Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1217. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, stran 3539.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 14. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2013.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-91/2014-43
Ljubljana, dne 14. aprila 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost