Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3717. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Šentjur, stran 10778.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 8. in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 7. redni seji dne 17. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o ureditvi mirujočega prometa v Občini Šentjur 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na območju Občine Šentjur določi:
– prometna ureditev na javnih parkirnih površinah,
– prepovedi, obveznosti in omejitve parkiranja,
– ustavljanje in parkiranje,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
1. »Dovolilnica« je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora, oziroma dokazilo o pravici uporabe parkirnega prostora na podlagi pogodbe v skladu z določili tega odloka. Dovolilnica je namenjena za označitev določenega vozila, iz katerega je razvidna pravica do ustavljanja ali parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena z notranje strani vozila, tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
2. »Dovoljenje« je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene aktivnosti na prometni površini.
3. »Javna parkirna površina« je s prometno signalizacijo označen del vozišča državne ali občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina zunaj vozišča državne ali občinske ceste, namenjena parkiranju vozil.
4. »Javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javne ceste, ki se uporabljajo za cestni promet, avtobusna postajališča in obračališča, ulice, javne parkirne površine, kolesarske steze in poti, pločniki, urejene pešpoti, pokopališča, športna (igrišča) oziroma rekreacijska površina, tržnica, zelene površine, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali krajevnih skupnosti ter gozdne poti, če gre za površino v javni rabi.
5. »Označitev časa prihoda« pomeni namestitev oznake začetka parkiranja na vidnem mestu (na armaturni plošči) za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Začetek časa prihoda lahko voznik označi na listu papirja, tako da razločno napiše uro pričetka parkiranja ali namesti parkirno uro.
6. »Parkiranje« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili.
7. »Parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja.
8. »Parkirni listek« je dokazilo o plačani parkirnini, ki daje pravico do uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku.
9. »Parkirnina« je občinska taksa oziroma denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora in se namensko porabi za vzdrževanje cest in sistema parkomatov ali zapor.
10. »Parkirni prostor« je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila.
11. »Parkirni režim« obsega določitev pogojev in morebitnih časovnih ter drugih omejitev parkiranja na posameznem parkirišču (oziroma površinah za parkiranje).
12. »Parkomat« je avtomatska naprava za plačevanje parkirnine in izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja.
13. »Pas za parkiranje« je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen ustavitvi in parkiranju vozil v vzdolžni smeri z označenimi ali neoznačenimi parkirnimi mesti.
14. »Pristojni izvajalec« je izvajalec gospodarske javne službe (npr. za odvoz odpadkov, za urejanje in čiščenje javnih površin, za odstranitev vozil) v Občini Šentjur oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.
15. »Pristojni organ« je notranje organizacijska enota občinske uprave, pristojna za področje urejanja cest in cestnega prometa, ki opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, varstvo in vzdrževanje občinskih cest.
16. »Ustavitev« je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu.
17. »Zelene površine« so vse zelenice, drevoredi, parkovne površine in parkovni gozdovi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih ter varovane zelene površine in obrežja vodotokov, ki so vsi v javni rabi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil cestnega prometa, cest, voznikov in motornih vozil.
3. člen 
(pristojnosti za urejanje prometa) 
(1) Občinski svet ima naslednje pristojnosti na področju urejanja prometa:
– odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Šentjur,
– sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Šentjur,
– s sklepom določa parkirne površine, kjer je treba plačati parkirnino in parkirni režim na teh površinah, za površine, za katere ni tako določeno že s tem odlokom,
– opravlja druge naloge določene z zakonom.
(2) Pristojni organ:
– določa območja mirujočega prometa,
– določa območja posameznih vrst javnih parkirnih površin,
– določa prometne režime in prometno signalizacijo na parkiriščih,
– določa javne in posebne parkirne površine, način parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri delih na javnih parkirnih površinah,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju prireditev in shodov na javnih parkirnih površinah.
(3) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjur kot posvetovalni organ župana sodeluje pri uveljavljanju ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter načrtovanju in usklajevanju nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Šentjur.
(4) Župan lahko z izdajo sklepa omogoči brezplačno parkiranje na določenem parkirišču v času humanitarnih in drugih prireditev.
II. PARKIRNE POVRŠINE 
4. člen 
(kategorizacija parkirnih površin) 
(1) Na območju Občine Šentjur so za parkiranje vozil namenjene:
1. javne parkirne površine
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju,
– parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno,
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine,
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine,
– ostale parkirne površine.
2. rezervirane javne parkirne površine.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina morajo biti razvidni s prometne signalizacije.
