Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1248. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2014, stran 3576.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) ter 16., 101. in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 25. seji dne 24. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2014 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto      |   Rebalans|
|   |                     |  št. 1/2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  11.146.213|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  5.680.266|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  4.676.404|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.126.871|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   313.533|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   236.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.003.862|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   397.212|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    2.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   562.150|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   401.019|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    5.150|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   395.869|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.059.928|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.690.487|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.369.441|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  11.430.312|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.957.407|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   345.736|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    52.149|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.911.949|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    80.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  2.567.573|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.613.699|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   228.085|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.634.250|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   225.210|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   526.154|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3.741.937|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.741.937|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   117.269|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    90.269|
|   |in fiz. osebam, ki niso proračunski    |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    27.000|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         |   –284.099|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    4.440|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    4.440|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    4.440|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    –4.440|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   177.461|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   177.461|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   177.461|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –266.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    22.539|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   284.099|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   266.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2014
Puconci, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.