Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 6/2014 Ob-2340/14 , Stran 1181
Št. 6/2014 Ob-2340/14
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10) in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/14) objavlja Občina Kidričevo
spremembo javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo)
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/14 z dne 14. 3. 2014, pod Ob-1792/14. 1. V 2. točki javnega razpisa se spremenijo naloge gospodarske javne službe distribucije toplote, ki obsegajo: – zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje, – dejavnost distribucije toplote po omrežju, – dobavo toplote odjemalcem. 2. V 8. točki se spremeni rok, do katerega lahko prijavitelji zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Informacije in pojasnila lahko prijavitelji zahtevajo pisno ali po elektronski pošti na naslov: obcina@kidricevo.si, do vključno 7. 5. 2014 do 11. ure. 3. V 11. točki se spremeni rok za oddajo prijav, in sicer se bodo obravnavale vse prijave, ki bodo do 14. 5. 2014 do 11. ure prispele v sprejemno pisarno občinske uprave Občine Kidričevo. 4. V 12. točki se spremeni datum odpiranja ponudb, ki bo potekalo dne 14. 5. 2014 ob 12. uri na sedežu Občine Kidričevo. 14. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena. 15. Ta sprememba razpisa se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.
Občina Kidričevo