Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge Pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 3572.

Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 45/11 – UPB1 in 105/12), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge Pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge Pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 13/04 – prečiščeno besedilo, 34/11, 105/12) (v nadaljevanju: Pravilnik) se v naslovu »Priloge Pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi črta beseda »– cenik«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnanje z odpadki se zaračuna posameznim povzročiteljem mesečno po obračunskih enotah. Cena vključuje tarifne elemente določene z vsakokratno veljavnimi predpisi«.
3. člen
Deveta alineja drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– stroške javne infrastrukture.«
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena ravnanja s komunalnimi odpadki vključuje redni odvoz odpadkov, enkrat letno zbiranje nevarnih odpadkov, zbiranje kosovnih odpadkov v zbirnem centru in prevzem odpadkov, ki jih dostavijo fizične osebe (gospodinjstva) na odlagališče v količinah do 2 m3 letno.
Cena vključuje tudi brezplačen odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na klic en krat letno do 2m3. Odvoz se izvrši v roku 10 dni od prejema izpolnjenega obrazca, naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstva.«
5. člen
V 6. členu se v oklepaju črta besedilo »odvoz na poziv oziroma«.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo, ki imajo o odvozu odpadkov z izvajalcem pogodbeno urejeno razmerje, so dolžni plačevati ravnanje v skladu s pogodbo.«
7. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedno zvezo »v skladu«, besedna zveza »s predpisi« nadomesti z besedno zvezo »z veljavnimi predpisi«.
Dosedanji tretji odstavek 8. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek in se spremni tako, da se glasi:
»Na novo oblikovane cene (cenik), razen cene iz drugega odstavka tega člena, potrdi občinski svet s sklepom v skladu z veljavnimi predpisi.«
Dosedanji peti in šesti odstavek se črtata.
8. člen
V 9. členu se za besedno zvezo »obračunsko enoto«, doda beseda »lahko«.
9. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Povzročiteljem, ki biološke odpadke iz svojega gospodinjstva kompostirajo v lastnem oziroma najetem vrtu, se storitev zbiranja in odvoza bioloških odpadkov ne zaračuna«.
10. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Povzročiteljem, ki v času odvoza po dogovoru z izvajalcem ne dostavijo zbirnih posod na odjemna mesta in to namesto njih opravi izvajalec, se cena zbiranja in odvoza odpadkov določi s posebno pogodbo, sklenjeno med povzročiteljem in izvajalcem«.
11. člen
V prvem odstavku 12. člena se črta »– cenik«.
12. člen
V Prilogi Pravilnika »Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi se v naslovu Priloge Pravilnika »Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi črta beseda »– cenik«.
13. člen
Besedilo I. točke Priloge pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Cena ravnanja z odpadki je sestavljena iz cene zbiranja odpadkov – storitev in cene zbiranja odpadkov – javna infrastruktura.
Ravnanje z odpadki se obračunava posameznim povzročiteljem mesečno, glede na kg ali na m3 prevzetih komunalnih odpadkov. Za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki veljajo cene, ki jih potrdi občinski svet s sklepom v skladu z veljavnimi predpisi.
Cena odlaganja odpadkov se uskladi z vsakokratno spremembo cene, oblikovane v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega pravilnika«.
14. člen
Besedilo II. točke Priloge pravilnika GOSPODINJSTVA se v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Za mešane komunalne odpadke gospodinjstva plačujejo 80 litrov odpadkov na osebo x povprečno število mesečnih odvozov. Število oseb, ki pripadajo gospodinjstvu, se ugotavlja na osnovi podatkov pristojnega organa, in sicer se štejejo osebe s stalnim in začasnim prebivališčem.
Za preračun iz kg v m3 se uporablja naslednje sodilo: količina zbranih oziroma odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3).
Za zbiranje in oddajanje bioloških odpadkov in zelenega vrtnega odpada velja obračunska količina 5 l na osebo x povprečno število mesečnih odvozov. Število oseb, ki pripadajo gospodinjstvu, se ugotavlja na osnovi podatkov pristojnega organa, in sicer se štejejo osebe s stalnim in začasnim prebivališčem.
Za preračun iz kg v m3 se uporablja naslednje sodilo: količina zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3).«
Besedilo drugega odstavka II. točke Priloge pravilnika GOSPODINJSTVA se črta.
Dosedanji tretji odstavek II. točke Priloge pravilnika GOSPODINJSTVA postane drugi odstavek II. točke Priloge pravilnika GOSPODINJSTVA in se spremni tako, da se glasi:
»Lastniki počitniških objektov s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje ob Savi in povzročitelji, pri katerih zaradi odmaknjenosti ali nedostopnosti s smetarskim vozilom zbiranje v individualnih posodah ni možno, plačajo za ravnanje z odpadki strošek ene predpisane vreče na mesec. Izvajalec povzročitelju enkrat letno izstavi račun za: 12 tipiziranih vreč za mešane komunalne odpadke in 24 tipiziranih vreč za odpadno embalažo. Cena tipizirane vrečke vključuje ceno zbiranja komunalnih odpadkov,ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja komunalnih odpadkov – (Ceroz), ceno javne infrastrukture komunalnih odpadkov (Ceroz), okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ceroz) in stroške izdelave vrečke.
Povzročitelj po potrebi prevzame prazne vreče na sedežu izvajalca, polne pa odloži skladno z urnikom odvoza na predpisano odjemno mesto.«
15. člen
V. III. točki Priloge pravilnika GOSPODARSTVO IN OSTALI POVZROČITELJI, se v drugem odstavku v drugi alineji za besedo »na m3« doda »ali na kg«.
16. člen
IV. točka Priloge pravilnika SAMOSTOJNI ODVOZ NA DEPONIJO se črta.
17. člen
V. točka Priloge pravilnika KUPCI VREČK ZA ODPADKE postane IV. točka.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/2002
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.