Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1208. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013, stran 3526.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 24. redni seji dne 11. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-10
Gornji Petrovci, dne 14. aprila 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.