Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma – SD OPN 1, stran 3536.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je župan Občine Kuzma dne 11. aprila 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma – SD OPN 1
1. člen
(predmet načrtovanja in vrsta postopka)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma _1 (v nadaljevanju: SD OPN 1), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma (Uradne objave Občine Kuzma, št. 001/2012) (v nadaljevanju: OPN). SD OPN _1 se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 1 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela sprejetega OPN. V primeru dopolnitev strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni tudi strateški del.
SD OPN 1 obsegajo:
a) spremembe namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče obravnavati in novih razvojnih potreb prispelih po sprejemu OPN,
b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
c) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
d) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
e) vključitev morebitnih novih strokovnih podlag.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
Med pripravo in po sprejemu OPN-ja so se pojavile pobude občanov z novimi razvojnimi potrebami, ki pa jih zaradi predpisanega postopka priprave ni bilo več mogoče upoštevati. Po sprejemu OPN so bili sprejeti novi predpisi, zaradi katerih je, poleg vključitve razvojnih potreb, potrebno akt dopolniti in spremeniti.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)
SD OPN_1 se nanašajo na celotno območje občine.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju; NUP), razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
Zbrane razvojne potrebe za spremembe in dopolnitve akta se strokovno preveri v skladu z določili šestega odstavka 47. člena ZPNačrt.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.
5. člen
(rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
Postopek za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev OPN poteka po postopku, ki je predpisan v poglavju 4.1.2. ZPNačrt-a:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|Št.  |Aktivnost                |   Roki  |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|1.   |Sprejem in objava sklepa         |  Ni roka  |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|2.   |Izdelava osnutka sprememb        |  Ni roka  |
|    |in dopolnitev OPN            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|2.a  |Pridobitev posebnih smernic *      |  30 dni * |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|3.   |Pridobitev mnenja 1 in obvestilo     |  30 dni  |
|    |o izvedbi celovite presoje vplivov    |       |
|    |na okolje (CPVO) na osnutek       |       |
|    |SD OPN 1                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|3.a  |Izdelava okoljskega poročila (OP)** za  |  Ni roka  |
|    |dopolnjeni osnutke SD OPN 1       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|4.   |Priprava dopolnjenega osnutka      |  Ni roka  |
|    |SD OPN 1                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|4.a  |Priprava dopolnjenega osnutka      |  Ni roka  |
|    |v postopku pridobitve mnenja       |       |
|    |o ustreznosti OP **           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|5.   |Javna razgrnitev in javna obravnava SD |  30 dni  |
|    |OPN 1 in OP**              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|6.   |Izdelava predloga SD OPN 1        |  Ni roka  |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|7.   |Pridobitev mnenja 2 na predlog      |  30 dni  |
|    |SD OPN 1                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|7.a  |Pridobitev mnenja o sprejemljivosti   |  30 dni  |
|    |vplivov izvedbe SD OPN 1 na okolje**   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Opomba:
* – Občina lahko državnega NUP zaprosi za izdajo posebnih smernic, če oceni, da ji njegove splošne smernice ne zadoščajo za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta.
** – Postopki, se izvedejo, če ministrstvo za varstvo okolja obvesti občino, da se mora izvesti CPVO.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
V postopku priprave SD OPN 1 sodelujejo državni NUP in upravljavci javne gospodarske infrastrukture pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje mnenj pristojni naslednji državni NUP:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za urejanje prostora na lokalni ravni, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota (za področje gozdarstva)
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave)
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine)
10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa)
11. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega prometa)
12. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajne mobilnosti)
13. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
14. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
16. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)
17. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
18. ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z električno energijo)
19. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)
20. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje telekomunikacij)
21. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (presoja vplivov OPN na okolje)
22. AGJ Ekološko svetovanje, Rebernik Goran s.p., Pot na Kamenšak 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (za področje vzdrževanja in upravljanja čistilne naprave pri Občini Kuzma, Kuzma 60c)
23. Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 1, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe s pitno vodo)
24. RO&SA d.o.o., Trdkova 17, 9263 Kuzma (za področje vzdrževanja in varstva občinskih cest)
25. Režijski obrat Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma (za področje vzdrževanja in varstva občinskih cest).
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje; Sektor za CPVO v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN 1)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN 1 zagotovi Občina Kuzma. Posebne idejne zasnove, strokovne podlage/mnenja za posamezne posege, posebne dele OPN-ja ipd. zagotovi investitor razvojne pobude v dogovoru z Občino Kuzma.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Kuzma in na spletni strani Občine Kuzma. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0001/2014-21
Kuzma, dne 11. aprila 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.