Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1198. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem, stran 3521.

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – odločba US in 87/11 – ZMVN), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 10/08 – odločba US RS, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. redni seji dne 7. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
1. člen
34. člen Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 43/12 in 101/12) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določeni prostori, kot so dvorane, učilnice in podobno, se oddajajo v uporabo po urah oziroma dogodkih.
(2) Izključno za potrebe prirejanja kinopredstav se sklene posebna najemna pogodba za dvorano v Domu kulture Brežice za kontinuiran najem najmanj dva krat tedensko in za obdobje najmanj enega leta, v kateri se cene določijo ne glede na določbe cenika iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Uporabnina za poslovne prostore iz prvega odstavka tega člena se obračuna v skladu s cenikom, ki ga potrdi občinski svet na predlog župana.
(4) Uporabnine za poslovne prostore iz prvega odstavka tega člena za opravljanje javnih nalog ne plačujejo javni zavodi, javne agencije in javni skladi.
(5) Glede na namen se lahko plačilo uporabnine za poslovne prostore iz prvega odstavka tega člena zniža ali oprosti za humanitarne prireditve, neprofitne prireditve, ki jih organizirajo društva in klubi, ki jim je v skladu z zakonom podeljen status, da delujejo v javnem interesu, neprofitne prireditve in aktivnosti širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Brežice ali so sofinancirane s strani občine, kot tudi prireditve in aktivnosti, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v občini ali v drugih izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes. O znižanju ali oprostitvi na podlagi vloge zainteresiranega uporabnika odloči župan s sklepom, zoper katerega ni pritožbe. Sklep je potrebno pridobiti pred načrtovano uporabo.
(6) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena o vrsti upravičencev, vrsti prireditev ter višini znižanja oziroma oprostitve plačila uporabnine za poslovne prostore, ki se nahajajo v Domu kulture Brežice, na letni ravni odloči župan s sklepom, zoper katerega ni pritožbe. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Brežice, ki te prostore oddaja v urno uporabo, na podlagi vloge zainteresiranega preverja upravičenost do znižanja oziroma oprostitve plačila uporabnine glede na sprejeti sklep župana. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Brežice mora mesečno do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, posredovati občinski upravi poročilo.
(7) Ne glede na določbo četrtega, petega in šestega odstavka tega člena so uporabniki dolžni v celoti poravnati stroške čiščenja in pavšalne obratovalne stroške in druge stroške v višini, določeni v ceniku.
(8) Prostori iz prvega odstavka tega člena se oddajo v uporabo neposredno na podlagi pisne vloge prosilca pri upravniku.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-0003/2014
Brežice, dne 7. aprila 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.