Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 322-2/2014-9 Ob-2321/14 , Stran 1219
Št. 322-2/2014-9 Ob-2321/14
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/11 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe) ter Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/11) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici
Mestna občina Nova Gorica zbira ponudbe za oddajo v najem prostora »Bevkov park« (parc. št. 671/12 k. o. Nova Gorica) za izvedbo gostinskih storitev za čas trajanja poletnega dogajanja, to je med 24. 6. 2014 in 31. 8. 2014, z možnostjo podaljšanja najema v september 2014. Pogoji: – Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti. – Postavitev primerne infrastrukture: postavitev lesenega podesta oziroma druge ustrezne zaščite terena, zagotovitev primernega prostora za nastop kulturnih, glasbenih in drugih izvajalcev, zagotovitev prostora za druženje obiskovalcev vseh generacij ter izbira opreme, ki bo ustrezala okolici (park). – Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne letnemu času. – Stroške električne energije in vode po dejanski porabi je dolžan plačati ponudnik. – Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR. Ponudba mora vsebovati: – Predstavitev ponudnika in reference. – Skico umestitve urbane opreme v prostor ter podrobnejšo predstavitev uporabljene opreme (stolice, mize, klopi, ipd.). – Predlog ponudbe hrane in pijače s cenikom. – Višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja od 5.385,00 EUR. – Ponudniki morajo v odprtem razpisu vplačati varščino v višini 10% izklicne cene najemnine na TRR Mestne občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022. – Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 10 dneh po javnem odpiranju ponudb. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali ne podpiše najemne pogodbe v roku 15 dni od odpiranja ponudb varščina zapade v korist Mestne občine Nova Gorica. Merilo za izbiro ponudnika je višina ponujene najemnine. Vloge se oddajo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici – Ne odpiraj«. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 12. 5. 2014 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, I. nadstropje). Najemodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek oddaje v najem do sklenitve najemne pogodbe brez navedbe razloga oziroma se odloči, da ne bo izbral nobenega od prijavljenih ponudnikov. Javno odpiranje ponudb bo v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, dne 13. 5. 2014 ob 13. uri. Sklep o izbiri bo ponudnikom vročen v roku 8 dni po odpiranju ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri bo z izbranim ponudnikom najpozneje v 15-ih dneh sklenjena pogodba o izvajanju gostinske dejavnosti. Informacije o javnem zbiranju ponudb: Javno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si ter v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 25. 4. 2014. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v pisarni št. 4/I, na tel. 05/33-50-104 ali pa pošljete vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica