Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1215. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388, stran 3537.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Območje v naravi predstavlja deloma pozidan (trgovski center), deloma pa neizgrajen prostor.
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388 (Uradni list RS, št. 99/12). V času od uveljavitve odloka ni prišlo do izvedbe z OPPN načrtovanih posegov, je pa prišlo do spremenjene gospodarske situacije, zaradi česar investitor ne more izvesti naložbe v obsegu oziroma na način, kakor predvideva akt. Investitor predlaga spremembo etapnosti razvoja območja, kakršna bi omogočila, da se prostor razvija postopno, skladno z ekonomskimi zmožnostmi.
V zvezi z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 – DPN; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) se zemljišče nahaja na območju, kjer je namenska raba zemljišč CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
3.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 356/9, 761, 756/14, 756/15, 756/19, 756/20, 756/21, 756/22, 756/23, 756/24, 759/3, 759/4, 759/5 in 766/7 ter del zemljišč s parcelno številko 359/4, 359/6, 359/11, 361/9, 756/6, 763/3, 766/4, 766/16, 767/5, 767/6, 768/1, 768/2, 771/1, 1653/3 in 1658/1, vsa v katastrski občini 1738 Dravlje. Površina območja OPPN znaša 3 ha 67 a 46 m2.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor,
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo,
7. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet,
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
9. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
10. Plinovodi d.o.o.,
11. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
14. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
15. Javna razsvetljava d.d.,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
18. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Drugi udeleženci:
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
20. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
21. Telemach d.o.o.,
22. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
23. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN sta občinski prostorski načrt in investicijska namera investitorja.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga je predviden eno leto po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Št. 3505-32/2013-9
Ljubljana, dne 14. aprila 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.