Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3413. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina, stran 10058.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 8. redni seji dne 4. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina
1. člen 
V 64. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18) se črta šesti odstavek.
2. člen 
V Prilogi 1 se dodajo posebni prostorski izvedbeni pogoji z vsebino:
»oznaka EUP: HK-11
namenska raba prostora: SSV – območja večstanovanjske gradnje
način urejanja: OPN
velikost objektov: FI /, FZ 0.40, DZP 0.20, višina 9 m
prostorsko izvedbeni pogoji: Dovoljena je tudi gradnja objektov, ki so 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe.«
Za EUP HK-85 se dopiše prostorsko izvedbeni pogoj z vsebino:
»Na parc. št. 3100/1 k.o. 2560 Hrpelje je dopustna gradnja objektov 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, vendar samo skladiščne stavbe za nenevarne snovi, v odmiku vsaj 5 m od južnega roba EUP in 15 m od vzhodnega roba navedene parcele. Na tej parceli veljajo PPIP iz 74. člena tega odloka, kot so določeni za gospodarske cone (IG).«.
3. člen 
V grafičnih prikazih izvedbenega dela se v prikazu območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev ter v prikazu območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture spremenita lista št. 8 in 18.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2018-91
Hrpelje, dne 4. decembra 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost