Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1207. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013, stran 3525.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 101/13) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 obsega:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov            | Realizacija|
|                         |  2013 v EUR|
|                         | brez centov|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  9.500.544|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.044.507|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  6.124.588|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5.631.694|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   336.686|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   156.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   919.919|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   214.028|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.590|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.670|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    16.014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   682.617|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   291.008|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    4.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   287.008|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    8.950|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    8.950|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.156.079|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.126.384|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva državnega proračuna |  1.029.695|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  10.102.395|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.514.791|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposleni   |   432.794|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    68.608|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.935.665|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    2.724|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    75.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.405.004|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    68.085|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.819.488|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   185.061|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   332.370|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.913.993|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.913.993|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   268.607|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   242.579|
|   |in fizičnim osebam            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    26.028|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   –601.851|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV       |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    27.100|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    27.100|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |    27.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –27.100|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    62.594|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    62.594|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –691.545|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |   -62.594|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |   601.851|
|   |(VI.+VII.–VIII.–IX.= –III.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH –       |   704.082|
|   |31. 12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|D.  |PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE        |  48.557,67|
|   |na dan 31. 12. 2013            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 12.537,05 EUR je preneseno v proračun občine za leto 2014 kot sredstva na računih.
4. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2012-009
Gorenja vas, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.