Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

Št. 8453-5/2019-33-DGZR Ob-3652/19, Stran 2691
Poziv 
za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022 (Uradni list RS, št. 75/16), 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), 1. in 2. točke 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS-1011, 3/13 in 81/16) ter sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, št. 14/5 z dne 6. 11. 2019, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: URSZR), razpisuje sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada.
1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih.
Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:
– ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; višina/previs min. 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043 in
– ZD/TD (gasilsko teleskopsko ali zgibno dvigalo), 1+1 ali 1+2, delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777.
Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se upošteva vozilo, ki ustreza določbam 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19). Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.
Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje znaša 500.000 EUR.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagateljica
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje nakupa celotnega vozila.
Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin v letu 2020. Šteje se, da je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2020, če je v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil mora biti zaključen do konca leta 2021. Pogodba o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2020, kar je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu, najkasneje pa do konca leta 2021, je treba URSZR poslati poročilo o porabi dodeljenih sredstev.
Pogoji za oddajo vloge so:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo operativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in reševanje z višin (ALK viš/prev., 1+1 ali 1+2; ZD/TD, 1+1 ali 1+2);
– sklenjen sporazum z najmanj eno sosednjo lokalno skupnostjo o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, s katerim se podpisnica sporazuma zaveže, da v naslednjih 12 letih zagotavlja potrebna finančna sredstva za redno in izredno vzdrževanje gasilskega vozila, vlagateljica, ki je nosilka pogodbe o nakupu vozila, pa zagotavlja za enaki čas pomoč pri zagotavljanju požarnega varstva v lokalni skupnosti, podpisnici sporazuma;
– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev požarne takse v vseh lokalnih skupnostih vlagateljice in podpisnicah sporazuma ter zagotovljena namenska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih treh letih, kar preveri URSZR;
– sofinanciran nakup vozila vlagateljice najmanj v višini 60 % celotnega zneska (v znesek so lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU);
– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca leta 2021.
Lokalne skupnosti, ki so že uspešno sodelovale pri nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanja z višin na prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno sodelovati z drugimi vlagateljicami za nakup gasilskega vozila, ki je namensko enak vozilom iz tega poziva.
Ob prijavi mora vlagateljica priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. dokumente oziroma podatke o načrtovani nabavi tipiziranega gasilskega vozila;
2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. sklenjen sporazum z najmanj eno sosednjo lokalno skupnostjo (glej pogoj za oddajo vlog);
4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim deležem sofinanciranja s strani požarnega sklada;
5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela vrednosti s strani vlagateljice najmanj 60 %;
6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave vozila do konca leta 2021;
7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo, status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep župana);
8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze vlagateljice in pristopnic sporazuma glede nakupa vozila v skladu z 32.a členom Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19);
9. soglasje Odborov za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v vseh lokalnih skupnostih, ki sodelujejo pri nakupu vozila, s katerim odbori potrdijo, da s sredstvi požarnega sklada razpolaga odbor, da se sredstva požarnega sklada namensko porabljajo in da je odbor seznanjen z nakupom vozila, ki se bo sofinanciralo tudi iz sredstev požarnega sklada;
10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni;
11. v primeru nakupa vozila s pomočjo leasinga, se priloži s strani župana lokalne skupnosti podpisan načrt razvojnih programov za srednjeročno obdobje (NRP).
3. Merila za dodelitev sredstev:
– 60 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipiziranih vozil v posamezni vlogi;
– 15 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez požarne takse) na prebivalca v posamezni občini;
– 10 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta razvitosti občin;
– 15 % sredstev se razdeli glede na število občin, podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi gasilskega vozila.
Pri izračunu deleža se upošteva tipizirana vrednost vozil iz razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 (Uradni list RS, št. 22/19), za izračun deleža na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski klasifikaciji za leto 2018 (Ministrstvo za finance) in ob izračunu deleža razvitosti občin veljavni dopis Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019 (Ministrstvo za finance, št. IPP 007-817/2017/9 z dne 5. 1. 2018).
Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40 % tipizirane vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrtovanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin.
V primeru, da izračun razdelitve za posamezno lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja do največ 40 % celotne tipizirane vrednosti, bodo sredstva primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posamezno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin v lokalnih skupnostih, podpisnicah sporazuma.
4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, opremljenost vlog in obravnava vlog
Vlagateljica mora vlogo priporočeno poslati ali pa osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Vloge je treba oddati najkasneje do 11. 2. 2020 do 14. ure.
Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov vlagateljice.
Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predložene v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, vendar nepopolne vloge, bodo imele vlagateljice možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagateljice v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada oziroma komisija odbora bo vloge odprla v roku treh delovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje ni javno. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada oziroma komisija odbora bo vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma vloge, ki jih bodo vlagateljice ponovno predložile, ob pogoju, da bodo skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo popolne, ocenjevala v skladu z merili za dodelitev sredstev. Odbor si pridružuje pravico, da preveri vse pogoje za sofinanciranje. Po analizi prispelih vlog bo Odbor za razdelitev sredstev požarnega sklada predlagal URSZR, da lokalnim skupnostim pošlje obvestilo o ustreznosti vloge in predvideno višino sofinanciranja. Z izbranimi lokalnimi skupnostmi bo URSZR sklenila pogodbo o sofinanciranju. Po opravljeni porabi sredstev, najkasneje pa do 31. 12. 2021, je potrebno URSZR poslati poročilo o porabi po tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo o porabi sredstev mora vsebovati tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila ali potrdilo, ki ga izda Gasilska zveza Slovenije in s katerim potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil.
Vlagateljice bodo o izidu pisno obveščene v roku enega meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni skupnosti.
Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

AAA Zlata odličnost