Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1216. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014, stran 3538.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 14. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) za volilno leto 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v mestni svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna MOL 30 dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-4/2014-2
Ljubljana, dne 14. aprila 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.