5. člen 
(javne parkirne površine) 
(1) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.
(2) Na javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno omejeno in uvedeno plačevanje parkirnine, lahko tudi izključno preko digitalnih načinov komunikacije (SMS, spletne aplikacije …).
(3) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirne prostore za posamezna vozila. Namenjene so parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil (rezervirane parkirne površine).
(4) Javne parkirne površine so lahko tudi posebej za to določene površine na vozišču javne ceste.
(5) Parkirne površine, dane v javno uporabo, se lahko uporabljajo kot javne površine, kolikor takšen interes izkaže njen lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec in če je to v interesu upravljavca javnih parkirnih površin za zagotavljanje javnih interesov lokalnega pomena.
6. člen 
(rezervirane javne parkirne površine) 
(1) Pristojni organ lahko določi posamezne javne parkirne površine kot:
– rezervirane parkirne površine za potrebe pravnih in fizičnih oseb,
– druge posebne parkirne površine, določene s predpisi ali odločbo pristojnega organa.
(2) Pristojni organ določi rezervirane javne parkirne površine na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti.
(3) Na rezerviranih javnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in samo za čas, ki je za to določen. Za parkiranje na rezerviranih javnih parkirnih prostorih morajo upravičenci uporabljati dovolilnico za parkiranje, izdano s strani pristojnega organa.
(4) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije.
(5) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori v določenem času uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in vozil obiskovalcev zdravstvenih zavodov. Dovoljen čas parkiranja je razviden iz prometne signalizacije.
7. člen 
(dovolilnica) 
(1) Pristojni organ lahko izda dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, ki se izkazuje z dovolilnico. Pogoje in način za izdajo dovoljenja ter obliko in vsebino dovolilnice določi župan.
(2) Dovolilnico za parkiranje sme uporabljati le upravičenec, kateremu je bila dovolilnica izdana.
(3) Uporabniki dovolilnic iz drugega odstavka tega člena so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno prebrati.
8. člen 
(rezervirane parkirne površine, dane v najem) 
(1) Javne parkirne površine se lahko oddajo v najem s pogodbo, s čimer se njihov status spremeni v rezervirane parkirne površine.
(2) Uporabo rezerviranih parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena nadzira najemnik.
(3) Stroške označbe teh rezerviranih prometnih površin nosi najemnik, ki za te rezervirane prometne površine plačuje najemnino.
9. člen 
(območje kratkotrajnega parkiranja – modra cona) 
(1) V območju kratkotrajnega parkiranja je parkiranje časovno omejeno na največ dve uri.
(2) Voznik, ki parkira vozilo v območju kratkotrajnega parkiranja, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, mora čas začetka parkiranja označiti s parkirnim listkom. Časovno obdobje, za katero se parkirnina plača, in višina parkirnine sta razvidna z dopolnilne table.
(3) Označbe na vozišču ali drugi prometni površini, s katerimi so označena posamezna mesta ali pas za parkiranje, na katerih je parkiranje časovno omejeno, so modre barve.
(4) Na območju kratkotrajnega parkiranja, na katerem je parkiranje brezplačno, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu na armaturni plošči v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
(5) Kolikor čas začetka parkiranja ni viden kot določa drugi odstavek tega člena, se šteje, da ustrezen parkirni listek ni nameščen.
10. člen 
(parkirne površine brez časovne omejitve) 
(1) Na posameznih parkirnih površinah je lahko uvedeno parkiranje brez časovne omejitve s plačilom ali brez plačila parkirnine.
(2) Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se na parkirnih površinah plača parkirnina, jo mora voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, plačati pri parkomatu, kot dokazilo o plačilu parkirnine pa se šteje parkirni listek iz parkomata. Parkirni listek namesti s prednjo stranjo tako, da je dobro viden na armaturni plošči in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Na javnih prometnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, mora vozilo odpeljati.
(4) Kolikor čas začetka parkiranja ni viden kot določa drugi odstavek tega člena, se šteje, da ustrezen parkirni listek ni nameščen.
(5) Kolikor prometna signalizacija ne določa plačevanja parkirnine, je parkiranje za tista vozila, katerim so parkirna mesta namenjena, brezplačno.
11. člen 
(upravljanje javnih parkirnih površin) 
(1) Javne in rezervirane parkirne površine upravlja pristojni organ Občine Šentjur, lahko pa za upravljanje javnih in rezerviranih parkirnih površin občina določi upravljalca ali podeli koncesijo.
(2) Upravljavec parkirnih površin evidentira plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah.
(3) Letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih površin opravlja redni izvajalec vzdrževalnih del.
