Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1221. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013, stran 3542.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 26. redni seji dne 15. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2013 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2013 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
+-----+------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         | Proračun leta|
|   |                     |     2013|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |                     |    v eurih|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 2.742.589,76|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.399.212,32|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 1.995.854,26|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček      | 1.862.124,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   85.861,18|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   47.869,08|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  403.358,06|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od   |  135.844,83|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.228,85|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni             |   1.934,27|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    956,96|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  262.393,15|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   20.240,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   20.240,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    960,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    960,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  322.177,44|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  287.433,73|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   34.743,71|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 2.739.423,15|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  658.367,70|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  209.102,24|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   32.825,02|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  374.822,98|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   41.617,46|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.001.449,89|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  182.071,08|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  558.109,97|
|   |gospodinjstvom              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   50.856,12|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  210.412,72|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  879.090,13|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  879.090,13|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  200.515,43|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.  |  198.515,43|
|   |os., ki niso prorač. upor.        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim   |   2.000,00|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |   3.166,61|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)        |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)      |   30.518,95|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   30.518,95|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   30.518,95|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |  –27.352,34|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –30.518,95|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) =-III. |   –3.166,61|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |  188.638,43|
|   |12. PRETEKLEGA LETA            |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz načrtovanih vrednosti razvojnih programov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2014-2
Mirna Peč, dne 16. aprila 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.