Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3503. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, stran 10283.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se ureja način, po katerem se:
– strokovnim delavcem, zaposlenim v zunanjih strokovnih službah pravnih oseb ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki imajo dovoljenje ministra, pristojnega za delo, za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in katerim delodajalci poverijo opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) omogoča stalno strokovno usposabljanje,
– delodajalcem, ki sami prevzamejo strokovne naloge varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: delodajalci kot strokovni delavci) omogoča prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje.
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi vrste programov usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o usposabljanju iz prejšnjega odstavka.
2. člen 
(cilji stalnega strokovnega usposabljanja) 
(1) Cilji stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev so nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti za izvajanje strokovnih nalog in prenosa dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.
(2) Cilj stalnega strokovnega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za samostojno izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu.
II. PROGRAMI USPOSABLJANJA 
3. člen 
(programi usposabljanja strokovnih delavcev) 
(1) Strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu imajo pravico in obveznost stalnega strokovnega usposabljanja v Republiki Sloveniji ali tujini po programih usposabljanja, ki omogočajo stalni strokovni razvoj, posodabljanje znanja, seznanjanje z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi na področju varnosti in zdravja pri delu.
(2) Programi usposabljanja so sestavljeni tako, da vsebujejo eno ali več naslednjih vsebin:
– predstavitev znanj, dobrih praks, najnovejših spoznanj ter novih in nastajajočih tveganj s področja varnosti in zdravja pri delu,
– predstavitev razlag zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in standardov, vendar ne starejših od 12 mesecev.
4. člen 
(programski sklopi) 
(1) Programski sklopi stalnega strokovnega usposabljanja so:
– delovno okolje, sredstva za delo in druge strokovne naloge ter naloge izvajalca medicine dela,
– promocija zdravja,
– aktualna kampanja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu,
– programski sklop, ki je vsakoletno določen s strani ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ali Sveta za varnost in zdravje pri delu.
(2) Programski sklop iz četrte alineje prejšnjega odstavka se objavi na spletnih straneh ministrstva in Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(3) Posamezne teme celotnega programa morajo biti v celoti namenjene samo strokovnim delavcem.
5. člen 
(potrditev programa usposabljanja) 
(1) Za potrditev programa usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika izvajalec programa vloži vlogo na ministrstvo.
(2) Vloga izvajalca programa vsebuje naslednje podatke:
1. natančen naziv programa usposabljanja,
2. lokacijo in čas izvedbe programa usposabljanja,
3. cilje programa usposabljanja,
4. podrobno časovnico izvedbe posameznih tem programa usposabljanja,
5. podrobne izvlečke vsebin posameznih tem (njihovo trajanje v urah ter obliko dela),
6. navedbo vseh sodelujočih predavateljev po posameznih predavanjih, ter njihove reference,
7. število in datume predvidenih ponovitev.
(3) Izvajalec programa vlogo za potrditev programa na ministrstvo posreduje najmanj 14 dni pred izvedbo programa. Če izvajalec programa pošlje vlogo za potrditev programa po tem roku, se vloga ne obravnava.
(4) Izvajalec programa ne more poslati naknadne vloge za potrditev že izvedenega programa usposabljanja.
(5) Izvajalec programa sme navedbo o potrditvi programa usposabljanja in podelitvi točk iz 10. člena tega pravilnika javno objaviti po potrditvi programa usposabljanja s strani ministrstva.
(6) Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja mora biti objavljeno na vidnem mestu in na voljo udeležencem usposabljanja ves čas izvajanja programa usposabljanja.
6. člen 
(pravica do pridobitve točk z objavo člankov) 
Strokovni delavci pridobijo pravico do točk, s katerimi dokazujejo, da se stalno strokovno razvijajo, posodabljajo znanja ter se seznanjajo z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi na področju varnosti in zdravja pri delu tudi z objavo strokovnega članka po COBISS tipologiji 1.04.
7. člen 
(potrditev objavljenega članka) 
(1) Za potrditev objavljenega strokovnega članka s področja varnosti in zdravja pri delu po COBISS tipologiji 1.04 strokovni delavec vloži vlogo na ministrstvo.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
– podatki o avtorju članka,
– naziv članka,
– datum in mesto objave,
– dokazilo, da je članek uvrščen v COBISS tipologijo 1.04.
(3) Vlogi se priloži izvleček vsebine članka ali celoten članek v analogni ali digitalni obliki.
8. člen 
(prilagojeno usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev) 
(1) Za potrditev programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev izvajalec programa vloži vlogo za koledarsko leto na ministrstvo.
(2) Vloga izvajalca programa vsebuje naslednje podatke:
1. naziv programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev,
2 lokacijo in čas izvedbe programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev,
3. podrobno časovnico izvedbe posameznih tem programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev,
4. podrobne izvlečke vsebin posameznih tem, (njihovo trajanje v urah ter obliko dela),
5. navedbo vseh sodelujočih predavateljev po posameznih predavanjih, ter njihove reference,
6. število in datume predvidenih ponovitev.
(3) Izvajalec programa vlogo za potrditev programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na ministrstvo posreduje najmanj 14 dni pred izvedbo programa. Če izvajalec programa pošlje vlogo za potrditev programa po tem roku, se vloga ne obravnava.
(4) Izvajalec programa ne more poslati naknadne vloge za potrditev že izvedenega programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.
(5) Izvajalec programa navedbo o potrditvi programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev javno objavi po potrditvi programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev s strani ministrstva.
(6) Programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev trajajo vsaj 16 ur in zajemajo zlasti naslednje programske sklope:
1. pregled predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu,
2. ocenjevanje tveganja,
3. informiranje delavcev,
4. usposabljanje delavcev za varnost in zdravje pri delu,
5. prijave in vodenje dokumentacije,
6. promocijo zdravja,
7. preprečevanje psihosocialnih tveganj in
8. sodelovanje z izvajalcem medicine dela.
(7) Programski sklopi iz prejšnjega odstavka so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični in praktični del usposabljanja trajata vsak vsaj po osem ur.
(8) Usposabljanje je izvedeno v obliki delavnice, lahko pa tudi na elektronski način z uporabo informacijskih tehnologij tako, da delavnica poteka na interaktivni način.
(9) Potrdilo o potrditvi programa prilagojenega usposabljanja mora biti objavljeno na vidnem mestu in na voljo udeležencem prilagojenega usposabljanja ves čas izvajanja programa. V primeru, da prilagojeno usposabljanje poteka na elektronski način, mora biti potrdilo o potrditvi programa prilagojenega usposabljanja dostopno elektronsko.
V. TOČKOVANJE PROGRAMOV IN ČLANKOV 
9. člen 
(pravica do pridobitve točk z udeležbo na programih usposabljanja) 
Z udeležbo na programih iz 3. člena tega pravilnika in ko opravi vse obveznosti iz posameznega programa, pridobijo strokovni delavci pravico do točk, s katerimi dokazujejo, da se stalno strokovno razvijajo, posodabljajo znanja ter se seznanjajo z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi na področju varnosti in zdravja pri delu.
10. člen 
(točkovanje programov) 
(1) Program usposabljanja traja minimalno 5 pedagoških ur. Udeleženec programa za vsako pedagoško uro prejme 1,5 točke, vendar ne več kot 20 točk. Končno število prejetih točk se zaokroži na celo število navzgor.
(2) Predavateljem, kot aktivnim udeležencem programa iz prejšnjega odstavka, se podeli za vsako začeto pedagoško uro 3 točke, vendar največ 12 točk.
11. člen 
(točkovanje objavljenih člankov) 
Javna objava strokovnega članka po COBISS tipologiji 1.04. se točkuje z 8 točkami.
VI. IZDAJANJE POTRDIL IN HRAMBA DOKUMENTACIJE 
12. člen
(potrdila) 
(1) Izvajalec programa izda udeležencu programa po tem, ko je ta dokazal svojo prisotnost skozi celotno trajanje usposabljanja, potrdilo o udeležbi.
(2) Potrdilo o udeležbi na programih iz 3. člena tega pravilnika izvajalec programa izda na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Izvajalec programa izda predavateljem, ki so aktivno sodelovali pri izvedbi programa, potrdilo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Ministrstvo izda avtorju članka po tem, ko je ta objavil svoj članek, potrdilo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Potrdilo o udeležbi na programih iz 8. člena tega pravilnika izvajalec programa izda na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
(dokumentacija) 
(1) Izvajalci hranijo dokumentacijo o izvedenih programih, vključno z vsebinami posameznih tem, evidenco prisotnosti in evidenco izdanih potrdilih.
(2) Izvajalec na zahtevo ministrstva ali inšpektorata omogoči dostop do dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
(3) Izvajalciministrstvu v sedmih dneh po izvedbi programa posredujejo poimenske sezname udeležencev programa.
(4) Ministrstvo hrani dokumentacijo o potrjenih programih iz tega pravilnika.
14. člen 
(zbiranje, uporaba in hramba dokumentacije) 
Izvajalci programov in ministrstvo zbirajo, uporabljajo in hranijo dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
15. člen 
(nadzor nad izvedbo programov) 
Inšpektorat izvaja nadzor nad vsebinsko in organizacijsko skladnostjo potrjenih programov.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
(veljavnost programov) 
Programi, ki so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvedejo v skladu z dosedanjimi predpisi.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stalnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-18/2019
Ljubljana, dne 17. decembra 2019
EVA 2019-2611-0058
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti