Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 410-4/2019 Ob-3679/19, Stran 2735
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/18), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19), Letnega programa športa v Občini Litija za leto 2020, sprejetega dne 16. 12. 2019 na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija za leto 2020
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija za leto 2020.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani in imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo JR;
b) imajo:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu;
– izdelano finančno konstrukcijo, ki predvideva vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;
– v skladu z lastnim temeljnim ali ustanovitvenim aktom urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in športne zveze) ter evidenco o udeležencih programov;
c) izvajajo športne programe oziroma dejavnosti na področjih športa v skladu s tem odlokom in LPŠ;
d) se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
4. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program športa v Občini Litija za leto 2020.
5. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa ter športnih objektov in prireditev v letu 2020 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2020 in v LPŠ za leto 2020 ter znaša 275.000 EUR. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
6. Vlagatelji morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.
7. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 24. 1. 2020, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 24. 1. 2020). Odpiranje prijav bo v ponedeljek, 27. 1. 2020, ob 10. uri, v prostorih Občine Litija, in ne bo javno.
8. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – vloga za šport 2020!« Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za prijavo na javni razpis za šport 2020. Vlagatelj na ovojnici navede svoj naziv in naslov. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav;
– neustrezno označene;
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
9. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu z odlokom in merili za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020 za namene, za katere so bila dodeljena.
10. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku enega meseca po odpiranju prijav.
11. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo po e-pošti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost