Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1191. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, stran 3508.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 184. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13) direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
S T A T U T
Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisen regulativni organ, ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/13), pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev ter za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih programov.
2. člen
(1) Ime agencije je: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
(2) Skrajšano ime agencije je: AKOS.
(3) Angleški prevod imena je: Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia.
(4) Za skrajšano ime v angleškem jeziku se uporablja: AKOS.
3. člen
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Poslovni naslov agencije je Stegne 7, Ljubljana.
4. člen
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
5. člen
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava.
(2) Agencija samostojno nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, v okviru z zakoni določenih nalog in v okviru dejavnosti, opredeljenih v Sklepu o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
6. člen
(1) Agencija pri poslovanju uporablja žig.
(2) Žig agencije je okrogle oblike premera 40 mm, z grbom Republike Slovenije v sredini. Žig v zunanjem krogu vsebuje naziv »Republika Slovenija«, pod njim pa je v notranjem krogu izpisano »Nosilec javnega pooblastila«. Ime in sedež agencije sta izpisana na zunanjem krogu spodnje strani žiga, nad njima pa je številka žiga.
(3) Agencija lahko uporablja tudi pomanjšan žig okrogle oblike s premerom 20 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije. Žig v zunanjem krogu vsebuje naziv »Republika Slovenija«, pod njim pa je v notranjem krogu izpisano »Nosilec javnega pooblastila«. Na zunanjem krogu spodnje strani žiga je izpisano skrajšano ime agencije »AKOS«.
(4) Direktor agencije z internim aktom podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov agencije.
7. člen
(1) Agencija pri svojem poslovanju uporablja logotip.
(2) Logotip agencije vsebuje znak in skrajšano ime agencije.
II. ORGANA AGENCIJE
8. člen
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).
9. člen
(1) Svet ima na podlagi zakona, ki ureja elektronske komunikacije, in Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednje, taksativno določene pristojnosti:
– sprejema svoj poslovnik,
– daje mnenja k letnemu poročilu, programu dela in finančnemu načrtu,
– daje soglasje k statutu, ki ga sprejme direktor,
– predlaga imenovanje ali razrešitev direktorja,
– predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta,
– imenuje sekretarja Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije.
(2) V okviru zgoraj navedenih pristojnosti lahko svet pregleduje knjigovodske listine in poslovne knjige, kot so opredeljene v slovenskih računovodskih standardih, lahko zahteva poročilo o poslovanju agencije in druge informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti, ter direktorju predlaga izboljšave poslovanja agencije, ga opozori na morebitne nepravilnosti oziroma o tem obvesti pristojne organe.
10. člen
(1) Član sveta agencije je lahko predčasno razrešen le pod pogoji in iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
(2) Pobudo za predčasno razrešitev člana sveta lahko poda vsak član sveta. Pobuda mora biti pisna in obrazložena.
(3) Član sveta, na katerega se pobuda za razrešitev nanaša, ima pravico do zagovora, v zvezi s katerim mora imeti vsaj 8 dni časa za pripravo. Ta rok teče od seznanitve s pobudo za razrešitev.
(4) Zagovor se opravi pred člani sveta, ki po opravljenem zagovoru glasujejo o predčasni razrešitvi člana sveta. Pri glasovanju ne sodeluje tisti član sveta, o katerega predčasni razrešitvi se odloča.
(5) Če svet izglasuje, da se član sveta predčasno razreši, najkasneje v 15 dneh po opravljenem glasovanju pripravi obrazložen predlog za predčasno razrešitev člana sveta ter ga posreduje Vladi Republike Slovenije.
11. člen
(1) Direktor ima pristojnosti in naloge, določene z zakoni, ki urejajo elektronske komunikacije, poštne storitve, medije, avdiovizualne medijske storitve in železniški promet, predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, in s sklepom o ustanovitvi agencije, predvsem pa:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– vodi poslovanje in organizira delo agencije,
– sprejema statut, program dela, finančni načrt in letno poročilo agencije,
– odgovarja za pripravo ter odloča o realizaciji sprejetega programa dela in finančnega načrta,
– vodi postopke ter daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije,
– organizira izvajanje nadzora v skladu s pooblastili iz zakona,
– izdaja splošne in posamične akte ter priporočila iz pristojnosti agencije,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter druge interne akte, potrebne za delo agencije,
– odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta v agenciji in izreka disciplinske ukrepe,
– imenuje občasna in stalna delovna telesa,
– varuje poslovne skrivnosti agencije,
– skrbi za zakonitost poslovanja,
– sodeluje s svetom agencije, Svetom za elektronske komunikacije Republike Slovenije in Svetom za radiodifuzijo.
(2) Pri izvajanju svojih pristojnosti na področju regulatornih in strokovnih aktivnosti je direktor samostojen in neodvisen.
III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE AGENCIJE TER PODPISOVANJE
12. člen
(1) Agencijo zastopa in predstavlja direktor v okviru dejavnosti brez omejitev.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, prenese opravljanje posameznih zadev oziroma podpisovanje pogodb in listin na druge osebe, zaposlene na agenciji.
(3) Podpisnike listin določi direktor z internim aktom agencije.
13. člen
(1) Direktor s sklepom izmed vodij sektorjev imenuje največ dva namestnika.
(2) Namestnik direktorja v primeru zadržanosti oziroma odsotnosti direktorja predstavlja in zastopa agencijo ter opravlja druge naloge, ki jih v sklepu iz prvega odstavka tega člena določi direktor.
IV. ORGANIZACIJA AGENCIJE
14. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti in nalog je agencija organizirana v organizacijske enote – sektorje in oddelke.
(2) Natančnejšo notranjo organizacijo agencije ureja akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
V agenciji so oblikovani naslednji sektorji, ki se lahko delijo na več oddelkov:
– sektor za regulacijo telekomunikacij,
– sektor za upravljanje radiofrekvenčnega spektra,
– sektor za elektronske medije,
– sektor za regulacijo železniškega prometa,
– sektor za pošto,
– sektor za regulatorno računovodstvo,
– sektor za nadzor,
– sektor za pravne zadeve.
16. člen
(1) Sektor za regulacijo telekomunikacij opravlja naloge, ki se nanašajo na regulacijo trga elektronskih komunikacij, notifikacijo in mednarodne odnose, tehnične zadeve in oštevilčenje.
(2) Sektor za upravljanje radiofrekvenčnega spektra opravlja naloge, ki se nanašajo na upravljanje radiokomunikacijskega in radiodifuznega spektra.
(3) Sektor za elektronske medije opravlja naloge, ki se nanašajo na regulacijo in nadzor elektronskih medijev.
(4) Sektor za regulacijo železniškega prometa opravlja naloge regulatornega organa, kot jih določa zakon, ki ureja železniški promet.
(5) Sektor za pošto opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje izvajanja poštnih storitev in regulacijo trga poštnih storitev ter opravlja nadzor po zakonu, ki ureja poštne storitve.
(6) Sektor za regulatorno računovodstvo opravlja naloge, povezane z ekonomsko analitiko na reguliranih trgih.
(7) Sektor za nadzor opravlja naloge, ki se nanašajo na nadzor po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
(8) Sektor za pravne zadeve opravlja splošne pravne zadeve ter rešuje spore, skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in z zakonom, ki ureja poštne storitve.
17. člen
Agencija ima za opravljanje podpornih nalog oblikovane naslednje oddelke:
– oddelek za odnose z javnostmi,
– oddelek za informatiko,
– oddelek za finance in računovodstvo,
– oddelek za kadrovske in splošne zadeve.
V. JAVNOST DELA AGENCIJE
18. člen
Delovanje agencije je javno.
19. člen
(1) Agencija zagotavlja splošne informacije o svojem delovanju in informacije javnega značaja zainteresirani javnosti skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s strankami in dostop do informacij javnega značaja.
(2) Agencija zagotavlja informacije iz prejšnjega odstavka zlasti na naslednje načine:
– na spletnih straneh agencije,
– uporabnikom posreduje zahtevane informacije in dokumente ustno ali pisno, z uporabo elektronskih sredstev ali po pošti,
– z objavo na oglasni deski v poslovnih prostorih agencije,
– z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Agencija v letnem poročilu poroča tudi o vsebini mnenj uporabnikov o njenem delu ter o ukrepih, ki jih je sprejela za izboljšanje svojega delovanja.
20. člen
(1) Kadar tako določa zakon, agencija zagotovi vpliv javnosti pri sprejemanju splošnih aktov, priporočil ter ukrepov, ki vplivajo na trg, in sicer tako, da pred sprejetjem objavi osnutek na svoji spletni strani in povabi zainteresirano javnost, da predloži pisne pripombe, predloge ter mnenja k objavljenemu gradivu v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora agencija zainteresirani javnosti zagotoviti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bil pripravljen dokument iz prejšnjega odstavka, razen v delih, ki so zaupne narave, in ji na njeno zahtevo in proti plačilu stroškov omogoči prepis ali kopiranje dokumentacije ali njenih delov, za katere je dovoljen vpogled.
(3) Agencija v roku, ki ne sme biti daljši od 7 dni od preteka roka iz prvega odstavka tega člena, na spletni strani objavi vse prispele pripombe, predloge in mnenja.
(4) Agencija obravnava tista mnenja, predloge in pripombe, ki so strokovno obrazloženi, in jih sprejme ali zavrne po tehtni presoji. Kadar presodi, da je potrebno, jih obravnava na javni obravnavi, ki jo skliče z objavo na svoji spletni strani.
(5) V roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni od preteka roka iz tretjega odstavka tega člena, agencija na svoji spletni strani pred sprejetjem dokumenta iz prvega odstavka tega člena objavi, kako so bile pripombe, predlogi in mnenja upoštevani ter razloge, zaradi katerih niso bili upoštevani.
(6) Iz utemeljenih razlogov se rok iz prejšnjega odstavka lahko tudi podaljša, vendar največ za 15 dni.
21. člen
(1) Agencija pri svojem delu sodeluje z organom, pristojnim za varstvo konkurence, informacijskim pooblaščencem, organi, pristojnimi za varnost in celovitost omrežij, ter drugimi pristojnimi državnimi organi ali organizacijami javnega sektorja.
(2) Agencija pri svojem delu sodeluje z Evropsko komisijo, Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in drugimi regulativnimi organi.
(3) Agencija lahko z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in drugimi regulativnimi organi sklene poseben dogovor o načinu sodelovanja pri izvrševanju nalog iz svoje pristojnosti.
22. člen
(1) Agencija pri svojem delu sodeluje s predstavniki potrošniških in invalidskih organizacij ter organizacij drugih uporabnikov javnih komunikacijskih storitev (v nadaljevanju: uporabniška organizacija).
(2) Kot uporabniško organizacijo s področja delovanja agencije agencija upošteva vsako združenje, ki se kot tako priglasi agenciji in ji predloži ustanovitveni akt.
(3) Poleg uveljavljanja pravic iz 19. člena tega statuta lahko uporabniška organizacija poda agenciji obrazložen predlog za javno predstavitev in razpravo ob predlogu splošnega akta ali drugega pomembnejšega vprašanja s področja delovanja agencije.
(4) Agencija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja uporabniškim organizacijam iz tega člena pomoč pri njihovem delovanju.
VI. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/11).
24. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-22/2013/30
Ljubljana, dne 10. februarja 2014
EVA 2013-3330-0106
Franc Dolenc l.r.
Direktor
Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na 2. redni seji, dne 12. 2. 2014, podal soglasje k Statutu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01402-1/2014/4 z dne 15. 4. 2014 potrdila Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.