Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3429. Pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode, stran 10092.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na nadaljevanju 8. seje dne 11. decembra 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence, pogoje in merila ter postopek dodeljevanja nagrad študentom s stalnim prebivališčem na območju občine Medvode.
2. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so uspešno zaključili akreditiran javno veljavni dodiplomski študijski program prve stopnje (univerzitetni ali strokovni študijski program) ali akreditiran javno veljavni podiplomski študijski program druge (magistrski ali enoviti magistrski študijski program) ali tretje stopnje (doktorski študijski program).
Do nagrade so upravičeni tudi študenti, ki so uspešno zaključili študij na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije. Svojim vlogam morajo priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki Sloveniji.
Nagrade se dodeljujejo tako rednim kot izrednim študentom.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE NAGRAD ŠTUDENTOM 
4. člen 
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v preteklem koledarskemletu zaključili univerzitetni ali strokovni študijski program ter so:
– opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z diplomskim delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora diplome oziroma dan opravljene zadnje obveznosti, če ob zaključku študijskega programa diplomska naloga ni predpisana) in
– so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora diplomskega dela ali opravljene zadnje študijske obveznosti še niso dopolnili 25 let.
5. člen 
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program druge stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v preteklem koledarskem letu zaključili magistrski ali enoviti magistrski študijski program ter so:
– opravili vse študijske obveznosti in so študij zaključili z magistrskim delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora magistrskega dela) in
– so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora magistrskega dela še niso dopolnili 27 let.
6. člen 
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program tretje stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v preteklem koledarskemletu:
– opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z doktorsko disertacijo (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora) in
– so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora doktorske disertacije še niso dopolnili 30 let.
7. člen 
Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nagrade, so do nagrade za posamezno doseženo stopnjo izobrazbe upravičeni le enkrat, ne glede na to, ali enako stopnjo izobrazbe pridobijo tudi na drugih študijskih programih.
8. člen 
Posamezna vloga se proporcionalno ovrednoti glede na doseženo stopnjo izobrazbe, in sicer se glede na študijski program za pridobljeno stopnjo izobrazbe dodeli naslednje število točk:
– strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje: 5 točk;
– magistrski študijski program druge stopnje: 10 točk;
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje: 15 točk;
– doktorski študijski program tretje stopnje: 20 točk.
Posamezni vlogi se lahko dodelijo tudi dodatne točke, in sicer za:
– doseženo povprečno oceno 10 v vseh letnikih zaključenega študijskega programa: 2 točki;
– zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa druge ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko občine Medvode: 2 točki.
Dodatne točke za zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa druge ali tretje stopnje se dodelijo vlogam, katerim je priložena kopija zaključnega dela z obravnavano tematiko na ravni občine Medvode. Dodatne točke se tako dodelijo za dela, pri katerih je že iz samega naslova zaključnega dela ali iz povzetka besedila razvidno, da je v delu obravnavana tematika vezana na občino Medvode, hkrati pa se beseda Medvode oziroma besedna zveza občina Medvode v delu večkrat (vsaj petnajstkrat) ponovi.
Dodatnih točk iz tega naslova se ne dodeli zaključnemu delu, v katerem je beseda Medvode ali besedna zveza občina Medvode v besedilu dela zgolj navedena, posamezna tematika na ravni občine pa v zaključnem delu ni obravnavana.
9. člen 
Razpisana proračunska sredstva se med upravičene vlagatelje vlog razdelijo tako, da se vse upravičene vloge ovrednotijo z ustreznim številom točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako, da se ugotovi vrednost ene točke. Dobljena vrednost točke se za vsako upravičeno vlogo posebej pomnoži s številom dodeljenih točk. Tako se ugotovi višina sredstev, ki se dodeli posamezni vlogi oziroma prejemniku enkratne denarne nagrade.
Dobljena višina enkratne denarne nagrade predstavlja bruto vrednost nagrade. Zgornja bruto vrednost posamezne nagrade ne more preseči 1.000,00 EUR.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO NAGRADE 
10. člen 
Občina Medvode enkrat letno, predvidoma ob začetku koledarskega leta in po sprejetju proračuna, objavi javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom v občini Medvode.
Javni poziv se objavi na spletni strani občine, v lokalnih medijih oziroma na drug krajevno običajen način.
Javni poziv vsebuje:
– predmet javnega poziva;
– pogoje za pridobitev nagrade;
– merila, po katerih se točkujejo prispele vloge in dodeljujejo nagrade;
– okvirno višino sredstev;
– obrazec vloge;
– način in rok za prijavo;
– seznam kontaktnih oseb;
– rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega poziva.
11. člen 
Prispele vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Medvode.
Komisija pregleda na javni poziv prispele vloge. Če ugotovi, da posamezna vloga ni popolna, vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo.
Komisija na podlagi meril pripravi predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, ki ga posreduje direktorju občinske uprave Občine Medvode. Zapisnik o dodeljevanju sredstev se objavi na spletni strani Občine Medvode.
Občinska uprava o dodelitvi enkratne denarne nagrade posameznemu vlagatelju odloči z upravno odločbo. Zoper odločbo je v roku 15 dni od dneva vročitve dopustna pritožba, ki se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Odločitev o pritožbi je dokončna.
Enkratna denarna nagrada se prejemniku nagrade izplača na osebni bančni račun v roku 30 dni od izdaje odločbe.
12. člen 
Prejemnik enkratne denarne nagrade je dolžan vrniti znesek prejete denarne nagrade vključno z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedenih neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Ne glede na določbe 4., 5. in 6. člena lahko v letu 2020 za nagrade kandidirajo tudi študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz teh členov in so študij zaključili v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 56/10 in 94/13).
15. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-1/2019-2
Medvode, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti