Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1229. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1, stran 3547.

Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 57/12, 109/12) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) razglašam
S K L E P
o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – čistopis, 28/06, 19/08). Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer so načrtovane spremembe, del morfološke enote 2A/1. Na navedenem območju je v tem trenutku možna gradnja varovanih stanovanj.
(2) Sprememba ZN predvideva en objekt z oskrbovanimi stanovanji v obliki črke L v naslednjih gabaritih: 43 x 37 m (max dolžine) in širino krakov cca 11,5 m do 15,5 m ter višinskim gabaritom P+2N+možnost tehnične etaže.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN sta Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04).
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPNačrt omogoča izvedbo skrajšanega postopka, če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta in če gre za posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev. S predvidenim posegom se ne vpliva na celovitost prostorske ureditve in tudi ni predvidenih vplivov na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. člen
Območje izdelave prostorskega načrta
Območje izdelave spremembe zazidalnega načrta obsega zemljišča parcel 756/2, 756/3, 756/4 in 756/5, vse k.o. Lanišče. Približna velikost ureditvenega območja je 0,37 ha.
4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na kontaktna območja.
5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave spremembe zazidalnega načrta je gradnja varovanih stanovanj, zunanja, prometna in komunalna ureditev.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim zazidalnim načrtom,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
6. člen
Okvirni plan za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz
Izdelava strokovnih podlag in osnutka
Vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Pridobitev mnenja glede presoje in pridobitev smernic (15 dni)
Izdelava dopolnjenega osnutka
Javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno obravnavo)
Javna razgrnitev in javna obravnava (15 dni)
Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov
Pridobitev mnenj (15 dni)
Izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu
Sprejem odloka, objava odloka
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se faze od faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.
7. člen
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek sprememb zazidalnega načrta na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sprememb zazidalnega načrta Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS. Ministrstvo v petnajstih dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku petnajst dni dajo smernice. Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje:
1 RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Oddelek območja Srednje Save, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
2 Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
3 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4 ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
5 JP ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., Verovškova ulica 62, 1001 Ljubljana
6 Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 1506 Ljubljana
7 TELEKOM SLOVENIJE d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
8 RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana
9 JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
10 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
11 Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
12 Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana
13 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljalec izdelave spremembe zazidalnega načrta, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je investitor Sanolabor d.d. Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, ki zagotovi sredstva za izdelavo spremembe zazidalnega načrta.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 3505-1/2014
Škofljica, dne 18. aprila 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.