Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1195. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2014, stran 3517.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. redni seji dne 16. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 83/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu poračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikacijo do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (tabele 1–4):
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Tabela 1: Bilanca prihodkov I. rebalansa (v EUR).
Skupina / podskupina kontov
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  28.320.005,21|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  8.742.540,69|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  6.812.438,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  5.979.035,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   573.027,90|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   260.375,40|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.930.102,39|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   364.196,42|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   108.487,92|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    26.312,30|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |  1.426.105,75|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   103.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   103.000,00|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    48.104,12|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    48.104,12|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  19.426.360,40|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  3.198.398,85|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  16.227.961,55|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
Tabela 2: Bilanca odhodkov I. rebalansa (v EUR).
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  32.173.875,20|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.137.623,81|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   364.192,79|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |    67.679,48|
|   |za socialno varnost          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.458.372,34|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   100.971,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |   146.407,88|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  3.595.984,16|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   228.523,64|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  2.093.937,34|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim      |   237.786,52|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.035.736,66|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  26.345.304,16|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  26.345.304,16|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    94.963,07|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |    74.000,00|
|   |in fizičnim osebam,          |        |
|   |ki niso proračunski uporabniki     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    20.963,07|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |  –3.853.869,99|
|   |/ PRIMANJKLJAJ (I.–II.)        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Tabela 3: Račun finančnih terjatev in naložb I. rebalansa(v EUR).
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH         |      0,00|
|   |POSOJIL IN PRODAJA           |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH         |      0,00|
|   |POSOJIL                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA             |      0,00|
|   |IN POVEČANJE KAPITALSKIH        |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      0,00|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |      0,00|
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega        |        |
|   |premoženja v javnih skladih in drugih |        |
|   |pravnih osebah javnega prava,     |        |
|   |ki imajo premoženje v svoji lasti   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
C.  RAČUN FINANCIRANJA
Tabela 4: Račun financiranja I. rebalansa (v EUR).
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  4.500.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  4.500.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |  4.500.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   888.354,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   888.354,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   888.354,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |   –242.223,99|
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)     |  3.611.646,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)     |  3.853.869,99|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |   242.223,99|
|   |12. 2013                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovca.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 83/12) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(proračunski skladi)
Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 25.000,00 EUR.
– Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v skladu z 49. členom ZJF v višini 41.200,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF se odloča v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF v višini 10.000,00 EUR.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 83/12) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina Brezovica se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila v znesku 4.500.000,00 EUR za financiranje občinskega dela izgradnje kanalizacije ter investicij, ki so potrebne pri sočasni gradnji ostale komunalne infrastrukture.
Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.«
4. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 83/12) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega prava na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o., se v letu 2014 lahko zadolžijo, in sicer JHL, d.o.o. kratkoročno do zneska 234.600,00EUR in dolgoročno do zneska 248.400,00 EUR.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/14-GŠ
Brezovica, dne 16. aprila 2014
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.