Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3545. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, stran 10354.

  
Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprejme
S K L E P 
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika 
Celotno ozemlje Republike Slovenije se za izvajanje 6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 37), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 456/2012 z dne 30. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 141 z dne 31. 5. 2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1266/2007/ES) šteje za območje z omejitvami zaradi serotipa 4 virusa bolezni modrikastega jezika (v nadaljnjem besedilu: BTV 4).
II 
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) je na podlagi klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki ga izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES, in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES določila začetek obdobja brez aktivnosti vektorjev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Obdobje brez aktivnosti vektorjev se je začelo 9. decembra 2019 in bo trajalo do preklica.
III 
(1) V obdobju brez aktivnosti vektorjev se za premike dovzetnih živali z območja z omejitvami na prosta območja v drugih državah članicah oziroma na območja, kjer kroži drug serotip virusa bolezni modrikastega jezika uporabljajo pogoji iz točke (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES.
(2) Pogoji za premike v obdobju brez aktivnosti vektorjev iz 1. točke Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007 se uporabljajo od 6. februarja 2020 dalje.
(3) Pogoji za premike v obdobju brez aktivnosti vektorjev iz 3. točke Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007 se uporabljajo od 5. januarja 2020 dalje.
(4) Pogoji za premike v obdobju brez aktivnosti vektorjev iz 4. točke Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007 se uporabljajo od 22. decembra 2019 dalje.
IV 
Poleg pogojev iz točke (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES se za premike dovzetnih živali z območja z omejitvami uporabljajo tudi naslednji pogoji, sprejeti na podlagi točke (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES in določeni v sporazumu, sklenjenim med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo:
– obdobje, po katerem se lahko prvič cepljene živali premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v Republiki Avstriji, se skrajša s 60 na 10 dni in preiskave niso potrebne;
– živali, mlajše od 90 dni, se lahko premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v Republiki Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.
Št. 007-371/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0118
Dr. Janez Posedi 
generalni direktor 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost