Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3684. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper, stran 10738.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper 
Št. 35280-74/2019
Koper, dne 20. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
S K L E P 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper 
1. 
S tem sklepom se najemnine za poslovne prostore v lasti Mestne občine Koper znižajo za 30 % od obračunane mesečne najemnine.
2. 
Ta sklep velja za poslovne prostore, ki so locirani v historičnem mestnem jedru Kopra, kot ga določa Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07).
3. 
Ta sklep velja za najemnike, vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter društva, ob pogoju da imajo do dneva zapadlosti v celoti poravnane tako obveznosti iz naslova najemnin, kot obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.
Št. 35280-74/2019
Koper, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L A  D E L I B E R A 
sulla diminuzione degli affitti per i vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria ubicati nel centro storico di Capodistria 
N. 35280-74/2019
Capodistria, 20 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), in virtù della Legge sul patrimonio reale dello Stato e delle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/18 e 79/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha approvato la
D E L I B E R A 
sulla diminuzione degli affitti per i vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria ubicati nel centro storico di Capodistria 
1. 
Con la presente delibera l'affitto mensile dei vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria viene ridotto del 30 %.
2. 
La presente delibera si applica per i vani commerciali ubicati nel centro storico di Capodistria, come definito dal Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 98/07).
3. 
La presente delibera si applica nei confronti dei locatari, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, che svolgono attività commerciali nonché delle associazioni che hanno adempiuto agli obblighi di pagamento derivanti dall'affitto e dai costi operativi.
4. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo della sula pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
N. 35280-74/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost