Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1239. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013, stran 3569.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12) in 126. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09 – UPB, 44/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 obsega v evrih:
+------------------------------------------------+--------------+
|A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |    v evrih|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  15.738.092|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  11.901.276|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  10.761.488|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   9.533.185|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    801.882|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    425.922|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki              |      499|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   1.139.788|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    826.735|
|   |od premoženja               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     5.634|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni             |     8.536|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    28.460|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    270.422|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    520.218|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    477.768|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    42.451|
|   |in neopredmetenih dolg. sr.        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   3.219.455|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |    826.863|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   2.392.592|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EU          |    97.142|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    97.142|
|   |institucij                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  14.347.952|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   2.975.045|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    705.683|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    118.343|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   1.704.252|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    45.305|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve     |    401.461|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   6.874.900|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    113.191|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   3.100.974|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    629.782|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   3.030.953|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   4.204.922|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   4.204.922|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    293.085|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transf. pravnim in fiz. |    177.270|
|   |osebam, ki niso pror. uporabniki     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    115.816|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I–  |  +1.390.140|
|   |II)                    |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB              |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    20.218|
|   |(750+751+752)               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    20.218|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    +20.218|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C RAČUN FINANCIRANJA                      |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|VII |ZADOLŽEVANJE               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    332.335|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    332.335|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|IX  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  +1.078.023|
|   |RAČUNIH                  |       |
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |   –332.335|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |  –1.390.140|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|XII |Stanje sredstev na računih konec     |   2.082.994|
|   |preteklega leta              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
Št. 410-6/2014
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.