Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3705. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2020, stran 10760.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2020 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so izkazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.575.340,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
11.974.356,00
70
DAVČNI PRIHODKI
9.967.556,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.828.056,00
703 Davki na premoženje
885.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
254.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.006.800,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.363.800,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
20.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
24.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
589.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
200.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.400.984,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
680.875,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
720.109,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
14.605.027,00
40
TEKOČI ODHODKI
2.788.311,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
639.100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
103.900,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.837.991,00
403 Plačila domačih obresti 
24.900,00
409 Rezerve 
182.420,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.661.045,00
410 Subvencije 
81.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
3.599.138,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
335.250,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.645.657,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.762.171,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.762.171,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
393.500,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
183.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
210.500,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.029.687,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
1.047.255,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.047.255,00
500 Domače zadolževanje 
1.047.255,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
512.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
512.000,00
550 Odplačila domačega dolga 
512.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–494.432,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
535.255,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 
1.029.687,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
517.687,97
9009 Splošni sklad za drugo
517.687,97
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa;
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo;
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov;
– sredstva za projekte, pridobljene na razpisih.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Občina lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2021 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(sklepanje pravnih poslov za krajevne skupnosti) 
Krajevna skupnost lahko sklepa vse pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000,00 EUR.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
– proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
– rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu (SZ-1).
Proračunska rezerva po ZJF se v letu 2020 oblikuje v višini 132.420,00 EUR
Proračunska rezerva po SZ-1 se v letu 2020 oblikuje v višini 10.000,00 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000,00 EUR ter za namene iz prvega in drugega odstavka 44. člena SZ-1 do višine 10.000,00 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve,
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži, ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5 % od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 1.050.000,00 EUR.
Javno komunalno podjetje d. o. o. Slovenske Konjice se lahko v letu 2020 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 140.000,00 EUR,
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2020 ne smejo zadolžiti, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0235/2020(110)
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost