Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014, Kazalo


MINISTRSTVA

1262. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Martin Devetak«
1282. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1283. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
1284. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo

OBČINE

Hrpelje-Kozina

1263. Odlok o občinskem prazniku Občine Hrpelje - Kozina
1264. Odlok o priznanjih Občine Hrpelje - Kozina

Koper

1265. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2013
1266. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1267. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kozje

1268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2013
1269. Odlok o spremembah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje
1270. Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v Občini Kozje
1271. Pravilnik o uporabi Večnamenskega centra Kozje
1272. Pravilnik o uporabi Športnega parka Kozje
1273. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje
1274. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2014
1275. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Nova Gorica

1276. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Piran

1277. Sklep o določitvi višine takse in varščine za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil in avtobusov

Žiri

1278. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2013
1279. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2014
1280. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri
1281. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014

POPRAVKI

1285. Popravek Sklepa o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč

Razglasni del

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost