Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019, stran 10480.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni seji dne 17. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.026.420,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.418.332,46
70 
DAVČNI PRIHODKI.
5.471.773,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.094.173,00
703 Davki na premoženje
623.600,00
704 Domači davki na blago in storitve 
754.000,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
946.559,46
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
675.209,46
711 Takse in pristojbine 
14.000,00
712 Denarne kazni 
8.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
247.350,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
176.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.080,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgoročnih sredstev 
173.920,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.432.088,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.050.265,79
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
381.822,24
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.971.546,48
40 
TEKOČI ODHODKI 
2.812.339,37
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
493.738,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
80.309,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.178.242,37
403 Plačila domačih obresti 
450,00
409 Rezerve 
59.600,00
41 
TEKOČI TRANSFERI 
2.887.123,75
410 Subvencije 
309.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
961.700,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
240.400,46
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.375.923,29
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.100.788,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.100.788,36
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
171.295,00
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso PU
109.043,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
62.252,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–945.125,99
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Sredstva prejeta s prodajo kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
440 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
206.288,00
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
206.288,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
76.000,00
55 
ODPLAČILA DOLGA
76.000,00
550 Odplačila domačega dolga
76.000,00
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–814.837,99
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
130.288,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
945.125,99
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
814.837,99
« 
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2019.
2. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00060/2018-22
Moravske Toplice, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost