Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1197. Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice, stran 3519.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. redni seji dne 7. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči za mikro in majhne družbe, ki so namenjena spodbujanju investicij, odpiranju novih delovnih mest, sodelovanje na sejmih in subvencioniranju najemnin v starem mestnem jedru.
2. člen
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, prioritete posameznega instrumenta pomoči pa se določijo z razpisom v posameznem letu. Pomoči se po tem pravilniku dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
3. člen
(1) Instrumenti pomoči po tem pravilniku so: sofinanciranje naložb v nakup opreme, strojev in drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij, sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, sofinanciranje sodelovanja na sejmih z inovativnimi produkti in storitvami ter sofinanciranje najemnin za poslovne prostorov starem mestnem jedru.
(2) V okviru instrumenta sofinanciranje naložb v nakup opreme, strojev in drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij se sofinancira investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence) zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev) pri čemer so stroški, povezani z nakupom in gradnjo nepremičnin, neupravičen strošek.
(3) V okviru instrumenta sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest se sofinancirajo stroški odpiranja novih delovnih mest za obdobje največ 12 mesecev, povezanih z investicijo – stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta, povezana z začetno investicijo. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev, pri čemer morajo biti kumulativno upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij;
– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev;
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 2 leti.
(4) V okviru instrumenta sofinanciranje sodelovanja na sejmih z inovativnimi produkti in storitvami se sofinancirajo stroški zakupa razstavnega prostora in vpisa v katalog razstavljavcev.
(5) V okviru instrumenta sofinanciranje najemnin za poslovne prostore v starem mestnem jedru se sofinancira najemnina prostorov v starem mestnem jedru brez tekočih stroškov, pri čemer se v letnem razpisu določijo dejavnosti, za katere se državna pomoč ne dodeli.
4. člen
(1) Zgornja meja intenzivnosti pomoči za investicije je do 40 % upravičenih stroškov posameznega projekta investicije.
(2) Višina pomoči za odpiranje novih delovnih mest znaša lahko največ 200,00 € na vsak polni mesec zaposlitve v razpisnem obdobju.
(3) Sofinanciranje sodelovanja na sejmih z inovativnimi produkti in storitvami lahko znaša do največ 40 % upravičenih stroškov.
(4) Višina sofinanciranja najemnin za poslovne prostore v starem mestnem jedru se določi v vsakokratnem razpisu, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov najemnine oziroma največ 2,8 € /m2.
5. člen
(1) Po tem pravilniku so do državne pomoči upravičena mikro- in majhna enotna podjetja:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice.
(2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) Za mikro- in majhna podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
6. člen
(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
7. člen
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije, pri čemerv primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
8. člen
(1) Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti;
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega prailnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu in
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
(3) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
9. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva v Občini Brežice se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa, ki mora biti objavljen najmanj v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Brežice.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev, namenjenih razvoju gospodarstva,
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo nepovratna sredstva,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni od popolnosti vlog.
11. člen
(1) Župan Občine Brežice pred objavo vsakoletnega razpisa s sklepom imenuje komisijo za dodelitev državnih pomoči. Komisija predlaga županu razdelitev razpoložljivih sredstev po namenih in po upravičencih pred objavo javnega razpisa ter obravnava prispele vloge na javni razpis.
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih je en član Obrtno-podjetniške zbornice.
(3) Komisija na podlagi pravilnika in javnega razpisa obravnava pravočasno prispele popolne vloge, opravlja oglede na terenu in pripravi poročilo in predlog razdelitve sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave Občine Brežice ali od njega pooblaščena oseba izda odločbo dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu, zoper katero lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
Občina Brežice z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– način zavarovanja,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– da bo dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika o podatkih iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
13. člen
(1) Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, preverja komisija za obravnavo prispelih vlog na javni razpis.
(2) V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije za obravnavo vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
14. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 39/07, 62/12 in 40/12).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2014
Brežice, dne 7. aprila 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.