Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Ob-2313/14 , Stran 1218
Ob-2313/14
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10,75/12 in 47/13) ter 46. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
A. Predmet javnega zbiranja ponudb Mestna občina Nova Gorica kot solastnica z idealnim deležem 7045/10000 odda v najem poslovni prostor na Kidričevi 13 v Novi Gorici, in sicer dvonamensko zaklonišče (681,99 m2) in gostinski prostor z letnim vrtom (561,60 m2) s skupno površino 1243,59 m2 za opravljanje oziroma organizacijo zabavno-kulturnih prireditev in gostinske ponudbe. Poslovni prostor se oddaja brez gostinske opreme in drobnega inventarja. Izklicna mesečna najemnina deleža je 5.485,00 €. B. Pogoji razpisa 1. Na razpis se lahko prijavijo državljani RS ali pravne osebe s sedežem v RS. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. Ponudba mora vsebovati navedbo ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne ter dokazilo o plačilu varščine. 2. Ponudniki morajo v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 500,00 EUR na TRR Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022. 3. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino ostalim pa bo vrnjena v 10 dneh po javnem odpiranju ponudb. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali ne podpiše najemne pogodbe v roku 15 dni od odpiranja ponudb varščina zapade v korist Mestne občine Nova Gorica. 4. Najemnina se bo mesečno revalorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v RS. 5. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen od 6. 6. 2014 do 6. 6. 2019. 6. Pisne ponudbe z oznako »Ponudba – Poslovni prostor Kidričeva 13 – Ne odpiraj« z navedbo višine najemnine, ki jo je ponudnik pripravljen plačevati morajo ponudniki poslati do ponedeljka, 12. 5. 2014 do 13. ure na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica. 7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do 15. 5. 2014. 8. Najemodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek oddaje v najem do sklenitve najemne pogodbe brez navedbe razloga oziroma se odloči, da ne bo izbral nobenega od prijavljenih ponudnikov. 9. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica pisarna št. 28/IV ali na tel. 05/335-01-25, GSM 041/391-900. C. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 12. 5. 2014 ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica