Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3484. Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
3485. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče
3486. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
3487. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi
3488. Uredba o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES
3489. Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin
3490. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022
3491. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
3492. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
3493. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
3494. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
3495. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
3496. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
3497. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
3498. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3499. Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Odloki

3500. Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih
3501. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«

Sklepi

3502. Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito

MINISTRSTVA

3503. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
3504. Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
3505. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

BANKA SLOVENIJE

3506. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah

SODNI SVET

3507. Odločba o prenehanju sodniške službe
3508. Odločbo o imenovanju na sodniško mesto

OBČINE

Šmarje pri Jelšah

3509. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020

POPRAVKI

3510. Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti