Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Ob-3708/19, Stran 2739
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino objavlja prosto delovno mesto
direktorja zavoda 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske, farmacevtske, ekonomske ali pravne smeri, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju direktorja Svet Zavoda upošteva naslednje kriterije:
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost predstavljati Zavod v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pričetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in soglasjem Vlade RS k imenovanju.
K prijavi mora kandidat priložiti:
– življenjepis (v obliki Europass)
– vizijo razvoja in dela Zavoda za mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati pošljejo najkasneje v 21 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis–direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo prejeli v zakonitem roku.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 

AAA Zlata odličnost