Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3415. Odlok o priznanjih Občine Ig, stran 10059.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 9. redni seji dne 11. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Ig 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Ig, pogoje za njihovo podelitev, postopek in način podeljevanja ter način vodenja evidenc podeljenih priznanj.
2. člen 
Priznanja Občine Ig se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam, skupnostim, zavodom, društvom in skupinam ljudi za uspešno delo in dejanja, ki imajo poseben pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanje za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v širšem prostoru. O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Ig na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
VRSTA PRIZNANJ 
3. člen
Priznanja Občine Ig so:
– Častni občan Občine Ig
– Zlata plaketa Občine Ig
– Priznanje Občine Ig
– Pohvala župana.
Častni občan Občine Ig 
4. člen
Naziv Častni občan Občine Ig je najvišje priznanje Občine Ig, ki se podeli posamezniku izredno zaslužnemu za ugled, pomen in razvoj Občine Ig. Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki v življenju posameznika, njegova odličnost, moralna drža in zavzetost za prepoznavnost Občine Ig v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Naziv Častni občan Občine Ig se lahko podeli občanu, drugim državljanom RS ali tujcu, le enkrat.
Naziv Častni občan Občine Ig se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva. Listino krasi grb občine, potrjuje pa jo žig občine in podpis župana.
Naziv podeli župan na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Letno se podeli en naziv Častni občan.
Občinski svet Občine Ig lahko določi, da se naziv Častni Občan Občine Ig za posamezno koledarsko leto ne podeli.
Zlata plaketa Občine Ig 
5. člen
Zlato plaketo Občine Ig se podeljuje posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za njihove posebne zasluge, dosežke in rezultate, ki predstavljajo pomemben prispevek k razvoju občine in so pomembni za njen ugled ter za posebno požrtvovalna nesebična in pogumna dejanja.
Zlato plaketo Občine Ig se lahko podeli tudi ob visokih obletnicah pravnim osebam oziroma organizacijam.
Zlato plaketo spremlja listina z utemeljitvijo sklepa s katerim je plaketa podeljena.
Podeli se vsako leto na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Na leto se podeli tri Zlate plakete.
Priznanje Občine Ig 
6. člen
Priznanje Občine Ig se podeljuje posameznikom, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.
Priznanje ima značaj spodbude za nadaljnje delo.
Priznanje se podeli z listino, ki vsebuje utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno, krasi ga občinski grb. Priznanje potrjuje župan s podpisom in žigom Občine Ig.
Priznanja se podeljuje vsako leto na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Na leto se podeli pet Priznanj.
Pohvala župana 
7. člen
Pohvala župana ima pomen županove pohvale po njegovi lastni presoji. Podeljuje se posameznikom, lahko tudi skupinam, v posebnih primerih tudi ostalim za različna področja človekove ustvarjalnosti oziroma za dosežke na področju gospodarstva in družbenega življenja. Pohvala župana je lahko v različnih oblikah, spremlja pa jo pisni del.
POSTOPKI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
8. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Ig so lahko župan, občani, politične stranke, liste, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Ig.
Priznanja Občine Ig lahko prejmejo tudi posamezniki in organizacije, ki nimajo stalnega prebivališča oziroma sedeža v Občini Ig in posamezniki in organizacije iz tujine, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ig.
9. člen 
Priznanja Občine Ig se podelijo na podlagi javnega razpisa. Pohvala, ki jo podeljuje župan se podeljuje brez razpisa.
Razpis za podelitev priznanj objavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja nalogo komisije za priznanja (v nadaljevanju Komisija) v občinskem glasilu Mostiščar in na občinski spletni strani najmanj 60 dni pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj
– vrsto in število priznanj
– obrazec
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
10. člen 
Predlog za podelitev priznanj Občine Ig mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju
– podatke o kandidatu in vrsto predlaganega priznanja
– obrazložitev in utemeljitev priznanja
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi
– kandidatovo pisno soglasje.
11. člen 
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
Člani Komisije, v času trajanja mandata, ne morejo biti predlagatelj, niti predlagani za občinska priznanja.
Člani občinskega sveta, ki niso člani Komisije, so lahko predlagatelji v postopku podelitve priznanj Občine Ig.
12. člen 
Komisija lahko v postopku od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga, predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno obrazložen, zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije.
Pri potrjevanju predlogov za podelitev priznanj se komisija lahko odloči, da se glede na posebne okoliščine, visoke obletnice društev in drugih organizacij v občini, podeli več Zlatih plaket kot je opredeljeno v 5. členu odloka.
Komisija ima pravico, da po svoji utemeljeni presoji predloge za priznanja, ob soglasju predlagatelja, ustrezno spremeni vrsto priznanja.
Komisija izmed pravočasno prejetih predlogov oblikuje ustrezen sklep, ki ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Ig.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PRIZNANJ 
13. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi občinska uprava Občine Ig. Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Ig za vsako leto posebej.
14. člen 
Gradivo v zvezi z podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v občinski upravi.
KONČNE DOLOČBE 
15. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi
Kot informacija se objavi tudi v Uradnih objavah občinskega glasila Mostiščar.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Ig (Uradne objave št. 5/2010).
Št. 007-003/2019
Ig, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti