Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 3314-1/2014 Ob-2305/14 , Stran 1207
Št. 3314-1/2014 Ob-2305/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 75. člena Zakona o kmetijstvu (Uradno prečiščeno besedilo (ZKme-UPB1) Uradni list RS, št. 51/06 in 54/08) in 99. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 12/13 UPB5 in 19/4) objavlja
javni natečaj
za zbiranje predlogov uradnega znaka za označbo kakovosti »izbrana kakovost« za namen izvajanja promocije po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
I. Namen javnega natečaja: izdelava predloga grafične rešitve – uradnega znaka za označbo kakovosti »Izbrana kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov v skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št 26/11). II. Vrsta natečaja Natečaj bo izveden kot odprti natečaj v dveh stopnjah, kot ga določa 96. člen Zakonu o javnih naročilih. Natečaj bo izveden kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev in s podelitvijo nagrad udeležencem. Z zmagovalcem natečaja, ki bo prejel največje število točk, bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve in odkup avtorskih pravic. Drugo in tretje uvrščeni bosta prejela denarno nagrado in sicer drugo uvrščeni v višini 2.000,00 € neto, tretje uvrščeni pa v višini 1.000,00 € neto. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru neustreznosti ne izbere nobenega predloga rešitve. Ponudbe, ki ne bodo izbrane, bodo vrnjene avtorjem, ministrstvo se zavezuje, da njihove ideje s strani ministrstva ne bodo uporabljene. III. Pogoji za sodelovanje 1. Vlagatelji na javnem natečaju morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj mora biti registriran kot pravni subjekt, kar dokazuje z izpisom iz AJPES ali drugim ustreznim dokazilom, – vlagatelj mora predložiti dokaze (priročnik za celostno grafično podobo) o vsaj dveh izvedenih projektih s področja oblikovanja označb ali znakov podobne vrste, kot je predmet tega razpisa, ki jih je izvedel v zadnjem obdobju od 1. 1. 2010 dalje, ali predloži dokazilo o prejeti nagradi s področja oblikovanja znakov ali označb, – vlagatelj mora zagotavljati sposobnost izvedbe posla v primeru izbora in sklenitve pogodbe, za kar podpiše izjavo. 2. Vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Vlagatelj mora upoštevati, da je natečaj anonimen. Vlogo odda v zaprti ovojnici, označeni tako, kot piše v poglavju VII javnega natečaja. Ovojnica mora vsebovati dve zaprti kuverti z naslednjo vsebino: – Na prvo zaprto kuverto vlagatelj v levem zgornjem kotu napiše šifro vlagatelja in napis: »Podatki o avtorju«. V prvo kuverto vlagatelj vstavi izpolnjene obrazce 1, 2, 3, 4 in 5 iz razpisne dokumentacije, kopijo registracije iz AJPES ali drugo ustrezno dokazilo in kopijo referenčnega priročnika za celostno grafično podobo za vsaj dva izvedena projekta ali potrdilo o nagradi, prejeti s področja oblikovanja, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. – Na drugo zaprto kuverto vlagatelj v levem zgornjem kotu napiše šifro vlagatelja in napis: »Grafična rešitev«. V drugo kuverto vlagatelj vstavi grafične rešitve na obrazcih 6, 7, 8 in 9, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj mora oddati svojo vlogo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za javni natečaj, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. IV. Merila za ocenjevanje Ocenjevanje prispelih vlog bo potekalo v dveh ločenih postopkih. V prvem postopku bo komisija za formalni pregled vlog na ministrstvu, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo in okolje, preverila pravočasnost in popolnost vlog ter izpolnjevanje formalnih pogojev na podlagi priloženih dokumentov v kuverti 1 »Podatki o avtorju«. V drugem postopku bo strokovna žirija za izbor znaka za označbo kakovosti »Izbrana kakovost«, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: strokovna žirija), strokovno ocenila vse tiste predloge v kuvertah 2 »Grafične rešitve« pod šiframi, za katere je komisija predhodno v prvem postopku ugotovila, da vlagatelji izpolnjujejo vse formalne pogoje. Strokovna žirija bo ocenila predloge znakov na podlagi naslednjih kriterijev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Strokovna ocena predlogov Prve tri s strani strokovne žirije najvišje ocenjene predloge bo ministrstvo preverilo na ciljnih javnostih na podlagi strokovnega vprašalnika, ki ga pripravi ministrstvo in potrdi strokovna žirija. Strokovna žirija bo po pridobitvi mnenja ciljnih javnosti opisno določila vrstni red ocenjenih predlogov prvih treh in ga predložila ministru v potrditev. Z zmagovalcem natečaja bo podpisana pogodba za izdelavo priročnika za celostno grafično podobo za uradni znak za označbo kakovosti »Izbrana kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov ter odkup avtorskih pravic. Pogodbena vrednost je 10.000 EUR vključno z DDV v višini 22%. V pogodbi so definirane vse medsebojne obveznosti. VI. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega natečaja do roka za oddajo vlog na spletni strani: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi. Vse ostale informacije v zvezi z javnim natečajem lahko vlagatelji dobijo pri kontaktni osebi: ime in priimek: Štefi Videčnik, elektronski naslov: stefi.videcnik@gov.si, tel. 01/478-90-19, telefaks 01/478-90-21, 01/478-90-13. Javna predstavitev razpisa bo 6. 5. 2014 ob 10. uri na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22 v Ljubljani. Zainteresirani vlagatelji prijavijo svojo udeležbo na predstavitvi na naslov: stefi.videcnik@gov.si do 4. 5. 2014. VII. Rok in način oddaje vloge Vloge vlagatelji pošljejo po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložijo v vložišču ministrstva. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 23. 5. 2014 do 15.30, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z navedbo naslednjih podatkov na sprednji strani: – Ne odpiraj – ponudba za javni natečaj, – številka in datum javnega natečaja, – predmet javnega natečaja, – šifra vlagatelja. VIII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo vrnjene vlagateljem. Nepravilno označenih vlog strokovna žirija ne bo obravnavala, nepopolne vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih natečajnih pogojev, pa bodo zavrnjene. IX. Obvestilo o izidu javnega natečaja: zmagovalcu natečaja se s sklepom ministra prizna sposobnost za izvedbo naročila storitve, drugo in tretje uvrščenemu se dodeli denarne nagrade. Ostali vlagatelji prejmejo obvestilo o izidu natečaja, pri čemer jim ministrstvo vrne njihovo dokumentacijo.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost