Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

N 25/2013 Os-2119/14 , Stran 1225
N 25/2013 Os-2119/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/2008 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Maribor, Partizanska cesta 49, na predlog predlagatelja Branka Mavriča za vpis lastninske pravice na posameznem delu z id. št. 657-932-28 v stavbi na naslovu Partizanska cesta 49, Maribor, in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 25. 5. 2013, dne 27. 3. 2014 izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslova: – prodajne pogodbe št. 4479/93 z dne 10. 11. 1993, sklenjene med Občino Maribor, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta Anton Rous, dipl. iur., kot prodajalcem, in Cupar Barbaro, Partizanska 49, Maribor, kot kupcem, in aneksa k prodajni pogodbi št. 4479/93 z dne 30. 5. 1997, sklenjenega med Mestno občino Maribor, ki jo zastopa župan dr. Alojz Križman, dipl. ing. met., pooblastilu št. 035-01-5/95-0600/10 z dne 14. 10. 1996, tajnik Bojan Bogša, dipl.iur., kot prodajalcem, in Cupar Barbaro, Partizanska 49, Maribor, kot kupcem, s katerima je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 2, v pritličju v stanovanjski hiši Partizanska 49, Maribor, katero obsega 78,50 m2, in to kuhinjo 16,04 m2, sobo 18,25 m2, sobo 18,02 m2, hodnik 9,93 m2, WC 1,23 m2, kopalnico 8,28 m2, balkon oziroma teraso 3,68 m2 in druge prostore 3,07 m2 in solastniški deleže katerega bo določen v pogodbi o upravljanju, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca in – pogodbe o prodaji stanovanja z dne 30. 5. 1997, sklenjene med Barbaro Cupar, roj. Zorec, Partizanska c. 49, 2000 Maribor, kot prodajalko, in Brankom Mavričem, Ruška c. 103, 2000 Maribor, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanj št. 2, v pritličju, v večstanovanjski hiši v Mariboru, Partizanska cesta 49, ki obsega kuhinjo 16,04 m2, sobo 18,25 m2, sobo 18,02 m2, hodnik 9,93 m2, WC 1,23 m2, kopalnico 8,28 m2, balkon 3,68 m2 in druge prostore 3,07 m2, kar znaša skupno 78,50 m2, h kateremu pripada solastniški delež na skupnih prostorih, delih in napravah objekta ter solastniški delež na zemljišču, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 3. 2014