(4) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu iz javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe izvajanja zimske službe, čiščenja ali vzdrževanja parkirnih površin.
12. člen 
(parkirišče parkiraj in prisedi pri avtobusni in železniški postaji Šentjur) 
(1) Na parkirišču parkiraj in prisedi pri avtobusni in železniški postaji Šentjur, na zemljiščih s parcelno številko 668, 669, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, vse k.o. Šentjur pri Celju, se plačuje parkirnina, in sicer:
ZAP. ŠT.
VRSTA STORITVE
CENA Z DDV V EUR
1.
Celodnevno parkiranje na parkirišču in vožnja z javnim avtobusom na relaciji Šentjur–Celje 
1,00
(2) Parkirnina se plačuje vsak delavnik med 7:00 in 15:00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je parkiranje brezplačno. Voznik mora z listkom iz parkomata označiti uro prihoda na vidno mesto v vozilu. Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati.
(3) Navedeni parkirni režim prične veljati 1. 1. 2020.
III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE 
13. člen 
(pravilno parkiranje) 
(1) Na javnih parkirnih površinah mora voznik parkirati vozilo na parkirni prostor, ki je namenjen parkiranju njegovega vozila, in v skladu s talnimi označbami.
(2) Kolikor gre za časovno omejeno parkiranje ali je za parkiranje zahtevano plačilo parkirnine, mora voznik, uporabnik javnih parkirnih površin, upravičenost do parkiranja izkazati s parkirno uro (ali z označitvijo začetka parkiranja), parkirnim listkom, parkirno karto, dovolilnico ali dovoljenjem pristojnega organa.
(3) Upravičenost do parkiranja iz drugega odstavka tega člena se izkaže tako, da se ustrezno označbo namesti na vidno mesto na armaturni plošči v parkiranem vozilu tako, da je v celoti vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
14. člen 
(prepoved ustavljanja in parkiranja) 
Ustavitev in parkiranje sta prepovedana povsod, kjer to prepovedujejo prometna signalizacija ali določbe zakonov, še dodatno pa na:
– javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišča,
– javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop s prireditvenega prostora, zaradi izvedbe prireditve,
– javnih zelenih površinah, otroških in drugih igriščih ter na drugih podobnih javnih površinah,
– funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij,
– posebej označenih delih javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine,
– postajališčih ali obračališčih javnega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališči oziroma obračališči javnega prevoza potnikov,
– površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do objektov in naprav javne gospodarske infrastrukture,
– površinah za kolesarje,
– zelenih površinah ob občinskih cestah v pasu 1,5 m od vozišča.
15. člen 
(dostavna vozila) 
(1) Pristojni organ lahko določi javne parkirne površine, ki so namenjene za opravljanje dostave tovora (blaga) z dostavnimi vozili.
(2) Dostavna vozila se lahko brezplačno ustavijo ali parkirajo na območju kratkotrajnega parkiranja in na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je sicer določeno plačilo parkirnine, vendar za največ 30 minut. Na parkiranem vozilu mora biti ustrezno označen čas prihoda.
(3) Po odstranitvi tovora (blaga) mora lastnik vozila javno parkirno površino temeljito očistiti.
16. člen 
(mesta, kjer je dovoljeno puščati kolesa in kolesa z motorjem) 
(1) Kolesa in kolesa z motorjem je dovoljeno parkirati le na mestih, ki jih za to določi pristojni organ in so označena s stojali.
(2) Kolesa z motorjem in motorna kolesa se lahko parkirajo tudi na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih avtomobilov.
(3) Koles ali koles z motorjem ni dovoljeno naslanjati ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na prometne površine (ceste, pločniki), ob drevesa na javnih parkirnih površinah, ob drogovih prometne signalizacije ali javne razsvetljave ali ob drugih objektih in napravah v javni rabi.
(4) Poslovni subjekti so dolžni zagotoviti ustrezno število parkirnih prostorov za parkiranje koles in koles z motorjem za zaposlene in stranke.
17. člen 
(parkiranje avtobusov, tovornih vozil in priklopnih vozil) 
(1) Parkiranje avtobusov, tovornih vozil in priklopnih vozil je dovoljeno le na javnih površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ določi parkirne prostore za avtobuse. Pristojni organ določi tudi postajališča za avtobuse. Dovoljeni čas zasedanja postajališčnega mesta znaša največ 15 minut. Po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališčno mesto zapustiti.
