Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1184. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A2)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1253. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
1254. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1255. Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti
1256. Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
1257. Uredba o dopolnitvi Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
1258. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

Odloki

1259. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1260. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013

Sklepi

1185. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Aucklandu, na Novi Zelandiji
1186. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Aucklandu, na Novi Zelandiji

MINISTRSTVA

1187. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu
1188. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Jakec in čarobna lučka, ustanova za pomoč otrokom s cerebralno paralizo
1189. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2014
1261. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil na gozdnih cestah

USTAVNO SODIŠČE

1190. Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1191. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
1192. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1193. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1194. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014

Brezovica

1195. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2014
1196. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brezovica

Brežice

1197. Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
1198. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
1199. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
1200. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014
1201. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1202. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice

Črenšovci

1203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014
1204. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih

Dobrna

1205. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2013
1206. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Gorenja vas-Poljane

1207. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013

Gornji Petrovci

1208. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013
1209. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci
1210. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2014

Kamnik

1211. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Kuzma

1212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2013
1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma
1214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma – SD OPN 1

Ljubljana

1215. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388
1216. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014
1217. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

Logatec

1220. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 – rebalans

Log-Dragomer

1218. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2013
1219. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer

Mirna Peč

1221. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013
1222. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Puconci

1248. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2014
1249. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1250. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci

Rogaška Slatina

1251. Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina
1252. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

Sodražica

1223. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2013
1224. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Sodražica
1225. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 na območju Občine Sodražica
1226. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Straža

1227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1228. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža

Škofljica

1229. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1

Šmarje pri Jelšah

1230. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014

Šmarješke Toplice

1231. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013
1232. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice
1233. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Tišina

1234. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2013
1235. Sklep o določitvi normatiov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
1236. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Trebnje

1237. Statut Občine Trebnje
1238. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje

Zagorje ob Savi

1239. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013
1240. Odlok o spremembi meje med naseljema Kandrše – del in Dolgo Brdo pri Mlinšah
1241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1242. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Zagorje ob Savi
1243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge Pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1244. Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije

Žužemberk

1245. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013
1246. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014
1247. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost