Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3517. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028), stran 10309.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028) št. 01-07/19 z dne 17. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Cerkno, ki meri 11 004,13 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini Cerkno oziroma v katastrskih občinah Bukovo, Jesenica, Gorje, Labinje, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Cerkno, Orehek, Planina, Otalež, Police, Reka – Ravne in Zakriž.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Cerkno je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 88,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,9 % državnih gozdov ter 5,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 7 214,01 ha, od katere je 6 394,50 ha večnamenskih in 819,51 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 299,7 m3/ha, od tega 116,4 m3/ha iglavcev in 183,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,06 m3/ha, od tega 3,71 m3/ha iglavcev in 4,35 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Cerkno določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6 442,84 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 966,85 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 211,84 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Cerkno za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 498 665 m3, od tega 199 834 m3 iglavcev in 298 831 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 541,74 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 354,87 ha;
4. zaščita vršičkov s premazom na dejanski površini 30,07 ha ter
5. vzdrževanje 12,28 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Cerkno je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Cerkno, Pot na Zavrte 26, 5282 Cerkno, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-347/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0002
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost