Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1250. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci, stran 3577.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/11 – uradno prečiščeno besedilo se spremeni 6. člen odloka in sicer tako, da po novem glasi:
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
     športnih površin
15.810  Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
17.400  Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
17.540  Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
20.510  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.520  Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
22.110  Izdajanje knjig
22.120  Izdajanje časopisov
22.130  Izdajanje revij in periodike
22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150  Drugo založništvo
22.240  Priprava za tisk
22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
51.19   Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
52.12   Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
     prodajalnah
52.240  Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
     sladkornimi izdelki
52.410  Trgovina na drobno s tekstilom
52.472  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
53.100  Izvajanje univerzalne poštne storitve
53.200  Druga poštna in kurirska dejavnost
55.233  Oddajanje sob gospodinjstev gostom
55.2   Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih
     zmogljivosti za krajši čas
55.239  Druge nastanitve za krajši čas
55.400  Točenje pijač
60.22   Storitve taksistov
60.23   Drug kopenski, vodni in zračni potniški prevoz
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
     potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
     pogodbi
71.401  Izposojanje športne opreme
72.300  Obdelava podatkov
72.600  Druge računalniške dejavnosti
73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
     naravoslovja
73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
     kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
     družboslovja
73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
     humanistike
74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti, davčno svetovanje
74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
74.400  Oglaševanje
74.851  Prevajanje
74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873  Druge poslovne dejavnosti
74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
75.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
     poslovanje
80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
     usposabljanje, d.n.
92.110  Snemanje filmov in video filmov
92.120  Distribucija filmov in video filmov
92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.330  Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
92.5   Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
     kulturne dejavnosti
92.522  Varstvo kulturne dediščine
92.6   Športna dejavnost
92.7   Druge dejavnosti za sprostitev
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.
2. člen
Javni zavod mora Statut in druge interne akte zavoda uskladiti s tem odlokom v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-6/2005
Puconci, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.