18. člen 
(parkiranje bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov) 
Parkiranje bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov (počitniških prikolic in avtodomov) z namenom bivanja ali uporabe za drug namen je na javnih površinah dovoljeno samo na posebej označenih mestih.
19. člen 
(vozila invalidov in spremljevalcev) 
(1) Pristojni organ določi število parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah za parkiranje vozil invalidov oziroma spremljevalcev, ki vozijo ali spremljajo invalidno osebo.
(2) Parkiranje na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le z veljavno parkirno karto.
(3) Vozila iz prvega odstavka tega člena lahko brezplačno, vendar z uporabo parkirne karte, parkirajo tudi na vseh drugih urejenih in označenih javnih parkirnih prostorih, kjer je sicer parkiranje časovno omejeno ali uvedena parkirnina, ob upoštevanju časovne omejitve glede na parkirni režim na parkirišču.
20. člen 
(izjemni primeri) 
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, in na območju kratkotrajnega parkiranja lahko brezplačno oziroma brez označitve začetka parkiranja ustavijo in parkirajo:
– vozila na intervencijski vožnji,
– vozila gospodarskih javnih služb,
– vozila medobčinske inšpekcije in redarstva,
– imetniki dovoljenj za posebno uporabo javnih parkirnih površin, za katere so le-ta izdana,
– imetniki dovolilnic.
(2) Vozila iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena smejo za čas izvajanja nujnih opravil parkirati tudi na javnih površinah v neposredni bližini izvajanja nujnih opravil, kjer ustavljanje in parkiranje ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ostalih udeležencev v prometu.
21. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
(2) Vozniki so dolžni omogočiti komunalni službi ali uporabnikom prost dostop do prostora s posodami za zbiranje odpadkov.
22. člen 
(posebna uporaba javnih parkirnih površin) 
Na javnih parkirnih površinah je s soglasjem pristojnega organa dovoljeno:
– postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, oglaševalnih panojev in podobno,
– izvajanje športnih in drugih prireditev, kot tudi za druge utemeljene namene, kadar to ne moti prometa.
23. člen 
(prepovedi na javnih parkirnih površinah) 
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega prostora, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih prostorov.
III. NADZOR 
24. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija redarstvo Skupne občinske uprave, katere soustanoviteljica je Občina Šentjur.
(2) V skladu s tem odlokom lahko občinski redar pri opravljanju nadzora izdaja odredbe, odredi odstranitev vozila, izreka globe in opozorila ter izvaja druge ukrepe in pooblastila, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Nadzor nad določili 21. in 22. člena tega odloka opravlja poleg občinskega redarja tudi občinski inšpektor, ki lahko pri opravljanju nadzora izdaja odločbe ali druge ukrepe, katerih namen je izvrševanje določb tega odloka.
IV. PREKRŠKOVNE DOLOČBE 
25. člen 
(globe) 
(1) Z globo 40 evrov se kaznuje posameznik:
– ki v območju kratkotrajnega parkiranja ne namesti parkirne ure ali drugega dokazila o upravičenosti do parkiranja, ne označi dejanskega časa parkiranja ali v okviru dovoljenega časa ali takoj po njegovem izteku, vozila ne odpelje,
– ki na označenih parkirnih površinah, na katerih se plačuje parkirnina, ne plača parkirnine ali ravna v nasprotju z določbami 9. člena tega odloka,
– ki kolesa ali kolesa z motorjem naslanja ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na prometne površine (ceste, pločniki), ob drevesa na javnih parkirnih površinah, ob drogovih prometne signalizacije ali javne razsvetljave ali ob drugih objektih in napravah v javni rabi.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje posameznik:
– ki v času parkiranja dovolilnice v vozilu ne namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno prebrati,
– upravičenec do dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno uporabo neupravičeni osebi, in oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za parkiranje,
– ki parkira avtobuse, tovorna in priklopna vozila na za ta namen neoznačenih javnih površinah,
– ki parkira bivalna vozila in bivalne priklopnike na za ta namen neoznačenih javnih površinah,
– ki onemogoča komunalni službi ali uporabnikom prost dostop do prostora s posodami za zbiranje odpadkov,
– ki kljub pozivu ne umakne vozila z javnih površin za potrebe izvajanja zimske službe, čiščenja ali vzdrževanja parkirnih površin,
– ki pušča odpadke ali kakršnekoli druge predmete, ki onemogočajo uporabo parkirnega prostora na javnih površinah.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(smiselna uporaba) 
Za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena oziroma so v zakonu urejena drugače, se uporablja zakon.
27. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019(250)
Šentjur, dne 17. decembra 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost