Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3372. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
3373. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
3374. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki

MINISTRSTVA

3375. Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti
3376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
3377. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
3378. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
3379. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
3380. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu
3381. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del
3382. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
3383. Odločba o soglasju k odločitvi uprave o prenehanju ustanove »Ustanova za otroke in odrasle z avtizmom – Zora«
3384. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Neurotrust, ustanova za nevrorehabilitacijo«

USTAVNO SODIŠČE

3385. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2020 do 15. 7. 2020

SODNI SVET

3386. Odločba o prenehanju sodniške službe
3387. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3388. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev Državnega odvetništva Republike Slovenije v plačne razrede

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3389. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020
3390. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2020

Bovec

3391. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bovec

Celje

3474. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020
3475. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021
3476. Odlok o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje
3477. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
3478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje

Cerknica

3392. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2020
3393. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra
3394. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3395. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica

Cerkno

3396. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2020

Črenšovci

3397. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
3398. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci za leto 2020
3399. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2020

Dobje

3400. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2020

Dobrna

3401. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Gorenja vas-Poljane

3402. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020
3403. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3404. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Gornji Petrovci

3405. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2020
3406. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Grosuplje

3407. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Grosuplje
3408. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2119/15, k.o. 1789 Ponova vas
3409. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1210/2, 1662/12, 1662/13 in 1726/2, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje
3410. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2430/5, k.o. 1791 Žalna
3411. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 438/2, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
3412. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1462/3, k.o. 1781 Polica

Hrpelje-Kozina

3413. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina

Idrija

3414. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
3479. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

3415. Odlok o priznanjih Občine Ig
3416. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2020

Ilirska Bistrica

3417. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
3418. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Ilirska Bistrica
3419. Odlok o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

Ivančna Gorica

3420. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč

Kanal ob Soči

3421. Poročilo o postopku imenovanja nadomestnih članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Kobarid

3422. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kranj

3423. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Električna mobilnost v Mestni občini Kranj«
3424. Odlok o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj

Ljubljana

3480. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti
3481. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020
3482. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021
3483. Sprememba in dopolnitev Cenika za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči v Mestni občini Ljubljana

Ljubno

3425. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2020
3426. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020

Medvode

3427. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode
3428. Odlok o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2020
3429. Pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode
3430. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
3431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine

Odranci

3432. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2020
3433. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2020

Piran

3434. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2020

Podčetrtek

3435. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020
3436. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
3437. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2020
3438. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka za leto 2020

Ribnica

3439. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2020
3440. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2021
3441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica
3442. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica
3443. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2020

Rogaška Slatina

3444. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina
3445. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2020
3446. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2020
3447. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2020

Rogatec

3448. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Semič

3449. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Semič
3450. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Semič
3451. Pravilnik o sprejemu otrok v Enoto vrtec Sonček pri OŠ Belokranjskega odreda Semič
3452. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

3453. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

3454. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada v Občini Slovenske Konjice

Sodražica

3455. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020
3456. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021
3457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica
3458. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1255 za enoto urejanja prostora »Ži06.odo« Žimarice
3459. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v volilni enoti 7, ki so bile 8. 12. 2019

Tišina

3460. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2020
3461. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2020

Tolmin

3462. Odlok o nagradah Občine Tolmin
3463. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Tolmin
3464. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin
3465. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin
3466. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin
3467. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3468. Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3469. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3470. Sklep o višini vodarine

Trebnje

3471. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »kanalizacija Račje selo in Blato«

Žalec

3472. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020
3473. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti