Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3462. Odlok o nagradah Občine Tolmin, stran 10149.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in tretjega odstavka 10. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 8. seji dne 10. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o nagradah Občine Tolmin 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) Ta odlok določa vrste in kriterije za podelitev nagrad Občine Tolmin ter način njihovega podeljevanja. Določa tudi obliko nagrad in način vodenja evidence njihovih prejemnikov.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Nagrade Občine Tolmin so najvišje nagrade za dosežke, ki:
a) prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in prijaznejšemu življenju občanov,
b) imajo izjemen pomen za razvoj in ugled Občine Tolmin oziroma posameznih krajev.
3. člen 
Nagrade se podeljujejo posameznikom, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, združenjem, skupinam občanov ter drugim organizacijam in skupnostim za pomembnejše in izjemne uspehe na gospodarskem, kulturnem, naravovarstvenem, prostovoljskem, športnem, umetnostnem, vzgojno-izobraževalnem, znanstvenem področju, področju zaščite in reševanja ter za uspehe na drugih, za občane in občino pomembnih področjih.
4. člen 
Nagrad ne morejo prejeti zaposleni v občinski upravi in člani občinskega sveta v tekočem mandatu, če bi bile nagrade povezane z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.
5. člen 
O podelitvi nagrad Občine Tolmin odloča Občinski svet Občine Tolmin na predlog Komisije za priznanja in nagrade Občine Tolmin.
6. člen 
(1) Nagrade se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Tolmin ob občinskem prazniku.
(2) Nagrade praviloma izročata župan in predsednik Komisije za priznanja in nagrade.
2. NAGRADE 
7. člen
Nagrade Občine Tolmin so:
a) naziv častni občan Občine Tolmin,
b) plaketa Občine Tolmin,
c) priznanje Občine Tolmin,
d) zahvala Občine Tolmin.
8. člen 
(1) Vsako leto se lahko podeli največ:
a) en naziv častni občan Občine Tolmin,
b) eno plaketo Občine Tolmin,
c) dve priznanji Občine Tolmin,
d) tri zahvale Občine Tolmin.
(2) Naziv častni občan Občine Tolmin se podeljuje izjemoma.
9. člen 
(1) Naziv častni občan Občine Tolmin se podeli posamezniku le enkrat.
(2) Plaketo Občine Tolmin se podeli prejemniku le enkrat.
(3) Priznanje Občine Tolmin in zahvalo Občine Tolmin se za različne dosežke lahko istemu prejemniku podeli večkrat.
10. člen 
(1) Občinskim nagrajencem občina pošilja vabila na slavnostno sejo občinskega sveta in na druge občinske dogodke.
(2) Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, kot so na primer povabila na občinske prireditve in slovesnosti, čestitke ob osebnih in drugih praznikih, priložnostna srečanja in podobno.
a. Naziv častni občan Občine Tolmin
11. člen
Naziv častni občan Občine Tolmin je najvišje priznanje Občine Tolmin, ki se podeli posamezniku, katerega delo in aktivnosti na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti predstavljajo izjemne zasluge in imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo ali ugled Občine Tolmin in njeno prepoznavnost.
Naziv častni občan Občine Tolmin podeljuje občinski svet občanom Občine Tolmin, drugim državljanom Republike Slovenije, lahko pa tudi državljanom tujih držav, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti (gospodarstvo, kultura, prostovoljstvo, šport, umetnost, varovanje narave, vzgoja in izobraževanje, znanost itd.) opravili eno ali več naslednjih del:
– zagotovili trajen pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost občine v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru,
– prispevali k blaginji občanov,
– prispevali k utrjevanju demokracije in človekovih pravic,
– prispevali k razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti.
12. člen 
Naziv častni občan Občine Tolmin se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve. Listino podpiše župan. Prejemniku se podeli tudi plaketa z grbom Občine Tolmin, odtisnjenim v kovini, in pripadajočo ploščico z napisom ČASTNI OBČAN OBČINE TOLMIN ter imenom in priimkom prejemnika.
13. člen 
(1) Naziv častni občan Občine Tolmin se lahko odvzame:
a) če nastanejo okoliščine in dejstva nečastne narave;
b) če se ugotovijo okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi naziva častni občan Občine Tolmin, bi pa odločilno vplivale na podelitev, če bi bile takrat znane.
(2) Pobudo Občinskemu svetu Občine Tolmin za odvzem naziva častni občan Občine Tolmin lahko dajo organi in delovna telesa Občinskega sveta Občine Tolmin, občani, politične stranke, krajevne skupnosti, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, društva, druge organizacije in skupnosti, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Tolmin.
(3) O odvzemu naziva častni občan Občine Tolmin odloča Občinski svet Občine Tolmin na predlog Komisije za priznanja in nagrade Občine Tolmin.
b. Plaketa Občine Tolmin
14. člen
Plaketo Občine Tolmin se podeli posameznikom, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim ne glede na stalno prebivališče ali sedež, in sicer za življenjsko delo ali ob visokih jubilejih oziroma za pomembne uspehe in vidne dosežke na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine v širšem prostoru.
15. člen 
Plaketo Občine Tolmin se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi nagrade, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve. Listino podpiše župan. Prejemniku se podeli tudi plaketa z grbom Občine Tolmin, odtisnjenim v kovini, in pripadajočo ploščico z napisom PLAKETA OBČINE TOLMIN ter imenom in priimkom prejemnika.
c. Priznanje Občine Tolmin
16. člen
Priznanje Občine Tolmin se podeli posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem, drugim organizacijam in skupnostim ne glede na stalno prebivališče ali sedež, in sicer za uspešno delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih, oziroma ki s svojo izredno požrtvovalnostjo, nesebičnostjo, hrabrostjo, človekoljubnostjo in delom povečujejo ugled Občine Tolmin.
17. člen 
Priznanje Občine Tolmin se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi nagrade, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve. Listino podpiše župan.
d. Zahvala Občine Tolmin
18. člen
Zahvala Občine Tolmin se podeljuje posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem, drugim organizacijam in skupnostim ne glede na stalno prebivališče ali sedež, in sicer za vidne dosežke pri razvoju kraja ali ožjega dela občine ter za izkazano požrtvovalnost, nesebičnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
19. člen 
Zahvalo Občine Tolmin se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi nagrade, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve. Listino podpiše župan.
3. POSTOPEK ODLOČANJA O PODELITVI NAGRAD OBČINE TOLMIN 
20. člen
(1) Predlagatelji za podelitev nagrad Občine Tolmin so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, društva, druge organizacije in skupnosti, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Tolmin.
(2) Predlagatelj za nagrado ne more predlagati samega sebe ali svojega družinskega člana.
21. člen 
(1) Predlogi za podelitev nagrad Občine Tolmin se zberejo na podlagi javnega razpisa. Razpis objavi Komisija za priznanja in nagrade na spletni strani Občine Tolmin najkasneje do 31. januarja za tekoče leto. V njem se določijo pogoji skladno s tem odlokom ter rok za predložitev predlogov. Ta rok mora biti najmanj 30 dni.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
a) vrsto in število posameznih nagrad,
b) kriterije za podelitev posamezne nagrade,
c) navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k predlogu,
d) rok, do katerega je treba poslati predloge,
e) naslov, na katerega je treba poslati predloge.
22. člen 
(1) Predlog za podelitev nagrad Občine Tolmin mora biti predložen na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
(2) Obrazec vsebuje najmanj naslednje elemente:
a) podatke o predlagatelju,
b) podatke o kandidatu za nagrado,
c) vrsto predlagane nagrade,
d) utemeljitev predlagane nagrade v približnem obsegu ene tipkane strani (2000 znakov s presledki),
e) podpisano izjavo predlagatelja oziroma kontaktne osebe, če je predlagatelj pravna oseba, da se lahko njegove osebne podatke uporablja za potrebe postopka izbora za podelitev,
f) podpisano izjavo kandidata oziroma zastopnika, če je kandidat pravna oseba, da v celoti soglaša s kandidaturo,
g) podpisano izjavo kandidata, da se lahko njegove osebne podatke uporablja za potrebe postopka izbora za podelitev.
(3) K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga dokazila in mnenja.
23. člen 
Komisija za priznanja in nagrade izmed pravočasno prejetih in pravilno predloženih predlogov obravnava predloge za prejemnike nagrad. Za posameznega kandidata lahko predlaga podelitev samo ene izmed nagrad, ki so jih izrecno predlagali predlagatelj oziroma predlagatelji in je z njimi soglašal tudi kandidat oziroma zastopnik, če je kandidat pravna oseba. Način glasovanja na seji komisije (javno, tajno) določi komisija.
24. člen 
Komisija predlog nagrajencev posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Občine Tolmin.
25. člen 
Posameznemu kandidatu lahko občinski svet podeli samo eno izmed nagrad, ki so jih izrecno predlagali predlagatelj oziroma predlagatelji in je z njimi soglašal tudi kandidat oziroma zastopnik, če je kandidat pravna oseba.
26. člen 
(1) Nagrade iz tega odloka se lahko fizičnim osebam izjemoma podelijo tudi posmrtno, če je smrt kandidata nastopila po oddaji predloga za nagrado, sicer pa pod naslednjimi pogoji:
– za posebej utemeljena dejanja na področjih, navedenih v 3. členu tega odloka,
– če s kandidaturo soglašajo najbližji sorodniki kandidata.
(2) Nagrade se podelijo po postopku, kot ga določa ta odlok. Na slavnostni seji občinskega sveta nagrade v imenu nagrajencev praviloma prevzamejo njihovi najbližji sorodniki.
4. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH NAGRAD 
27. člen
(1) Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in z evidenco nagrad opravlja občinska uprava.
(2) Evidenca prejemnikov nagrad vsebuje: ime, priimek oziroma naziv prejemnika, če gre za pravno osebo, vrsto nagrade in datum seje Občinskega sveta Občine Tolmin, na kateri je bila nagrada podeljena.
28. člen 
(1) Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrade je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
(2) Evidenca prejemnikov nagrad se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen
Plaketa Občine Tolmin, podeljena pred letom 1995, ne šteje kot nagrada nove Občine Tolmin.
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju nagrad Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10).
31. člen 
Nagrade Občine Tolmin, podeljene pred uveljavitvijo tega odloka, ohranijo svoj status in pomen v celoti.
32. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2019
Tolmin, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti