
Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni višini do 43.159 EUR:
– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A–L); do:
23.772 EUR;
– Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1); do:
6.591 EUR;
– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do:
2.018 EUR;
– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3); do:
4.708 EUR;
– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, ali drugih podobnih svečanostih (M4); do:
2.751 EUR;
– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do:
3.319 EUR.
V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni največ 1.863 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah v naši občini.
V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev Premska srečanja do višine 1.163 EUR, od katerih se do višine 583 EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve, in sicer največ do navedenih zneskov:
– Dan upora proti okupatorju do:
556 EUR,
– Prvi maj – praznik dela do:
1.077 EUR,
– Dan državnosti do:
559 EUR,
– Dan samostojnosti do:
559 EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),
– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku, ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
– uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.
Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni, v kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati najmanj na dveh prireditvah, ki jih bo organizirala Občina Ilirska Bistrica.
V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 27. 1. 2020 do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis Kultura 2020 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja (ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020 na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
7. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 28. 1. 2020 ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma marca 2020 in nato pozvani k sklenitvi pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05/71-12-333.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost