Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1245. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013, stran 3574.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 27. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žužemberk za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-1/2014
Žužemberk, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost